13 މެއި

May 13, 2020
ޑިޒްނީން އީދު ތީމަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދެނީ

ރޯދަ މަސް ނިންމާލައި މުސްލިމުން ކުރިމަތިލާ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ޑިޒްނީމް އީދު ތީމަކަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 14
ޕޮޒިޓިވްވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އައީ ޕާކިސްތާނުގައި ހުރެފައި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން، ހާލު ބޮޑުވެގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ "ޑީއެޗް11" އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޕާކިސްތާންގެ އުމުރުން 48 އަަހަރުގެ މީހާ ރާއްޖެ އަަށް އައީ ދުބާއީ އަށް ދިއުމަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުގައި ހުރެފައި ކަމަށް އޭނާގެ ކުންފުނީގެ މީހަކު ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 4
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހަަކަށް އޮކްސިޖަން ދެނީ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކަަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮކްސިޖަން ދީގެން ފަރުވާދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 15
ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 20) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޕާކިސްތާން ލޮކްޑައުންކޮށް މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ނުފޫޒްގަދަ ދީނީ ލީޑަރުންގެ ޕްރެޝަރާ ހެދި އެންމެ ފަހުން މިސްކިތްތައް ރޯދަ މަހު ހުޅުވަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 19
ޕާކިސްތާނުގައި ހުކުރުކުރީ ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން ހަދައިގެން

ކަރާޗީ (އެޕްރީލް 17) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިދާނެތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކަށް އެއްނުވުމަށް އަންގާފައި ވަނިކޮށް ޕާކިސްތާނުގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންތަކެއް ނުކުމެ ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން ހަދައިގެން ޕާކިސްތާނުގައި މިއަދު ހުކުރުކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 6
އިންޑިއާގެ ފަންނާނުންނަށް އެ ގައުމުން އިންޒާރެއް

ޕާކިސްތާންގެ އެއްވެސް ފަންނާނަކާ އެކު އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ފެޑެރޭޝަން އޮފް ވެސްޓާން އިންޑިއާ ސިނެ އެމްޕްލޮޔީސް (އެފްޑަބްލިއުއައިސީއީ) އިން ދީފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 1
އެސްޑީއެފުން ސާކަށް 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ސާކް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ފަންޑް (އެސްޑީއެފް) އިން މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 3
މިސްކިތު އިވެންޓަށް ދިޔަ 20000 މީހުން ކަރަންޓީނަށް

ލާހޯރު (އެޕްރީލް 7) - ލާހޯރުގެ މިސްކިތެެއްގައި މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި އިވެންޓަކަށް ދިޔަ ކަމަށް ބެލެވޭ 20،000 މީހުން ޕާކިސްތާނުން ކަރަންޓީންކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 29
ވައިރަސް ފެތުރޭއިރު ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާފައި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 28) - އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކަށް އެއްނުވަން ތަކްރާރުކޮށް އިންޒާރުތައް ދިން ނަމަވެސް އިއްޔެގެ ހުކުރު ނަމާދަށް މީހުން ގޮސް ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތްތައް ވަނީ ފުރާލައިފަ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 5
ޕާކިސްތާންގައި މެޑިސިން ކިޔަވާ ހަ ދަރިވަރަކު ރާއްޖެއަށް

ޕާކިސްތާނުގައި މެޑިސިން ކިޔަވާ ދިވެހި ހަ ދަރިވަރަކު ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 10
ކޮވިޑް-19 ޕާކިސްތާނުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލުބަލައިފި

ޕާކިސްތާނުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ގައުމާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާގެ އިސްފަރާތެއް ހައްޔަރުކުރީ ކީއްވެ؟

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 16) - ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާގައި ބާރުގަދަ ފަރާތެއް ވަނީ މީގެ 30 އަހަރުގެ ކުރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 1
ދާޖަހާތީ ކޯމަހުގެ އާބާދީ 90 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ކޯމަހުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަސަރު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020
ޕާކިސްތާނުގެ ސެންސާޝިޕުން އިންޓަނެޓް ކުންފުނިތައް ދުރަށް

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 1) - ޕާކިސްތާނުން ތައާރަފްކުރާ ހަރުކަށި ސެންސާޝިޕް ގާނޫނުތަކާ ގުޅިގެން އިންޓަނެޓް ކުންފުނިތައް ކަމަށްވާ ގޫގްލް، ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓާ އިން ވަނީ އެ ގައުމުގައި ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 7
ޗައިނާ އިން ޕާކިސްތާނަށް 100،000 އަސްދޫނީގެ ލަޝްކަރެއް

މި ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ކުރިމަތިނުވާ ވަރަށް ޕާކިސްތާނަށް ގޮށްފުޅަނގީގެ ތުރާ ކުރިމަތިވެ، އެ ގައުމުގެ ދަނޑުބިންތައް ހަލާކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާ އިން 100،000 އަސްދޫނި ޕާކިސްތާނަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
މަލާލާ އާއި ގްރެޓާގެ ފޮޓޯތަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ނަމޫނާ ޒުވާނުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީ އާއި ގްރެޓާ ތަމްބާގް އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބި ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 12
ބޭހަށް ފޮނުވި ނަވާޒް ޝަރީފް "ފިއްލައިފި": ޕާކިސްތާން

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 26) - ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅެއް ދިމާވެގެން، ލާހޯރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު ފަރުވާ އަށް ގައުމުން ބޭރަށް މިދިޔަ އަހަރު ފޮނުވި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް "ފިއްލަވައިފި" ކަމަށް ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަނީ

ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު (އެސްޑީއެފް)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020
ޕާކިސްތާން އަދިވެސް އެފްއޭޓީއެފްގެ "ގްރޭ ލިސްޓު"ގައި

ކަރާޗީ (ފެބްރުއަރީ 23) - މަނީ-ލޯންޑްރިން އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ހޭދަކުރޭތޯ ފާރަވެރިވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އެކްޝަން ޓާސްކް ފޯސް (އެފްއޭޓީއެފް) ގެ "ގްރޭ ލިސްޓް" ގައި ޕާކިސްތާން އަދިވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 1
ކަސްޓަމަރަށް ކުރި ގޯނާއިން ހަ މަހަށް ޖަލަށް

އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކުރި ބައިސްކަލެއް ޑެލިވަރީކުރަން ދިޔަ ފިރިހެނަކު އަންހެން ކަސްޓަމަރަކަށް ދޮން ދިން މައްސަލައެއްގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ދުބާއީގެ ކޯޓަކުން އޭނާ ހަ މަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.