01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 33
ރާއްޖޭގެ މަޖިލިހުގައި ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާގެ ޒުވާބެއް!

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ސާކް ސްޕީކާސް ސަމިޓްގައި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ވަފުދުގެ ދެމެދު، ކަޝްމީރުގެ މައްސަލާގައި، ބޮޑު ޒުވާބެއް ހިނގައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 3
އިންޑިއާ-ޕާކިސްތާން ވައިގެ ހަމަލާ އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަކުން ކަޝްމީރުގެ އިންޑިއާ ފަޅީގެ ޕުލްވާމާ އަށް ދިން ހަމަލާ އާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުން ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަސްކަރީ ވައިގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ބިނާކޮށް ވިވެކް އޮބެރޯއީ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 2
ދައްތަ މަރާލި ދެ ކޮއްކޮއިން ސަލާމަތްކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 23) - ޕާކިސްތާނުގައި މޮޑެލް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ގަންދީލް ބަލޫޗު މަރާލި އޭނާގެ ފިރިހެން ދެ ކޮއްކޮއިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އާއިލާ އިން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް ހައްޔަރުކޮށްފި

ލާހޯރް (އޮގަސްޓް 8) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަރިޔަމް ނަވާޒް މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 08, 2019
ސާކްގެ އާޓް ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ސާކް ގައުމުތަކުގެ ފަންނުވެރިންނާ އެކު ބާއްވާ "ސާކް އާޓިސްޓް ކޭމްޕް އެންޑް ޕެއިންޓިން އެގްބިޒިޝަން" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ރާއްޖޭގެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 19
"ކަޝްމީރުގައި ޖެހިގެން އުޅެނީ ދާޚިލީ މައްސަލައެއް"

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ އުފެދިފައިވާ ކަޝްމީރުގެ ބާރުތައް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަ މާއްދާ އިސްލާހުކުރުމަކީ އެތަނުގެ ދާޚިލީ...

August 07, 2019 4
ޕާކިސްތާނު ފުލުހަކަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯބި

ޕާކިސްތާނުންގެ މި ޒުވާން އަންހެން ފުލުހަކީ ނަމޫނާއެކެވެ. މިއީ ކުލްސޫމް ފާތިމާ ބަކްޝިޝް އެވެ. ޕަކްޕައްޓަން ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ސްޓޭޝަން ހައުސް އޮފިސަރު (އެސްއެޗްއޯ) ގެ...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 2
ކަޝްމީރުން ޓޫރިސްޓުން ނުކުތުމަށް އިންޑިއާއިން އަންގައިފި

ޖައްމޫ (އޮގަސްޓް 4) - ސަލާމަތީ ގޮތުން ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށް ބުނެ ކަޝްމީރުގައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންނާއި އަޅުކަމަށް ގޮސް ތިބި ހިންދޫން ނުކުތުމަށް އިންޑިއާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ޕާކިސްތާންގެ އަސްކަރީ ބޯޓެއް ވެއްޓި 18 މީހުން މަރު

ރާވަލްޕިންޑީ (ޖުލައި 30) - ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރާވަލްޕިންޑީ ސިޓީގެ ގެތަކެއްގެ މައްޗަށް ރޭ ވެއްޓި 18 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

July 30, 2019 1
ހަމުގެ ކުލަ އަލިކުރާ ކްރީމްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

ޕާކިސްތާނުގައި ވިއްކާ ފެއާނެސް ކްރީމް ނުވަތަ ގައިގެ ހަން އަލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކްރީމްތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ގިނައިން އަދި ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ...

23 ޖުލައި

July 23, 2019 5
ބިން ލާދިން ހޯދަން ސީއައިއޭއަށް އެހީވެދިނީ ޕާކިސްތާނުން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން ހުރި ތަނެއް ހޯދައި އޭނާ މަރާލުމުގައި އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް އިންޓަލިޖެންސް އެޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އަށް...

July 23, 2019 2
ކަޝްމީރާ ގުޅޭގޮތުން ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 23) - ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު...

18 ޖުލައި

July 18, 2019
އިންޑިއާގެ ޖާސޫސްއަށް ކޮންސިއުލާ ޚިދުމަތްދޭން އަންގައިފި

ދަ ހޭގް (ޖުލައި 18) - ޖާސޫސް ކުރިކަމުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު، ޕާކިސްތާނުގެ ޖަލެއްގައި ހުރި އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ނޭވީ އޮފިސަރު ކުލްބުޝާން ޖަދާވްގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކޮށް...

