24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 4
ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުން ވަނީ ގާތިލް ދަންޖައްސަން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 24) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ބައްޕަ ބޭނުން ވަނީ ގާތިލް އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ދަންޖައްސަން ކަމަށް ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޝަހުބާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 23) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
ޒައިނަބުގެ ތަހުގީގު ނިންމަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މުހުލަތެއް ދީފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 21) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ތަހުގީގު ނިންމަން ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 72 ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ތަހުގީގު ޓީމަށް ދީފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018
ޒައިނަބުގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 20) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލުން ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވޭ ދެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 18) - ޕާކިސްތާނުގައި ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018
ޒައިނަބުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ސީރިއަސްއެއް ނޫން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 15) - ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ޕާކިސްތާނުގެ ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް ހޯދުމުގައި ޕަންޖާބް ސަރުކާރާއި ފުލުހުން ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ލާހޯރުގެ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު މަންސޫރު އަލީ ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 5
ޒައިނަބުގެ މަރާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 14) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒައިނަބް އަންސާރީގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 3
ޒައިނަބް ކިޑްނެޕްކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ އާ ވީޑިއޯއެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 13) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒައިނަބް އަންސާރީ ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ އާ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖެއް ފުލުހުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 11
ރޭޕްކޮށް މަރާލި ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވަނީ ބަސް ހުއްޓިފައި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 12) - އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރުގެ ޕާކިސްތާނުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީ ރޭޕްކޮށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އަމީން އަންސާރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ބަސް ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 5
ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 11) - އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރުގެ ޒައިނަބް ރޭޕްކޮށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ކަސޫރު ސިޓީގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018
ވަގަށް ނަގަން އުޅެނިކޮށް ނޫސްވެރިއަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 10) - އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ ނޫސްވެރިއަކު، ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ވަގަށް ނަގަން އުޅެނިކޮށް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 14
މެޑިކަލް ކޮލެޖަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ދެ ފްލޯ

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ގާއިމްކުރާ މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހިންގަން، 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ދެބުރި ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 3
ޕާކިސްތާނަށް އެމެރިކާއިން ދޭ ސަލާމަތީ އެހީ ހުއްޓާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 5) - ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީވުން ޕާކިސްތާނުން ހުއްޓާލާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ގައުމަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ ސަލާމަތީ ހުރިހާ އެހީއެއް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 17
ރާހަތު ފާތިހުގެ ލަވައިން ހުސެންއަށް ފުން އަސަރެއް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި އިއްޔެ ރޭ ބޭއްވި ޝޯ ބަލަން، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހުސެން އަލީ ދިޔައީ އެންމެ ބޭނުމަކު އެވެ. އޭނާއަށް އެންމެ ކަމުދާ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ،...

January 02, 2018 7
ޓްރަމްޕުގެ އާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓްވީޓުގައި ޕާކިސްތާނަށް ހަމަލާ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާ އަހަރު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ޓްވީޓުގައި ޕާކިސްތާނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 5
ހާފިޒް ސައީދު ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބަށް ނުކުންނަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 3) - އަންނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގައި އޮންނަ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން، އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ހާފިޒް ސައީދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017
ޕާކިސްތާނުގައި ޑިމޮކްރެސީ ދަނީ މަރަމުން: ނަވާޒް ޝަރީފް

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 2) - ޕާކިސްތާނުގައި ޑިމޮކްރެސީ ތަކުރާރުކޮށް މަރަމުންދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ދުރުކުރި ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 1
ޕާކިސްތާނުގެ ކޮލެޖަކަށް ހަމަލާދީ ނުވަ މީހުން މަރާލައިފި

ޕިޝާވަރު (ޑިސެމްބަރު 1) - ޕާކިސްތާނުގެ ޕިޝާވަރުގެ ޓްރޭނިން ކޮލެޖަކަށް ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު މިއަދު ހަމަލާދީ ނުވަ މީހުން މަރާލާ 36 މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 1
ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓުން ނަން އުނިކުރަން ހާފިޒް ސައީދު އެދިއްޖެ

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 29) - ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓުން ނަން އުނިކޮށް ދިނުމަށް އެދި، އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ހާފިޒް ސައީދު އދ. އަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 3
ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ ޕާކިސްތާނުގެ ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދީފި

އިސްލާމާއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 27) - އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަގާމުތަކުގެ މީހުން ކުރާ ހުވައިގެ އިބާރާތުން ކީރިތި ރަސޫލާގެ ނަންފުޅު އުނިކުރި މައްސަލާގައި ޕާކިސްތާނުގައި މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ލޯ މިނިސްޓަރު ޒާހިދު ހާމިދު އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 5
ހުވާގެ އިބާރާތެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ މަގުތަކަށް ސިފައިން

އިސްލާމާއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 26) - އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަގާމުތަކުގެ މީހުން ކުރާ ހުވައިގެ އިބާރާތުން ކީރިތި ރަސޫލާގެ ނަންފުޅު އުނިކުރި މައްސަލާގައި ޕާކިސްތާނުގައި މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ، މަގުތައް އަމާން ކުރަން އެންމެ ފަހުން ސިފައިން ނެރެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.