13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 2
ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަކީލުންގެ ހަމަނުޖެހުމުން ބަލިމީހުން މަރު

ލާހޯރު (ޑިސެމްބަރު 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގެ ހިތުގެ ބަލީގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ވަކީލުން ވަދެ ޑޮކްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމުން އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ތިން ބަލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 13
"ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ޕާކިސްތާނުން ނުބެހޭނެ"

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަކާ ބެހި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ޕާކިސްތާނުން ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 2
ހަމަލާ ދިން މީހާ ހާމަކުރުމުން ނޫހާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 5) - ލަންޑަން ބްރިޖުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަޅިން ހަމަލާދީ ދެ މީހަކު މަރާލީ ޕާކިސްތާން ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ "ޑޯން" ނޫހުން ބުނުމުން އެ ނޫހުގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 5
އިމްރާން ޚާން މަގާމުން ދުރުކުރަން ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 25) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ބޭހަށް ގައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވި މައްސަލާގައި ކޯޓުތަކާ ދެކޮޅަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރަން ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 1
އެއާ އެމްބިއުލެންސެއްގައި ނަވާޒް ޝަރީފް ލަންޑަނަށް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 19) - ހަތް އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޖަލުުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް، އެއާ އެމްބިއުލެންސެއްގައި ލަންޑަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 1
ނަވާޒް ޝަރީފްއާ މެދު ޒާތީ ކަމެއް ނެތް: އިމްރާން ޚާން

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 16) - ނަވާޒް ޝަރީފްއާ މެދު ޒާތީ އެއްވެސް ހަސަދަވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ވުރެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ސިއްހީ ހާލަތު މާ މުހިންމު ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 3
އިތުރު ފަރުވާއަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ގައުމުން ބޭރަށްގެންދަނީ

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 7) - ހަތް އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޖަލުުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ގައުމުން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހު...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 1
ޕާކިސްތާނުގެ ރާހަތުގެ ލަވަ "ދަބަންގް" އިން ބޭރުކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފަތޭހް އަލީ ޚާން ރިކޯޑް ކުރި ލަވަ "ނައިނާ ލަޅޭ" ނުހިމަނަން ނިންމައި، އެ ލަވަ އެހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާއަކާ އެކު ރިކޯޑްކޮށް، ލަވައިގެ އޯޑިއޯ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 1
ގޭގައި އައިސީޔޫއެއް ހަދައި ނަވާޒް ޝަރީފް ގެއަށް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 7) - ހަތް އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޖަލުުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ގޭގައި ފަރުވާ ދޭނެ އައިސީޔޫއެއް ހެދުމަށް ފަހު އިއްޔެ ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 2
ޕާކިސްތާނުގެ ޕަސިންޖާ ރޭލެއްގައި ރޯވެ 65 މީހުން މަރު

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 31) - ޕާކިސްތާނުގެ މެދުތެރޭ ސަރަހައްދެއްގައި ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ ރޭލެއްގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން މަދުވެގެން 65 މީހުން މަރުވެ 45 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮވިންޝަލް މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހާލު ވަރަށް ގޯސް: ޑޮކްޓަރު

ލާހޯރް (އޮކްޓޯބަރު 30) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ސިއްހީ ހާލު ވަރަށް ގޯސް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 1
ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުމާ އެކު ނަވާޒް ޝަރީފް މިނިވަންކޮށްފި

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 27) - ޖަލުގައި އޮންނަވަނިކޮށް ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުމުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުމާ ގުޅިގެން، ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެމަނިކުފާން ވަގުތީ ގޮތުން މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ޖަލުގައި ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހާލު ގޯސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 23) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވީ ޖަލުގައި ވިހަދީގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން ހުސައިން ނަވާޒް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 3
ޓެރަރިޒަމަށް ޚަރަދުކުރުމުން ޕާކިސްތާން ސަލާމަތްވެއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 20) - މަނީ ލޯންޑަރިންނާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ބްލެކްލިސްޓުން ފާކިސްތާން ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ބިންލާދިން ހޯދަން އެހީވި ޑޮކްޓަރުގެ ޝަކުވާ ބަލަނީ

އަލްގައިދާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން ޕާކިސްތާނުގައި ފިލައިގެން އުޅުނު ތަން ދެނެގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އަށް އެހީތެރިވި ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރު ޝަކީލް އަލް އަފްރީދީ މިނިވަންކޮށްދޭން އެދި އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުމެއްް މިއަދަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 20
ބޯޓުން ފެނުނު މަަސްތުވާތަކެތި 150 ކިލޯއަކަށް ނާރާ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އަތުލައިގަތް ބޯޓުގައި 150 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއިން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ...

October 08, 2019 1
އިސްކޮޅުގައި ދެ ފޫޓު ހުންނަ މީހާ ކައިވެނިކޮށްފި

ބޯބޯގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އަދި ނޯވޭގެ ވެރިރަށް އޮސްލޯގައި ދިރިއުޅޭ، އިސްކޮޅުގައި ދެ ފޫޓް ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ބުރުހާން ކްރިސްތީ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019
މަރާލި މޮޑެލްގެ ބޭބެ ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިފި

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 7) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ކަންދީލް ބަލޫޝްގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ބޭބެއެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އާރިފް ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 3
އީރާނާއި ސައުދީ ސުލްހަ ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 6) - ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އީރާނުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަސްކަން ހައްލު ކުރުމަށް ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 2
ފަވާދު ޚާން: ބޮލީވުޑުން ގެއްލުނަސް ނުފޫޒު ގަދަ

ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓަރު ފަވާދު އަފްޒަލް ޚާނަކީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް ކުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފަރިތަ މޫނެކެވެ. ހާއްސަކޮށް، އޭނާ ކުޅެފައިވާ ސިލްސިލާތައް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 3
ދައްތަ މަރާލި ކޮއްކޮ އަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ކަންދީލް ބަލޫޝް މަރާލިކަން އޭނާގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮ ވަސީމް ބަލޫޝްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ އޭނާ އަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.