18 ޖުލައި

July 18, 2019
އިންޑިއާގެ ޖާސޫސްއަށް ކޮންސިއުލާ ޚިދުމަތްދޭން އަންގައިފި

ދަ ހޭގް (ޖުލައި 18) - ޖާސޫސް ކުރިކަމުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު، ޕާކިސްތާނުގެ ޖަލެއްގައި ހުރި އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ނޭވީ އޮފިސަރު ކުލްބުޝާން ޖަދާވްގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކޮށް...

July 18, 2019 3
ލަޝަކަރެ ތޮއިބާގެ ބާނީ ޕާކިސްތާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 18) - ޕާކިސްތާނުގެ ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތް ލަޝްކަރެ ތޮއިބާގެ ބާނީ ހާފިޒް މުހައްމަދު ސައީދު ފުލުހުން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
ބޮލުން ގުޅިފައިވާ ދެކުދިން ވަކިކުރަން ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 16) - ބޮލުން ގުޅިފައިވާ ޕާކިސްތާންގެ ދެ ބެން ކަމަށްވާ ސަފާ އާއި މަރުވާގެ ހަށިގަނޑު ވަކި ކުރަން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑޮކްޓަރުން 50 ގަޑިއިރުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

July 16, 2019 1
ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 16) - އިންޑިއާއާ އެކު އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބަންދުކުރި ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު، ފަސް މަސް ފަހުން މަދަނީ މަތިންދާ ބޯޓުތަކަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި...

13 ޖުލައި

July 13, 2019 2
ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރު ވަކިކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވި ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ދުކުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލޯ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
އެކައުންޓެބިލިޓީ ކޯޓަށް މަރިޔަމް ނަވާޒް ހާޒިރު ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 10) - ނޭޝަނަލް އެކައުންޓެބިލިޓީ ބިއުރޯ (އެންއޭބީ) އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަވާޒް އެކައުންޓެބިލިޓީ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019
ޕާކިސްތާނުގެ "އެންމެ ފަލަ މީހާ" މަރުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ "އެންމެ ފަލަ މީހާ" ބަރުދަން ލުއިކުރަން އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށް، އައިސީޔޫގައި ބާއްވައިގެން ފަރުވާ ދެނިކޮށް ހޯމަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
އިމްރާން ޚާން ބޭނުން ވަނީ ސަފީރުގެ ގެކޮޅުގައި ހުންނަން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 8) - މި މަހު ފަހުކޮޅު އެމެރިކާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ބޭނުން ވަނީ ޕާކިސްތާން ސަފީރުގެ ގެކޮޅުގައި ހުންނެވުމަށް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019
"ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރަށް ބިރު ދެއްކި"

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 7) - ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހުކުމްކުރި އެކައުންޓެބިލިޓީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަށް ވަނީ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ބިރުދައްކާފައި ކަމަށް ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގު-ނަވާޒްގެ ލީޑަރު މަރިޔަމް ނަވާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 6
އުމްރާއިން އައި ދެމީހުން ލާހޯރު އެއާޕޯޓުގައި މަރާލައިފި

ލާހޯރު (ޖުލައި 3) - އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައި އައި ދެ މީހަކު ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގެ އެރައިވަލް ލޯންޖްގައި މިއަދު ބަޑިޖަހައި މަރާލުމުން އެއާޕޯޓުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 1
އޮޅުވާލައިގެން ކައިވެނިކުރުވި އުޒްމާގެ ފިލްމު ސައިފަށް

އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭން ޕާކިސްތާން މީހަކާ ކައިވެނިކުރުވި އިންޑިއާގެ ޒުވާން އަންހެނެއް ކަމަށްވާ އުޒްމާ އަހުމަދުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ސައިފް އަލީ ހާން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ސާކް ފެސްޓިވަލް: ރާއްޖޭން "ގޮށްރާޅު" އާއި "ސޯލް"

އަންނަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ 9 ވަނަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމު ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 27, 2019 1
ލައިވް ޓީވީ ޝޯއެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ޓީވީ ޗެނެލަކުން ގެނެސް ދިން ލައިވް ޝޯއެއްގައި ބައިވެރިވި ސިޔާސީ މީހަކު ޝޯގެ ބައިވެރިއަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 1
އަދުނާން ސާމީ އާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ

އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދައިގެން މިހާރު އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ، ޕާކިސްތާނަށް އުފަން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދުނާން ސާމީ އާ އަލްބަމެއް ގެނެސް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 9
ބަރުކަމުން ގެއިން ނެރުނީ ފާރު ތަޅާލައިގެން

