13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 3
އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ވަރުގަދަ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ

ގާޒާ ސްޓްރިޕް (ނޮވެމްބަރު 13) - ގާޒާ ސްޓްރިޕަށް އިޒްރޭލުން ދިން ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ތިން މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018
އެމެރިކާ ކޮންސިއުލޭޓުގެ މަސައްކަތް ގުދުސް އެމްބަސީ އަށް

ގުދުސް (އޮކްޓޯބަރު 19) - ގުދުސްގައި ހުރި އެމެރިކާގެ ކޮންސިއުލޭޓް ބަންދުކޮށް އެ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ގުދުސްގައި އެމެރިކާ އިން ދާދި ފަހުން ހުޅުވި އެމްބަސީ އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

October 19, 2018 2
އިޒްރޭލް ބޮއިކޮޓްކުރި ދަރިވަރު އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަދީފި

ތެލް އަވީވް (އޮކްޓޯބަރު 19) - އިޒްރޭލް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ކެމްޕޭން ކުރަމުން ދިޔަ އެމެރިކާގެ ދަރިވަރު އިޒްރޭލަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް، އެ ގައުމަށް އެތެރެވުމުގެ...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 4
އޮސްޓްރޭލިއާ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ސިޑްނީ (އޮކްޓޯބަރު 16) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބަލައިގަނެ ތެލް އަވީވުގައި ހުރި އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 1
ހަމާސް އަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ނަތަންޔާހޫ ދީފި

ތެލް އަވީވް (އޮކްޓޯބަރު 14) - ހަމާސް އަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 6
ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނާއަށް ރެއާލުން ދިން ދައުވަތަށް އިޒްރޭލް ރަތަށް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 1) - އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމުން އަށް މަސް ދުވަހު ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި ފަލަސްތީނުގެ 17 އަހަރުގެ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެން ކުއްޖާ އަހަދް ތަމީމީއާ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އޮފިޝަލުން ބައްދަލު ކުރުމުން އިޒްރޭލުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 1
ގުދުސްއަށް އެމެރިކާ އެމްބަސީ ބަދަލުކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ތެލް އަވީވުގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރި މައްސަލާގައި އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ފަލަސްތީނުން މައްސަލަ ވައްދައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 2
ގުދުސް އަކީ ސޭލް އަޅުވާފައިވާ ބިމެއް ނޫން: އައްބާސް

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ގުދުސް އަކީ ސޭލް އަޅުވާފައިވާ ބިމެއް ނޫން ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 3
ފަލަސްތީން ސަފީރުގެ އާއިލާގެ ވިސާ އެމެރިކާއިން ކެންސަލްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ޕީއެލްއޯގެ ސަފީރުގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ވިސާ އެމެރިކާ އިން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2018 3
ފަލަސްތީނަށްދޭ އިތުރު އެހީތައް އެމެރިކާއިން ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން އެމެރިކާ އިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުން އިތުރު އެހީތައް އަނެއްކާވެސް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 2
އެމެރިކާގައި ހުންނަ ޕީއެލްއޯގެ އޮފީސް ބަންދުކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ފަލަސްތީން ލިބަރޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ) ގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮފީސް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 1
ގުދުސްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދޭ އެހީ ޓްރަމްޕް ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ފަލަސްތީނުގެ އިރުމަތީ ގުދުސްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދޭ 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ކަނޑާލަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 3
ފަލަސްތީނުގެ ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖާ ގައުމުން ބޭރަށް ދިއުން މަނާ

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި، އަށް މަސް ދުވަހު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މިނިވަން ކުރި ފަލަސްތީނުގެ ހިތްވަރުގަދަ ،ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަހަދު ތަމީމީ ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރުން އިޒްރޭލުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
ޕެރަގުއޭ އެމްބަސީ ގުދުސްއިން ތެލް އަވީވަށް ބަދަލުކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ޕެރަގުއޭ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލުކުރިތާ ތިން މަސް ފަހުން އަލުން ތެލް އަވީވް އަށް ބަދަލު ކުރަން އެ ގައުމުގެ އާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 6
ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީ އެހީ އެމެރިކާ އިން ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީ އަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ ހުރިހާ އެހީއެއް ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 1
އެމެެރިކާ އިން އެހީ ކަނޑާލީ ބިރުދައްކަން: ފަލަސްތީން

ވެސްޓް ބޭންކް (އޮގަސްޓް 26) - ގާޒާ އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑާލުމުގެ ބޭނުމަކީ ބިރުދެއްކުން ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 1
ޕޯސްޓުން ފަލަސްތީނަށް ފޮނުވި ތަކެތި ލިބޭވަރުވީ އަށް އަހަރު ފަހުން

ހުޅަނގު އައްސޭރި (އޮގަސްޓް 17) - ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވި ބައެއް ތަކެތި އަށް އަހަރު ފަހުން އޭގެ ހައްގުވެރިންނަށް ލިބޭ ގޮތް ވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 4
ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަން ކޮލަމްބިއާ އިން ބަލައިގެންފި

ބޮގޯޓޯ (އޮގަސްޓް 10) - ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކޮލަމްބިއާ އިން ބަލައިގެންފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 4
ފަލަސްތީނުގެ މާބަނޑު މީހަކާ ކުޑަ ދަރިފުޅު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ގާޒާ (އޮގަސްޓް 9) - ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ މާބަނޑު އަންހެނަކާއި އޭނާގެ 18 މަހުގެ ކުޑަ ދަރިފުޅު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 1
ގާޒާ އަށް އެހީ ގެންދާ ބޯޓެއް އިޒްރޭލުން ހުއްޓުވައިފި

ގާޒާ (ޖުލައި 30) - ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ހިފައިގެން ދިޔަ ބޯޓެއް އިޒްރޭލް ސިފައިން ކަނޑު މަތިން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

July 30, 2018 1
ފަލަސްތީނުގެ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެން ކުއްޖާއަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި

ރާމުﷲ (ޖުލައި 30) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި އަށް މަސް ދުވަހު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އިއްޔެ މިނިވަން ކުރި ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަހުދު ތަމީމީ އަށް އެތައް ބައެއް...

26 ޖުލައި

July 26, 2018 4
އަރަބި ގައުމުތަކުން ވެސް ފަލަސްތީނަށް އެހީއެއް ނުވޭ: އެމެރިކާ ސަފީރު

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 26) - ފަލަސްތީނަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް އަރަބި ގައުމުތަކުން ވެސް އެހީ ނުވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ނިކީ ހޭލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 6
ގާޒާ އަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުން އިޒްރޭލުން ހުއްޓާލައިފި

ގާޒާ (ޖުލައި 18) - ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުން އިޒްރޭލުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.