July 18, 2019 3
ލަޝަކަރެ ތޮއިބާގެ ބާނީ ޕާކިސްތާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 18) - ޕާކިސްތާނުގެ ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތް ލަޝްކަރެ ތޮއިބާގެ ބާނީ ހާފިޒް މުހައްމަދު ސައީދު ފުލުހުން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
ބޮލުން ގުޅިފައިވާ ދެކުދިން ވަކިކުރަން ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 16) - ބޮލުން ގުޅިފައިވާ ޕާކިސްތާންގެ ދެ ބެން ކަމަށްވާ ސަފާ އާއި މަރުވާގެ ހަށިގަނޑު ވަކި ކުރަން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑޮކްޓަރުން 50 ގަޑިއިރުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

July 16, 2019 1
ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 16) - އިންޑިއާއާ އެކު އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބަންދުކުރި ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު، ފަސް މަސް ފަހުން މަދަނީ މަތިންދާ ބޯޓުތަކަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި...

13 ޖުލައި

July 13, 2019 2
ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރު ވަކިކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވި ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ދުކުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލޯ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
އެކައުންޓެބިލިޓީ ކޯޓަށް މަރިޔަމް ނަވާޒް ހާޒިރު ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 10) - ނޭޝަނަލް އެކައުންޓެބިލިޓީ ބިއުރޯ (އެންއޭބީ) އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަވާޒް އެކައުންޓެބިލިޓީ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019
ޕާކިސްތާނުގެ "އެންމެ ފަލަ މީހާ" މަރުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ "އެންމެ ފަލަ މީހާ" ބަރުދަން ލުއިކުރަން އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށް، އައިސީޔޫގައި ބާއްވައިގެން ފަރުވާ ދެނިކޮށް ހޯމަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
އިމްރާން ޚާން ބޭނުން ވަނީ ސަފީރުގެ ގެކޮޅުގައި ހުންނަން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 8) - މި މަހު ފަހުކޮޅު އެމެރިކާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ބޭނުން ވަނީ ޕާކިސްތާން ސަފީރުގެ ގެކޮޅުގައި ހުންނެވުމަށް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019
"ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރަށް ބިރު ދެއްކި"

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 7) - ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހުކުމްކުރި އެކައުންޓެބިލިޓީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަށް ވަނީ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ބިރުދައްކާފައި ކަމަށް ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގު-ނަވާޒްގެ ލީޑަރު މަރިޔަމް ނަވާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 6
އުމްރާއިން އައި ދެމީހުން ލާހޯރު އެއާޕޯޓުގައި މަރާލައިފި

ލާހޯރު (ޖުލައި 3) - އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައި އައި ދެ މީހަކު ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގެ އެރައިވަލް ލޯންޖްގައި މިއަދު ބަޑިޖަހައި މަރާލުމުން އެއާޕޯޓުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 1
އޮޅުވާލައިގެން ކައިވެނިކުރުވި އުޒްމާގެ ފިލްމު ސައިފަށް

އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭން ޕާކިސްތާން މީހަކާ ކައިވެނިކުރުވި އިންޑިއާގެ ޒުވާން އަންހެނެއް ކަމަށްވާ އުޒްމާ އަހުމަދުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ސައިފް އަލީ ހާން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ސާކް ފެސްޓިވަލް: ރާއްޖޭން "ގޮށްރާޅު" އާއި "ސޯލް"

އަންނަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ 9 ވަނަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމު ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 27, 2019 1
ލައިވް ޓީވީ ޝޯއެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ޓީވީ ޗެނެލަކުން ގެނެސް ދިން ލައިވް ޝޯއެއްގައި ބައިވެރިވި ސިޔާސީ މީހަކު ޝޯގެ ބައިވެރިއަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 1
އަދުނާން ސާމީ އާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ

އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދައިގެން މިހާރު އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ، ޕާކިސްތާނަށް އުފަން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދުނާން ސާމީ އާ އަލްބަމެއް ގެނެސް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 9
ބަރުކަމުން ގެއިން ނެރުނީ ފާރު ތަޅާލައިގެން

މި ވަގުތު ޕާކިސްތާނުގެ "އެންމެ ފަލަ މީހާ" ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މީހާ އަށް ފަރުވާ ދޭން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ގޭގެ ފާރުން ބައެއް ތަޅައިލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.