31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 4
އެއްދުވަސްތެރޭ އިދިކޮޅު 1،500 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކަރާޗީ (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިދިކޮޅު ލީޑަރު އިމްރާން ޚާންގެ ސަޕޯޓަރުން ހައްޔަރު ކުރަން ޕާކިސްތާން ފުލުހުން ފެށި އޮޕަރޭޝަނުގައި އެއް ދުވަސްތެރޭ 1،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 2
އަލްގައިދާ ލީޑަރު މަރަން އެމެރިކާއިން ޑްރޯން ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްގައިދާގެ އެންމެ ސީނިއާ ލީޑަރު މަރާލަން އެމެރިކާ އިން ޑްރޯން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ސިފައިންގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 1
މަޝްހޫރު "އަފްޣާން އަންހެން ކުއްޖާ" ހައްޔަރުކޮށްފި

ނެޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް މަޖައްލާގެ ބޭރުގަނޑުގައި ފޮޓޯ ޖެހުމުން މުޅި ދުނިޔެއަށް "އަފްޣާން ގާލް" ގެ ނަމުގައި މަޝްހޫރުވި ޝަރުބަތު ބީބީ ޕާކިސްތާނުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

October 26, 2016 1
ޕާކިސްތާނުގައި 61 މީހުން މަރާލި ހަމަލާ ދިނީ އައިއެސް

ގުއެޓާ (އޮކްޓޯބަރު 26) - ޕާކިސްތާނުގެ ގުއެޓާގެ ފުލުހުންގެ ކޮލެޖަކަށް ހަމަލާދީ 61 މީހުން މަރާލީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 1
ޕާކިސްތާނުގެ ޕޮލިސް ކޮލެޖަކަށް ހަމަލާދީ 58 މަރު

ގުއެޓާ (އޮކްޓޯބަރު 25) - ޕާކިސްތާނުގެ ގުއެޓާގެ ޕޮލިސް ކޮލެޖަކަށް ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާދީ 58 ކެޑޭޓުންނާއި ގާޑުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 2
އިންޑިއާގެ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތައް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 23) - އިންޑިއާގެ ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތައް ޕާކިސްތާނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 15
ސައި ވިއްކާ މީހެއްގެ ލޮލުގެ ޖާދޫގައި އެންމެން ޖެހެނީ

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގެ މަގުމަތީގައި އުޅޭ "ޗާއީވާލާ" އެއްގެ ލޮލުގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެހިއްޖެ އެވެ. ޗާއީވާލާ ނުވަތަ ސައި ވިއްކާ މީހާ "ޕާކިސްތާނުގެ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު"ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވީ އޭނާގެ ނޫކުލައިގެ ކަޅި އާއި އޭނާގެ ސޫރަ އެތައް ބަޔަކަށް ކަމުގޮސްގެންނެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016
ޕާކިސްތާނުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ ދައުވަތަކަށް، ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިއާން ރަޒާ ރައްބާނީ ރޭ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016
ޕިއްޒާއަކަށް އިންޑިއާ-ޕާކިސްތާނު ބޯޑަރުގެ ނަން

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ދެކޮޅުވެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާ މި ދުވަސްވަރު އެ ދެ ގައުމުގައި ވެސް ދަނީ މި މައްސަލަ އަށް ނިސްބަތްވާ އެކި ކަންތައްތައް ކުރަމުންނެވެ. މަސްރަހު ފިނިކުރުމަށް ބައެއް މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު ޕާކިސްތާނުގެ ކެފޭއަކުން ވަނީ "އެލްއޯސީ" ޕިއްޒާ ހަދައިފަ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 2
"ރައީސް" އިން ޕާކިސްތާންގެ ބަތަލާ ވަކިކޮށްފާނެ

ކަރަން ޖޯހަރްގެ "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" ގެ ޝޫޓިން މުޅިން ނިމި ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވެފައި ވިޔަސް އަދި ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް"ގެ ވެސް ޝޫޓިންގް ގެ ބޮޑު ބައި ނިމިފައި ވިޔަސް އެ ދެ ފިލްމުގައި ޕާކިސްތާނު އެކްޓަރުން އުޅޭތީ އެ ބައިތައް ފޮހެނުލައި ނުވަތަ އެބައިތައް އެހެން އެކްޓަރަކު ލައްވާ ކުޅުވައިގެން ނޫނީ އިންޑިއާގައި ރިލީޒްކުރިޔަ...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 8
މޯދީ އަށް އިންޒާރުދޭ ނޯޓެއް ހިމެނޭ ކޮތަރެއް ހިފައިފި

