29 ޖުލައި

July 29, 2017 4
ނަވާޒް ޝަރީފު މަގާމުން ދުރުކުރުމުން އިމްރާން ޚާނަށް ތައުރީފް

އިސްލާމް އާބާދު (ޖުލައި 29) - ޕެނަމާ ޕޭޕާސް އިން ލީކުކޮށްލި މައުލޫމާތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އާއިލީ ބޭފުޅުންގެ ނަން ހިމެނުމާ އެކު އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް...

July 29, 2017 4
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ކޮއްކޮ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 29) - ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަކަށް ފަހު މަގާމު ގެއްލުނު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ބަދަލުގައި ކޮއްކޯފުޅު ޝަހުބާޒް ޝަރީފަށް ބޮޑު ވަޒީރުކަން ދޭން ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 4
ނަވާޒް ޝަރީފަށް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ ހެޓްރިކެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ތިން ފަހަރު ބޮޑު ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަހަރަކު ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރެއްވޭ ގޮތެއް...

July 28, 2017 105
ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 28) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފު މަގާމުގައި ހުރުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން...

27 ޖުލައި

July 27, 2017 16
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 7
ގިނަ މީހުން ބޭނުން ވަނީ ނަވާޒް ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދޭން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 26) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު ސިޔާސީ ކަންކަމާ އެމަނިކުފާން ދުރަށް...

July 26, 2017 14
ރާއްޖޭގައި ޕާކިސްތާނުން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް އަޅައިދެނީ

ރާއްޖޭގައި ޕާކިސްތާނުން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމުކޮށްދޭނެ ކަން އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒު ޝަރީފް އިއްޔެ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 18
ޕާކިސްތާނާ އެކު ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭ ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

July 25, 2017 19
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ދެންމެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017
މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހައްޖު ފްލައިޓް ސައުދީ އަށް

ޖިއްދާ (ޖުލައި 24) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ދަތުރު ކުރާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ޖިއްދާ އެއާޕޯޓުގައި މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.

July 24, 2017 16
ނަވާޒްގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނެ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މާދަމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނެ...

23 ޖުލައި

July 23, 2017 3
ނަވާޒް ޝަރީފް ދުރުކޮށްފި ނަމަ ބޮޑު ވަޒީރުކަން ކޮއްކޮ އަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 23) - ޕެނަމާ ޕޭޕާސް އިން ލީކުކޮށްލި މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ޚާއްސަ ކޮމިޝަނަކުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަގާމުން ގެއްލޭފަދަ ހާލަތަކަށް ހިނގައްޖެ ނަމަ ކޮއްކޯފުޅު ޝަހުބާޒް ޝަރީފަށް ބޮޑު ވަޒީރުކަން ދިނުމާ ގުޅޭ...

20 ޖުލައި

July 20, 2017 7
ނަވާޒް ޝަރީފާ މެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 20) - ޕެނަމާ ޕޭޕާސް އިން ލީކުކޮށްލި މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ޚާއްސަ ކޮމިޝަނަކުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް...

July 20, 2017 47
ޖުލައި 26 އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ އަށް

އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ...

13 ޖުލައި

July 13, 2017
ކެބިނެޓުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ނަވާޒް ޝަރީފް ބާއްވަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 13) - ޕެނަމާ ޕޭޕާސްގެ ތަހުގީގުގެ މައްސަލައިގައި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލުމުގެ އަޑުތައް ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް ކެބިނެޓުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 5
ޓްރަމްޕާއި މޯދީ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނަށް އިންޒާރު ދީފި

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ދޭން ޕާކިސްތާނުގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުން ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، އެކުގައި ރޭ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ގޮވާލައްވައި، އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 5
ޕާކިސްތާނުގައި ތެޔޮ ލޮރީއެއް ގޮވައި ގިނަ ބަޔަކު މަރު

ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ދިޔަ ލޮރީއެއް ފުރޮޅާލުމުން އެއިން ތެޔޮ ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ރޯވެ، ހިނގި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއްގައި ޕާކިސްތާނުގައި މަދުވެގެން 123 މީހުން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 3
ޕާކިސްތާނަށް ސަޕޯޓްކޮށްގެން 15 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިއަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންޑަންގައި އޮތް ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޕާކިސްތާނަށް ސަޕޯޓްކުރި އިންޑިއާގެ 15 މީހަކު އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރެދޭޝްގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 5
ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ މުއްސަނދި ސިޔާސީ ބޭފުޅަކީ ނަވާޒް ޝަރީފް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 18) - ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީގުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭން އެންމެ މުއްސަނދި ބޭފުޅަކީ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ކަމަށް މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާންތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 7
ޕާކިސްތާނާ ގުޅިގެން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމު ކުރަނީ

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017
ކައިވެންޏަށް މަޖްބޫރު ކުރުވި ކުއްޖާ އެނބުރި އިންޑިއާ އަށް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 25) - އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭން ޕާކިސްތާން މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުވި އިންޑިއާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އެންމެ ފަހުން ނިއު ދިއްލީ އަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 1
އިންޑިއާގެ ޖާސޫސް ޕާކިސްތާނުން މެރުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 16) - އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ނޭވީ އޮފިސަރު ކުލްބުޝާން ޖަދާވް "ޖާސޫސް" ކުރި ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުން އޭނާ އަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން އިންޓަނޭޝަނަލް...

May 16, 2017 1
ޕާކިސްތާނުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޕައިލެޓް މަރުވެއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 16) - ޕާކިސްތާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮމާޝަލް ޕައިލެޓް ލައިސެންސް ހޯދި އަންހެނާ ޝުކްރިޔާ ކަނޫމް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 27
ރޯދަ މަހު ދުވާލު ކެއުން މަނާކުރާތީ ބުއްޓޫގެ ދަރީގެ ފާޑުކިޔުން

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 14) - ރޯދަ މަހު ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި އާއްމު ތަންތަނުގައި ކެއިން ބުއިން މަނާކުރަން ހުށަހެޅި ބިލަށް ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫގެ ދަރިކަނބަލުން ބަޚްތަވާރު ބުއްޓޫ ޒަރުދާރީ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 1
"ބިން ލާދިން އަތުން ނަވާޒް ޝަރީފް ފައިސާ ހޯދި"

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 10) - ކަޝްމީރުގައި ޖިހާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އަލްގައިދާގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ އަތުން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު އިމްރާން ޚާންގެ ޕާކިސްތާން ތަހުރީކީ އިންސާފް ޕާޓީން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 5
ދަތުރުމަތީގައި ދެގަޑިއިރު ނިދި ޕައިލެޓުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 8) - ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމްއާބާދުން ލަންޑަނަށް ދަތުރު ކުރި މަތިންދާ ބޯޓުގައި ތިބި 305 ޕަސިންޖަރުން ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަކަށް ދާފަދަ ގޮތަކަށް ދަތުރު މަތީގައި ދެގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ނިދި ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް (ޕީއައިއޭ) ގެ ސީނިއާ ޕައިލެޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017
ނަވާޒް ޝަރީފްއާ ދެކޮޅަށް ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 6) - ސިފައިންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްއާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުންނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.