މި ވަގުތު ޕާކިސްތާނުގެ "އެންމެ ފަލަ މީހާ" ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މީހާ އަށް ފަރުވާ ދޭން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ގޭގެ ފާރުން ބައެއް ތަޅައިލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 1
މިނިސްޓަރު ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި އިނީ ބުޅަލެއްހެން

ޕާކިސްތާނުގެ ސަރަހައްދީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރަކު ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސެއް ފޭސްބުކުން ލައިވް ސްޓްރީމް ކުރި އިރު، "ކެޓް ފިލްޓާ" ލެވި މިނިސްޓަރު ބުޅަލެއް ގޮތަށް ފެނި ގިނަ ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޖޯކް ޖަހައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019
ޕާކިސްތާނުގެ ލީޑަރަކު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްކިޔޫއެމްގެ ބާނީ އަލްތާފް ހުސެއިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް، އޭނާގެ ތަރުޖަމާން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 31
ދިވެހިންނަށް ތަރާވީސްކޮށްދޭ ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރު

އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފި އެވެ. މިހާރު އޭނާ އަކީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރަކަށް ހާއްސަވެ އެ ދާއިރާ އިން ހިދުމަތްކުރުމެވެ. އެހެންވެ ޕާކިސްތާނުގެ މި ޒުވާނާ، މި ކުޑަކުޑަ ރާއްޖޭގެ މިސްކިތެއްގައި އިމާމުވެ ތަރާވީސް ނަމާދުކުރުން، އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އުސް އައްޔަކަށް ވާންވީ...

13 މެއި

May 13, 2019 1
ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް އިސްލާމްއާބާދުން މަނާކުރަނީ

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމާއާބާދުގައި، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 5
ފަސް ތަރީގެ ހޮޓަލަށް ހަމަލާދިން އެންމެން މަރާލައިފި

ގުވަދާރު (މެއި 12) - ޕާކިސްތާނުގެ ދެކުނުގެ ބަލޮޗިސްތާން ޕްރޮވިންސްގެ ގުވަދާރު ސިޓީގެ ފަސް ތަރީގެ ހޮޓަލަށް ހަމަލާ ދިން ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ހަތަރު ޓެރަރިސްޓުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 13
އެއާ ފޯސްއާ ނުގުޅެވުނަސް ބޯޓެއް ހަދައި އުދުހިއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގައި ދިރިއުޅޭ 32 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ފައްޔާޒަކީ ޕޮޕްކޯން ވިއްކުމުގެ އާދައިގެ ވިޔަފާރިއެއްކޮށްގެން ދިރިއުޅޭ މީހެކެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވީ ކިޔަވައިގެން އެ ގައުމުގެ އެއާ ފޯސްއާ ގުޅޭށެވެ. އެ ހުވަފެނުގައި ހުއްޓައި ވަރަށް ކުޑައިރު ބައްޕަ ނިޔާވުމުން ކިޔެވުން ހުއްޓާލައި، ނުކުންނަން ޖެހުނީ މަސައްކަތުގެ...

05 މެއި

May 05, 2019 3
90 މީހުންނަށް އެޗްއައިވީ ޖެއްސި ޑޮކްޓަރު ހައްްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 5) - ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ސިރިންޖް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުންކޮށްގެން 90 މީހުންނަށް އެޗްއައިވީ ޖެހިފައި ވަނީ ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރު...

May 05, 2019 1
ބޯ ކޮށަން އެއްފަހަރާ 15 ކަތުރު ބޭނުންކުރާ މީހެއް

ކުރާ މަސައްކަތަކަށް މާ ބޮޑަށް ފަތިރަވެއްޖެ ނަމަ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން އާދަޔާހިލާފު ކަންކަން ވެސް ފެންނަން ފަށަ އެވެ. މިއީ އެކަހަލަ މީހެކެވެ. ބޮލެއް ކޮށައިލަން އޭނާ އެއްފަހަރާ 15...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 3
އެތައް ހާސްބަޔަކު އެކުވެގެން ކްރައިސްޗާޗް މިސްކިތުގެ ތަސްވީރެއް

ޕަންޖާބް (އެޕްރީލް 13) - ޕާކިސްތާނުގެ މެދުތެރޭގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖަންގް އަށް ހުދު ހެދުމުގައި ތިބި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޖަމާވެ ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތުގެ ތަސްވީރެއް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް އެތުރިއްޖެ އެވެ.