25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 4
ފޭސްބުކުން ލޯބިވެރިން ނުހޯދާ: ޖަލުން ދޫކޮށްލި މީހާ

މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު 25) - ފޭސްބުކުން ދިމާވި އަންހެނަކާ ލޯބިވެ އޭނާއާ ބައްދަލު ކުރަން ޕާކިސްތާނަށް ދިއުމުން ހަ އަހަރު އެ ގައުމުގެ ޖަލުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނު އިންޑިއާގެ ހާމިދު ނިހާލް އަންސާރީގެ ނަސޭހަތަކީ ފޭސްބުކް ފަދަ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ލޯބިވެރިން ނުހޯދުމެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 1
ނަވާޒް ޝަރީފަށް އިތުރު ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ހަތް އަހަރުގެ އިތުރު ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 1
3 ބިލިއަަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދުބާއީން ޕާކިސްތާނަށް ދެނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 22) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ޕާކިސްތާނުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
ލޯބިވެރިޔާ ހޯދަން ދިއުމުން ޖަލަށްލި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ލާހޯރު (ޑިސެމްބަރު 19) - ލޯބިވެރިޔާއާ ބައްދަލު ކުރަން ޕާކިސްތާނަށް ދިއުމުން އެ ގައުމުގެ ޖަލުގައި ހަ އަހަރު ހޭދަކުރަން ޖެހުނު އިންޑިއާ މީހާ އިއްޔެ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 2
ސައުދީގެ ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ޕާކިސްތާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 14) - ޕާކިސްތާނަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާވަރުގެ ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 4
ސާކު ގައުމުތަކަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ރައީސް

ސާކުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދު ވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 3
ކަޕޫރު ހާންދާނުގެ ޕާކިސްތާނުގެ ގެ ދާރުލްއާސާރަކަށް

ހިންދީ ސިނަމާގެ ފުރަތަމަ އާއިލާގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް ކަޕޫރުގެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ގެއެއް ޕާކިސްތާނުގެ ޕިޝާވަރުގައި ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ގެ ދާރުލްއާސާރަކަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 11
ސާކް ސަމިޓުގައި އިންޑިއާ ބައިވެރި ނުވާނެ: ސްވަރާޖް

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގައި އޮންނަ ސާކް ސަމިޓުގައި އިންޑިއާ އިން ބައިވެރި ނުވާނެ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 3
ސްޓާފުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ތައުރީފް އަންހެން އޮފިސަރަށް

ކަރާޗީ (ނޮވެމްބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް އިއްޔެ ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ކޮންސިއުލޭޓުގެ ސްޓާފުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ފުލުހުންގެ އަންހެން އޮފިސަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 1
ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް ހަމަލާދީ ދީފި

ކަރާޗީ (ނޮވެމްބަރު 23) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ ހަމަލާދީ ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 5
20 ބިލިއަނުގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާއިން ދިނީ ގެއްލުން

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 20) - ޕާކިސްތާނަށް 20 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އިރު އޭގެ ބަދަލުގައި ޕާކިސްތާނަށް 120 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ލަގްޒަރީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 11) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރާއި ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާން ޕްރޮވިންސްގެ ކަޝްގާރްއާ ދެމެދު ލަގްޒަރީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 3
"ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގައި އޮތީ ސަލާންޖަހާ ސިޔާސަތެއް"

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 8) - ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގައި އޮތީ ސަލާން ޖެހުމުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ (ޕީޕީޕީ) ގެ ޗެއާމަން ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
އިމްރާން ޚާންގެ މަންޒަރެއްގައި "ބެގިން" ލިޔެފި

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 7) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ޓީވީ މަންޒަރެއްގެ ޑޭޓްލައިންގައި "ބެއިޖިން"ގެ ބަދަލުގައި "ބެގިން" (ސަލާންޖެހުން) ލިޔުމުން، ޕާކިސްތާން ޓެލެވިޒަން ކޯޕަރޭޝަން (ޕީޓީވީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަރުޝަދު ޚާން މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 1
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މީހާ ސަލާމަތްވުމުން ހަމަނުޖެހުން

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމްކޮށްފައި ހުރި ކްރިސްޓިއަން އަންހެނެއް ކަމަށްވާ އާސިއާ ބީބީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސަލާމަތްވުމުން ޕާކިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 4
އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލްތައް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 28) - އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނެލްތަކެއް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
ޕާކިސްތާނަށް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ސައުދީން ދެނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 1
އިމްރާން ޚާންއާ ދެކޮޅަށް ވެއްދި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 19) - އާމްދަނީ އާއި މުދަލުގެ ތަފްސީލް ހާމަ ނުކުރުމާއި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ހިއްސާ އޮންނަ ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުން އިމްރާން ޚާން ޑިސްކޮލިފައި ކުރަން ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މުސްލިމް ލީގު ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލް-އެން) އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 23
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ދަންޖައްސައިފި

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 17) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ހަ އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ ދަންޖައްސައި މިއަދު ހެނދުނު މަރާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 3
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސަން ކޯޓުން ދެކޮޅު

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސައި މަރަން ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުންވި ނަމަވެސް ލާހޯރު ހައި ކޯޓުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.