24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 3
ސްޓާފުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ތައުރީފް އަންހެން އޮފިސަރަށް

ކަރާޗީ (ނޮވެމްބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް އިއްޔެ ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ކޮންސިއުލޭޓުގެ ސްޓާފުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ފުލުހުންގެ އަންހެން އޮފިސަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 1
ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް ހަމަލާދީ ދީފި

ކަރާޗީ (ނޮވެމްބަރު 23) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސިއުލޭޓަށް ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ ހަމަލާދީ ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 5
20 ބިލިއަނުގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާއިން ދިނީ ގެއްލުން

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 20) - ޕާކިސްތާނަށް 20 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އިރު އޭގެ ބަދަލުގައި ޕާކިސްތާނަށް 120 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ލަގްޒަރީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް

ލާހޯރު (ނޮވެމްބަރު 11) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރާއި ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާން ޕްރޮވިންސްގެ ކަޝްގާރްއާ ދެމެދު ލަގްޒަރީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 3
"ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގައި އޮތީ ސަލާންޖަހާ ސިޔާސަތެއް"

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 8) - ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގައި އޮތީ ސަލާން ޖެހުމުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ (ޕީޕީޕީ) ގެ ޗެއާމަން ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
އިމްރާން ޚާންގެ މަންޒަރެއްގައި "ބެގިން" ލިޔެފި

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 7) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ޓީވީ މަންޒަރެއްގެ ޑޭޓްލައިންގައި "ބެއިޖިން"ގެ ބަދަލުގައި "ބެގިން" (ސަލާންޖެހުން) ލިޔުމުން، ޕާކިސްތާން ޓެލެވިޒަން ކޯޕަރޭޝަން (ޕީޓީވީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަރުޝަދު ޚާން މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 1
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މީހާ ސަލާމަތްވުމުން ހަމަނުޖެހުން

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމްކޮށްފައި ހުރި ކްރިސްޓިއަން އަންހެނެއް ކަމަށްވާ އާސިއާ ބީބީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސަލާމަތްވުމުން ޕާކިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 4
އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލްތައް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 28) - އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނެލްތަކެއް ޕާކިސްތާނުގައި ދެއްކުން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
ޕާކިސްތާނަށް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ސައުދީން ދެނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 1
އިމްރާން ޚާންއާ ދެކޮޅަށް ވެއްދި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 19) - އާމްދަނީ އާއި މުދަލުގެ ތަފްސީލް ހާމަ ނުކުރުމާއި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ހިއްސާ އޮންނަ ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުން އިމްރާން ޚާން ޑިސްކޮލިފައި ކުރަން ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މުސްލިމް ލީގު ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލް-އެން) އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 25
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ދަންޖައްސައިފި

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 17) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ހަ އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ ދަންޖައްސައި މިއަދު ހެނދުނު މަރާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 3
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސަން ކޯޓުން ދެކޮޅު

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސައި މަރަން ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުންވި ނަމަވެސް ލާހޯރު ހައި ކޯޓުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 3
ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުންވަނީ ގާތިލް އާއްމުންތެރޭ މަރަން

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 14) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ ދަންޖައްސައި މަރަން ބޭނުން ވަނީ އާއްމުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ އަންސާރީ ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 12
ޒައިނަބް މަރާލި އިމްރާން ދަންޖެއްސުންް ބުދަ ދުވަހު

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 12) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ދަންޖައްސައި މަރަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018
ޕާޓީގެ ލީޑަރު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ އިމްރާން ޚާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 10) - ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގު- ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލް) ގެ ލީޑަރު ޝަހުބާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 11
ކޮރަޕްޝަން ފަޅާއަރުވާލާ މީހުންނަށް ބޮޑު އިނާމެއް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 8) - ކޮރަޕްޝަން ފަޅާއަރުވާލާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލާހޯރް (އޮކްޓޯބަރު 6) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 19
އިބޫގެ ދައުވަތު ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ގަބޫލުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ދެއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 6
ކުވޭތުގެ މަންދޫބުގެ ވޮލެޓް ވަގަށް ނެގުމުން ފަޅާއަރައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 1) - އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްލޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ޕާކިސްތާނަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ކުވޭތުގެ ވަފުދުގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ވޮލެޓް ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވަގަށް ނަގައި މަންޒަރު ފަޅާ އަރައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 9
ނަވާޒް ޝަރީފް ގެންގުޅުއްވި ގެރިތައް ނީލަން ކިޔައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ގެންގުޅުއްވި ގެރިތައް ވެސް އިމްރާން ޚާންގެ ސަރުކާރުން ނީލަން ކިޔައިފި އެވެ.