14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 2
ޕާކިސްތާނު މީހެއްގެ ސިއްރު ކައިވެނިން ލިބުނީ އަނިޔާއެއް

ފިރިމީހާ ސިއްރުން ތިން ވަނަ ކައިވެންޏެއްކުރަން އުޅެނިކޮށް، ހަފުލާ އޮތް ތަނަށް ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެނަކު ވަދެ ޒުވާބުކޮށް މާރާމާރީ ހިންގައި، ފިރިމީހާ މީހާ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 1
އިސްކޮޅުގައި ދެ ފޫޓު ހުންނަ މީހާ ކައިވެނިކޮށްފި

ބޯބޯގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އަދި ނޯވޭގެ ވެރިރަށް އޮސްލޯގައި ދިރިއުޅޭ، އިސްކޮޅުގައި ދެ ފޫޓް ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ބުރުހާން ކްރިސްތީ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018
ކައިވެނިކުރީ ރަން ބޫޓާއި ޓައީގައި؛ މެސެޖު ތަފާތު

ކައިވެނި ކުރާ ދުވަހަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތުގައި ވެސް އަންނާނެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ދުވަހެވެ. އެހެންވެ ޕާކިސްތާންގެ މި ވިޔަފާވެރިޔާ ވެސް ބޭނުންވީ ކައިވެނި ކުރާ ދުވަސް ހާއްސަ ކުރާށެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ކައިވެނީގެ ހެދުމުގެ އަގު އުފުލައިލީ ތަފާތު މެސެޖެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.