25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 1
ޕާކިސްތާނުން އޮސްކާ އަށް "ލާލު ކަބޫތަރު"

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑަށް ޕާކިސްތާނުން "ލާލް ކަބޫތަރު" ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017
ޕާކިސްތާނުން އޮސްކާ އަށް "ސާވަން"

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ކެޓަގަރީ އަށް ޕާކިސްތާނުން "ސާވަން" ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.