10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
މަލާލާގެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ގުލް މަކާއީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 1
ޕާކިސްތާނުން ޓެރާ ގްރޫޕްތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 8) - ހައްދުފަހަނަޅި ހަރުކަށި ޖަމާއަތްތައް ޚާރިޖީ އަދި ދާޚިލީ ސިޔާސަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރުން ޕާކިސްތާނުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ހިމެނޭ ޖަމާއަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 7
ޕާކިސްތާން ސަފީރުގެ ދައުރުގެ ފަހު ހަދިޔާ ސީއެއްސީއަށް

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަސީމް އަކްރަމްގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ދޭ އެންމެ ފަހުގެ އެހީ ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓަށް (ސީއެސްޓީއައި) މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 1
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު 392,078 ކުދިން އުފަންވި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 392،078 ކުދިން އުފަންވި ކަމަށް އދ. ގެ އާބާދީއާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ، ޔުނިސެފުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 1
ގުލް މަކާއީ؛ މަލާލާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓިވިސްޓް މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބަޔޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ގުލް މަކާއީ" އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 4
މުޝައްރަފުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު ޕަރުވޭޒް މުޝައްރަފް ގައުމަށް ގައްދާރުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުށުގައި މަރުގެ ހުކުމް، އިސްލާމްއާބާދުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 1
ހާފިޒްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމަށް މާލީ އެހީވުމުގެ ދައުވާ

ޕާކިސްތާނުގައި ދީން އައްޑަނައަކަށް ހަދައިގެން ފައިސާ ހޯދައި، އެ ފައިސާ ޓެރަރިޒަމަށް ބޭނުންކުރިކަމުގެ ދައުވާ، އަމިއްލަ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ޖަމާއަތުއް ދައުވާގެ ބާނީ ހާފިޒް މުހައްމަދު ސައީދުގެ މައްޗަށް މިދިއަ ބުދަދުވަހު، ލާހޫރުގެ ކޯޓެއްގައި އުފުލައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިމްރާން ޚާންގެ ތިމާގެ މީހަކު ހޯދަނީ

ލާހޯރު (ޑިސެމްބަރު 14) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގެ ހިތުގެ ބަލީގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ވަކީލުން ވަދެ ޑޮކްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމުން އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ބަލި ތިން މީހަކު މަރުވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށްށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ ވަކީލަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 2
ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަކީލުންގެ ހަމަނުޖެހުމުން ބަލިމީހުން މަރު

ލާހޯރު (ޑިސެމްބަރު 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގެ ހިތުގެ ބަލީގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ވަކީލުން ވަދެ ޑޮކްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމުން އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ތިން ބަލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 13
"ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ޕާކިސްތާނުން ނުބެހޭނެ"

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަކާ ބެހި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ޕާކިސްތާނުން ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 2
ހަމަލާ ދިން މީހާ ހާމަކުރުމުން ނޫހާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 5) - ލަންޑަން ބްރިޖުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަޅިން ހަމަލާދީ ދެ މީހަކު މަރާލީ ޕާކިސްތާން ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ "ޑޯން" ނޫހުން ބުނުމުން އެ ނޫހުގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 5
އިމްރާން ޚާން މަގާމުން ދުރުކުރަން ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 25) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ބޭހަށް ގައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވި މައްސަލާގައި ކޯޓުތަކާ ދެކޮޅަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރަން ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 1
އެއާ އެމްބިއުލެންސެއްގައި ނަވާޒް ޝަރީފް ލަންޑަނަށް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 19) - ހަތް އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޖަލުުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް، އެއާ އެމްބިއުލެންސެއްގައި ލަންޑަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 1
ނަވާޒް ޝަރީފްއާ މެދު ޒާތީ ކަމެއް ނެތް: އިމްރާން ޚާން

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 16) - ނަވާޒް ޝަރީފްއާ މެދު ޒާތީ އެއްވެސް ހަސަދަވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ވުރެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ސިއްހީ ހާލަތު މާ މުހިންމު ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 3
އިތުރު ފަރުވާއަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ގައުމުން ބޭރަށްގެންދަނީ

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 7) - ހަތް އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޖަލުުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ގައުމުން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހު...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 1
ޕާކިސްތާނުގެ ރާހަތުގެ ލަވަ "ދަބަންގް" އިން ބޭރުކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފަތޭހް އަލީ ޚާން ރިކޯޑް ކުރި ލަވަ "ނައިނާ ލަޅޭ" ނުހިމަނަން ނިންމައި، އެ ލަވަ އެހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާއަކާ އެކު ރިކޯޑްކޮށް، ލަވައިގެ އޯޑިއޯ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 1
ގޭގައި އައިސީޔޫއެއް ހަދައި ނަވާޒް ޝަރީފް ގެއަށް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 7) - ހަތް އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޖަލުުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ގޭގައި ފަރުވާ ދޭނެ އައިސީޔޫއެއް ހެދުމަށް ފަހު އިއްޔެ ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 2
ޕާކިސްތާނުގެ ޕަސިންޖާ ރޭލެއްގައި ރޯވެ 65 މީހުން މަރު

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 31) - ޕާކިސްތާނުގެ މެދުތެރޭ ސަރަހައްދެއްގައި ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ ރޭލެއްގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން މަދުވެގެން 65 މީހުން މަރުވެ 45 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮވިންޝަލް މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހާލު ވަރަށް ގޯސް: ޑޮކްޓަރު

ލާހޯރް (އޮކްޓޯބަރު 30) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ސިއްހީ ހާލު ވަރަށް ގޯސް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 1
ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުމާ އެކު ނަވާޒް ޝަރީފް މިނިވަންކޮށްފި

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 27) - ޖަލުގައި އޮންނަވަނިކޮށް ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުމުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުމާ ގުޅިގެން، ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެމަނިކުފާން ވަގުތީ ގޮތުން މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.