01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 5
ގާޒާއާ ގުޅޭ އދ.ގެ ގަރާރު އެމެރިކާ އިން ހުއްޓުވައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 1) - ގާޒާގެ ބޯޑަރަށް ޖަމާވެފައިވާ ފަލަސްތީން މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމާއި އެކަން ތަހްގީގު ކުރަން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން އުޅުނު ގަރާރު އިޒްރޭލުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 10
ގާޒާ ބޯޑަރުގައި ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ގާޒޯ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ބަޔަކު ޝަހީދު ކޮށްލި ހާދިސާ ރާއްޖެ އިން މިރޭ ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

March 31, 2018 2
ގާޒާ ބޯޑަރުގެ ހަމަނުޖެހުން އދ. އިން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މާޗް 31) - ގާޒާ ބޯޑަރުގައި ފަލަސްތީނުން އިއްޔެ ފެށި އިހްތިޖާޖްގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ ފަލަސްތީނުގެ 16 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލި މައްސަލައިގެ މިނިވަން ތަހުގީގެއް...

30 މާޗް

March 30, 2018 3
ބޯޑަރުގެ ހަމަނުޖެހުން: ފަލަސްތީނުގެ ހަތް މީހުން ޝަހީދު

ގާޒާ ސިޓީ (މާޗް 30) - ހަ ހަފުތާ އަށް ދިގުދެމިގެންދާ އިހްތިޖާޖުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު ގާޒާގެ ބޯޑަރަށް މިއަދު ޖަމާވިއިރު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ހަތް މީހުން ޝަހީދުވެފަ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 2
ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މޮޓޯކޭޑް ގޮއްވާލަން އުޅެފި

ގާޒާ (މާޗް 13) - ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރާމީ ހަމަދުﷲ ގާޒާ އަށް މިއަދު ދަތުރު ކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާއެއް ދީފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 96
ރާއްޖެއާ މެދު ކަންބޮޑުވާތީ ނިހާން ސުވާލެއް ގައުމުތަކަށް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، ފަލަސްތީނާއި ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރި ކުރަން ނުކުރިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 1
ގުދުސްގައި ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ރައްވެހިކަން ގެއްލޭ ބިލެއް ފާސްކޮށްފި

ގުދުސް (މާޗް 8) - އިޒްރޭލަށް އިތުބާރު ނޯންނަ ފަލަސްތީން މީހުންގެ ގުދުސްގެ ރަށްވެހިކަން ބާތިލް ކުރުމުގެ ބާރު އިޒްރޭލުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރަށް ލިބި ދިނުމުގެ ބިލެއް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 2
އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުން 1000 މަރު

ގާޒާ (ފެބްރުއަރީ 26) - އިޒްރޭލުން ގާޒާ ސްޓްރިޕް ބަންދުކޮށްލައިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ 1،000 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޗެރިޓީ ޖަމިއްޔާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 4
ގުދުސްގައި އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަންނަ މެއި މަހު ހުޅުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 24) - އިޒްރޭލުގެ މިނިވަންކަން އިއުލާންކުރިތާ 70 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް އަންނަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ގުދުސްގައި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ހުޅުވާނެ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 1
ބައިނަލްއަގުވާމީ ސުލްހައިގެ ސަމިޓަކަށް އަައްބާސް ގޮވާލައްވައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 21) - ބައިނަލްއަަގުވާމީ ސުލްހައިގެ ސަމިޓެއް ބޭއްވުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 3
އެމެރިކާގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް އައްބާސް އދ. އަށް

ގުދުސް (ފެބްރުއަރީ 20) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަތުމާ ދެކޮޅަށް ގައުމުތަކުން ތެދުވުމަށް ބާރު އެޅުވުމުގެ ގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
ފަލަސްތީނު މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ހޯދަން ދިގުހިނގުމެއް

ސްޓޮކްހޯމް (ފެބްރުއަރީ 11) - ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި އިޒްރޭލުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ސްވިޑަންގެ 25 އަހަރުގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ސްވިޑަން އިން ފަލަސްތީނަށް 5،000 ކިލޯ މީޓަރުގެ ހިނގުމެއް ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 4
ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް މޯދީ ތާއީދު ކުރައްވައިފި

ރާމުﷲ (ފެބްރުއަރީ 10) - ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތާއީދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018
އެއްމާބަނޑު ކުދިންނަކީ ގުދުސް، ކެޕިޓަލް، ފަލަސްތީން

ގުދުސް (ފެބްރުއަރީ 3) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފަލަސްތީނު މީހަކަށް ލިބުނު އެއްމާބަނޑު ތިން ކުދިންނަށް ގުދުސްއާ ގުޅުވައިގެން ނަން ކިޔައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 3
ފަލަސްތީނަށް އީޔޫ އިން 53 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބްރަސެލްސް (ފެބްރުއަރީ 1) - ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން 53 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭނެކަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 1
ފަލަސްތީނަށް ކުއްލި އެހީ ދިނުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 31) - ފަލަސްތީނާއި ސީރިއާގައި ހިންގާ އިމަޖެންސީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ އަވަސް އެހީ ހޯދުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018
ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ގަބޫލްކުރަން ސްލޮވީނިއާ ތައްޔާރު

ލުބްލިއާނާ (ޖެނުއަރީ 28) - ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ގަބޫލް ކުރަން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރުން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކާލް އެރްޖަވެޗް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 7
"އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ގުދުސް ނަހަދާނެ އެއްގޮތެއް ނެތް"

ޒިއުރިކް (ޖެނުއަރީ 26) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ނަހަދާނެ އެއްގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 26, 2018 2
އެހީ ކަނޑާލައިގެން ޓްރަމްޕަށް ފަލަސްތީނަށް ބިރެއް ނުދެއްކޭނެ

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 26) - އިޒްރޭލާ މަޝްވަރާ ނުކުރަންޏާ އެހީ ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފަލަސްތީނަށް ބިރު ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 17
ތިން ޚާނުން އިޒްރޭލު ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލެއް ނުކުރި

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ފަންނާނުންނާ ބައްދަލުކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާއަށް ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތިން ޚާނުން ކަމަށްވާ އާމިރު ޚާނާއި ޝާހްރުކް އަދި ސަލްމާން ޚާން ނުދިޔަ އެވެ. މިކަމާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މި ތިން އެކްޓަރުންނަށް ތައުރީފު...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުން އަންނަ އަހަރު

ތެލް އަވީވް (ޖެނުއަރީ 22) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ ތެލް އަވީވުން ގުދުސް އަށް އަންނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 22, 2018
ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ބަލައިގަތުމަށް ޔޫރަޕުގެ ތާއީދު ހޯދަނީ

ބްރެސަލްސް (ޖެނުއަރީ 22) - ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫރަޕުން ފަލަސްތީނު ބަލައިގަތުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 1
ބެލްޖިއަމުން ފަލަސްތީނަށް 23 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ބްރަސެލްސް (ޖެނުއަރީ 18) - ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް، އދ.ގެ އެޖެންސީ ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭ މެދުވެރިކޮށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީގެ ތެރޭން 65 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑާލި ނަމަވެސް ބެލްޖިއަމުން 23 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.