ސްރީނަގަރު (އޮކްޓޯބަރު 4) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް އިންޒާރުދީފައިވާ ނޯޓެއް ހަރުކޮށްފައިވާ ކޮތަރެއް އިންޑިއާ ސިފައިން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
ކަޝްމީރުގެ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒަކަށް ހަމަލާދީފި

ސްރީނަގަރު (އޮކްޓޯބަރު 3) - ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ މަރުކަޒަކަށް ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާތަކެއްދީ ސިފައިންގެ މީހަކު މަރާލައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016
ކަޝްމީރަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން އދ. އިން ހުށަހަޅައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 2) - ކަޝްމީރުގެ މައްސަލާގައި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ހޫނުވެފައިވާ މަޝްރަހު ފިނިކުރުމަށް މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާ ކުރުމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 1
ޕާކިސްތާނުގެ ސިނަމާތަކުގައި އިންޑިއާގެ ފިލްމުތައް މަނާ

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 1) - ޕާކިސްތާނުގެ ސިފައިންނާ އެކުގައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ބޮޑެތި ސިނަމާތަކުގައި އިންޑިއާގެ ފިލްމުތައް ދެއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016
ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ ބެލިއިރު ހުސް ދަގަނޑު

ޕާކިސްތާނުގައި 22 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން 22 ދަގަނޑުކޮޅު ނަގައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 4
ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ އިން ހަމަލާތަކެއް ފަށައިފި

ސްރީނަގަރު (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ކަޝްމީރާއި ޕާކިސްތާން ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހަމަލާތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

September 29, 2016 1
"އެމް.އެސް ދޯނީ" ފިލްމު ޕާކިސްތާނުން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ މެހެންދުރަ ސިންގް ދޯނީގެ ބައޮޕިކް "އެމްއެސް ދޯނީ – ދި އަންޓޯލްޑް ސްޓޯރީ" ޕާކިސްތާނުން ބޮއިކޮޓް...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
ނޭޕާލުން ސާކް ސަމިޓް ފަސްކޮށްފި

ކަތުމަންޑޫ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ހަތަރު ގައުމަކުން ބުނުމާ އެކު ސާކް ސަމިޓް ފަސްކުރިކަން ނޭޕާލުން...

September 28, 2016 6
ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާން ބަންގާޅުންވެސް ނިންމައިފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިނުވާން ބަންގްލަދޭޝް އިން ވެސް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 14
އިންޑިއާ އިން ސާކް ސަމިޓް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ޕާކިސްތާނުގައި ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް) ސަމިޓުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ...

September 27, 2016 3
ކަޝްމީރު އޮންނާނީ އިންޑިއާގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެފައިވާ ކަޝްމީރުގެ ކޮންޓްރޯލް އިންޑިއާ އިން ދުވަހަކު ވެސް ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމަށާއި ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރު ހޯދަން...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 4
ޕާކިސްތާން ފުލުހުން އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ޕާކިސްތާން ފުލުހުން އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް އިން...

September 26, 2016 8
އިންޑިއާ އޮތީ ޕާކިސްތާނާ ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރަށް:މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އުރީގައި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދީ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ 18 މީހުން މަރާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު އަވަށްޓެރި ޕާކިސްތާނާ ހަނގުރާމަ ކުރަން އިންޑިއާ އޮތީ ތައްޔާރަށް...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 2
ޕާކިސްތާނުގެ "ޖާސޫސީ ކޮތަރެއް" އިންޑިއާ އިން ހިފައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އުރުދޫ ބަހުން ލިޔުންތަކެއް ލިޔެފައިވާ ހުދު ކުލައިގެ ކޮތަރެއް އިންޑިއާ އިން ހިފައިފި އެވެ.

September 25, 2016
ކަޝްމީރު މައްސަލާގައި ޕާކިސްތާނަށް މޯދީ ރައްދުދެއްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ކަޝްމީރުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް ޕާކިސްތާނުން ޓެރަރިޒަމް އެކްސްޕޯޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރައްދު...

September 25, 2016 4
ބޮލީވުޑްގައި ޕާކިސްތާން އެކްޓަރުން އުޅުމާ ބީޖޭޕީ ދެކޮޅު

އިންޑިޔާގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތްޕަކުން، ބޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕާކިސްތާނުގެ ހުރިހާ ފަންނާނުން 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެ ގައުމުން ފޭބުމަށް އިންޒާރު ދީފައި ވަނިކޮށް، އެ ގައުމުގެ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 2
ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންގެ ސަމާލު ކަމަށް

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނިއު ޔޯކަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ބައްދަކު ކުރެއްވި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ލީޑަރެއްގެ ސަމާލު ކަމަށް ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ގެންނަވައިފި އެވެ.