05 މެއި

May 05, 2018 1
"ނަވާޒް ޝަރީފަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުނީ ސިފައިން އެހީވެގެން"

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 5) - ދެހާސް ތޭރަ ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ނަވާޒް ޝަރީފަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުނީ ސިފައިން އެހީވެގެން ކަމަށް ޕާކިސްތާން ތަހްރީކީ އިންސާފް ޕާޓީގެ ލީޑަރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 4
ބިން ލާދިންގެ ޑޮކްޓަރު ގޮތް ނޭނގޭ ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 28) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން ހުރި ތަނެއް ސީއައިއޭ އަށް ޔަގީންކޮށްދިން ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރު ޝަކީލް އަފްރީދީ ބަންދުގައި ހުރި ޖަލުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 4
ކޯޓު އަމުރާ އެކު ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މަގާމު ގެއްލިއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 27) - ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގައި ނުހުރެވޭ ގޮތަށް ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޚުވާޖާ މުހައްމަދު އާސިފް ކޯޓު އަމުރަކުން މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
އަލީ ޒަފަރުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމްތައް ވެސް ކުޅެފައިވާ ޕާކިސްތާންގެ އެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ޒަފަރުގެ މައްޗަށް، އެ ގައުމުގެ އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީޝާ ޝާފީ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018
ކައިވެނިކުރީ ރަން ބޫޓާއި ޓައީގައި؛ މެސެޖު ތަފާތު

ކައިވެނި ކުރާ ދުވަހަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތުގައި ވެސް އަންނާނެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ދުވަހެވެ. އެހެންވެ ޕާކިސްތާންގެ މި ވިޔަފާވެރިޔާ ވެސް ބޭނުންވީ ކައިވެނި ކުރާ ދުވަސް ހާއްސަ ކުރާށެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ކައިވެނީގެ ހެދުމުގެ އަގު އުފުލައިލީ ތަފާތު މެސެޖެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018
މަރަން ހުކުމްކުރިތާ 20 އަހަރު ފަހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކަރާޗީ (އެޕްރީލް 17) - އާއިލީ މެންބަރުންތަކެއް މަރާލުމުގެ ކުށުގައި 1998 ވަނަ އަހަރު މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެނަކު 20 އަހަރު ފަހުން މިނިވަންވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018
ސިޔާސީ ކަންކަމުން ނަވާޒް ޝަރީފް މުޅި އުމުރަށް ސަސްޕެންޑް

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ދެން ސިޔާސީ މަގާމަކަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް، އުމުރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

April 13, 2018 2
ލަވަކިޔަން ހުރި މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ސިންދް ޕްރޮވިންސްގައި ޚިތާނީ ފެސްޓިވަލެއްގައި ލަވަކިޔަމުން ދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 60
އައްޑޫގައި އޮތް އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ގެންދަން އެދެފި

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ތެރެއިން އެކަތި އަނބުރާ ގެންދަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
އުފާވެރި ދަތުރަކަށް ފަހު މަލާލާ ޕާކިސްތާނުން ފުރައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 2) - ޕާކިސްތާނަށް ކުރި ހަތަރު ދުވަހުގެ އުފާވެރި ދަތުރަކަށް ފަހު މަލާލާ ޔޫސުފްޒައި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 9
ރާއްޖެ-ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އަސްކަރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ގައުމުން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

April 01, 2018 4
ހުވަފެން ސީދާވެއްޖެ، މިވަރުގެ އުފަލެއް ނުލިބޭ: މަލާލާ

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 1) - އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އަމިއްލަ ގައުމަށް އާދެވުމަކީ މިއިން ދުވަހަކު ވެސް ނުލިބޭވަރުގެ ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒައި ބުނެފި އެވެ.

April 01, 2018 3
ޕާކިސްތާނާ އެކު އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުން:ރައީސް

ރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018
މަލާލާގެ އުފަން ޓައުނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 31) - ތާލިބާނުން ދިން މަރުގެ ހަމަލާއަކުން ސަލާމަތްވި ފަހުން މަލާލާ ޔޫސުފްޒައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާކިސްތާނަށް ކުރާ ދަތުރުގައި އޭނާގެ އުފަން ޓައުނަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 3
ޕާކިސްތާނުގެ އާމީ ޗީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ދައުވަތަކަށް، ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް އާމީ، ސްޓާފް ޖެނެރަލް ގަމަރް ޖާވިދް ބަޖްވާ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 1
ހަމަލާ އަށް ފަހު މަލާލާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާކިސްތާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 29) - ތާލިބާނުން ދިން މަރުގެ ހަމަލާއަކުން ސަލާމަތްވި ފަހުން މަލާލާ ޔޫސުފްޒައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާކިސްތާނަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
ޒައިނަބުގެ ގާތިލްގެ އިސްތިއުނާފް ބަލައެއް ނުގަތް

ލާހޯރު (މާޗް 20) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ އަދަބުގެ އިސްތިއުނާފް ލާހޯރުގެ ހައި ކޯޓުން ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 2
ޑްރަގާ އެކު ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު ޕާކިސްތާނުގެ ދެމަފިރިއަކު އެ ގައުމުން ހައްޔަރުކޮށް، 20 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އިއްޔެ ހޯދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018
"ސުވެގް ސޭ ސްވާގަތު" އަށް ޕާކިސްތާން ވެސް ނަށަނީ

ސަލްމާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" ގެ ލަވަ "ސުވެގް ސޭ ސްވާގަތު" ވަރަށް މަޝްހޫރެވެ. ވަރުގަދަ މިއުޒިކަށް ގްރީސްގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކުގައި ސަލްމާނާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް ދެއްކި ޖާދޫގައި، އިންޑިއާއާ ވާދަވެރި ޕާކިސްތާނު ވެސް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 1
ޒޭން މާލިކްގެ ހިންދީ ލަވައެއް

އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކް ހިންދީ ފިލްމަކަށް ލަވައެއް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާތީ އެ ލަވަ އަޑު އަހައިލަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވެ އެވެ. ބްރިޓިޝް އެކްސެންޓް އެހާ ބޮޑަށް ހުންނަ މީހަކު އެހެން ބަހަކުން ލަވައެއް ކިޔައިފި ނަމަ، އެ ލަވަ އޮންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018
ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ކޮއްކޮ އަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 27) - ޕާކިސްތާނުގައި ވެރިކަންކުރާ މުސްލިމް ލީގު-ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލް-އެން) ގެ ލީޑަރުގެ މަގާމުގައި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް ނުހުރެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ޕާޓީގެ ލީޑަރަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޮ ޝަހުބާޒް ޝަރީފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
ނަވާޒް ޝަރީފަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ނުކުރެވޭނެ: ހުކުމް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 21) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 16
އަހަންނަށް މައާފް ހައްގެއް ނޫން: ޒައިނަބުގެ ގާތިލް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 18) - ކުރި ކުށަށް މައާފް ދިނުން ހައްގު ނުވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީ މަރާލި ގާތިލް އިމްރާން އަލީ ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.