19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 12
ބައި މީހެއްގެ ހިތްވަރަށް ވެސް ޔަހޫދީންނަށް ކެތެއްނުވި

މަރާ ބައްދަލުވުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް މި ދުނިޔެމަތިން ޔަހޫދީން ބިރު ގަންނަ ކަމެއް ނޯވެ އެވެ. ފަލަސްތީނުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ހުސް އަތާ މަގެއް މައްޗަށް އެއްވިޔަސް، އެއީ ޔަހޫދީންނަށް ކެތް ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. ކުޑަކުދިން، އަންހެނުން ނުވަތަ މުސްކުޅިންތަކެއް ޔަހޫދީންނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ފެށިޔަސް، ޔަހޫދީ ސިފައިންނަށް ކެތެއް...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 2
ގުދުސްގެ މައްސަލަ އަށް ވަޒީރުން ފެންވަރުގެ ވަފްދެއް

ގުދުސްގެ މައްސަލައިގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށް އަރަބީ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގައި ޚާއްސަ ވަފްދެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 5
ފަލަސްތީނުގެ ބިލިއަނަރު ސައޫދީން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ބިލިއަނަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސަބީހް އަލް މަސްރީ ސައޫދީ ސަރުކާރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

December 17, 2017 1
ރަފަހް ބޯޑަރު މިސްރުން ހުޅުވައިލައިފި

ފަލަސްތީނާއި މިސްރާ ދެމެދު ދަތުރުފަތުރުން ގުޅުވައިދޭ ރަފަހް ސަރަހައްދީ ރޮނގު މިސްރުން އިއްޔެ ހުޅުވާލަައި ފަލަސްތީނު މީހުން މިސްރަށް ވަދެ ނުކުތުން ހަތަރު ދުވަހަށް ހުއްދަ ކޮށްފި...

December 17, 2017 5
ގުދުސްގެ ހިމާޔަތުގައި މިސްރުން ގަރާރެއް ހުށަހަޅަނީ

ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އެމެރިކާ އަމިއްލަ އަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމަކީ ގުދުސްގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަނޑައެޅުމެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 5
އިރުމަތީ ގުދުސަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށް: އޯއައިސީ

ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ކަމަށާއި އެ ދައުލަތުގެ ވެރި ރަށަކީ އިރުމަތީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި...

December 14, 2017 16
އެމެރިކާ: އަހަންނަކީ ބޮޑުބާރު، ހަދާނީ ބޭނުން ގޮތެއް

ގުދުސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ބިންތައް ފަދަ އާދައިގެ ބިމެއް ނޫނެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ގިބްލަ ކަމުގައިވާ މަސްޖިދުލް އަގްސާ ހުރި ބިމެވެ. މަސްޖިދުލް އަގްސާ އަކީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 6
ސުލްހައިގެ މެދުވެރިއަކަށް އެމެރިކާއަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭނެ

ގާހިރާ (ޑިސެމްބަރު 10) - އިޒްރޭލުގެ ވެރި ރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަތުމާ ގުޅިގެން އަރަބި ލީގުން ވަނީ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 1
ސަލާމަތީ މަޖިލިސް ވެސް ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 9) - އިޒްރޭލުގެ ވެރި ރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަތުމާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް އެމެރިކާގެ...

December 09, 2017
ހަމާސްގެ ހަތިޔާރު ގުދަންތަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީފި

ގާޒާ (ޑިސެމްބަރު 9) - ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ހަތިޔާރު ރައްކާކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ގުދަންތަކަށް މިއަދު ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 3
އެމެރިކާގެ ނައިބްރައީސްއަށް ފަލަސްތީނުން މަރުހަބާނުކިޔާނެ

ގުދުސް (ޑިސެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް މެދުއިރުމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފަލަސްތީނުން މަރުހަބާ ނުކިޔާނެ ކަމަށް އަންގައިފި އެވެ.

December 08, 2017 3
އެމެރިކާއާދެކޮޅު އިހްތިޖާޖުގައި ފަލަސްތީނު ބަޔަކު ޒަޚަމް

ގުދުސް (ޑިސެމްބަރު 8) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް ގުދުސް އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އަދި ގާޒާ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 1
އެމެރިކާގެ ނިންމުމަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން: ހަމާސް

ގާޒާ (ޑިސެމްބަރު 7) - ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް އެމެރިކާ އިން އިއުލާން ކުރުމަކީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން ކަމަށް ހަމާސް...

December 07, 2017 1
ގުދުސް މައްސަލާގައި ސަލާމަތީ މަޖިލިސް ބައްދަލު ކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 7) - ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ބަލައިގަންނަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 18
ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 6) - އިޒްރޭލުގެ ވެރި ރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

December 06, 2017 13
އެމެރިކާގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެދާނެ

ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ އިތުރަށް ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 3
އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަށް ގުދުސް ހަދައިގެންނުވާނެ: ފްރާންސް

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 5) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަން އުޅޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓް އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 5
ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ނުހެދުމަށް އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 3) - ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް އެމެރިކާ އިން މި ހަފުތާގައި ނިންމާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 1
ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ފަލަސްތީނުގެ އޮފީސް ބަންދުކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 19) - ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ފަލަސްތީން ލިބަރޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ) ގެ އޮފީސް ބަންދުކުރަން އެމެރިކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017
އައްބާސް އިސްތިއުފާ ދޭން ސައުދީން މަޖްބޫރުކުރާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 14) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން މަޖްބޫރުކުރާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ޓީވީ ޗެނަލަކުން ބުނި ވާހަކަތައް ދޮގު ކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017
ފަލަސްތީނުގެ ކިޔަވާ ކުދިންގެ އާދޭސް އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރަށް

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 3) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިޒްރޭލް އުފަންކުރަން މެދުވެރިވި ބެލްފޯ ޑިކްލަރޭޝަނަށް ފާޑުކިޔާ އެ ގަރާރަށް 100 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހާ ދިމާކޮށް ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ހާސް ކުދިންނެއް އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި އަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފަ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 2
މަަރަށް ހާޒިރުވެފައިވާ ދަރި ދެކިލަން 10 މިނިޓް

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 1) - މަރަން ހާޒިރުވެފައިވާ ދަރިފުޅު ދެކިލަން ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީއަކަށް އިޒްރޭލުން ދިނީ އެންމެ 10 މިނިޓް ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 1
ގަރުނެއް ފަހުން އިނގިރޭސިން ބެލްފޯ ގަރާރުގެ ދިފާއުގައި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވައި އިޒްރޭލް އުފައްދަން މެދުވެރިވި ބެލްފޯ ޑިކްލަރޭޝަނަށް ގަރުނެއްވީ އިރު އެ ގަރާރުގެ ދިފާއުގައި އިނގިރޭސިން މިއަދު ވެސް ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 1
އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ގާޒާގެ ދެ ކުދިން ނުރައްކަލުގައި

ގާޒާ (އޮކްޓޯބަރު 24) - އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ ދެ ކުދިން ފަރުވާ އަށް ބޭރަށް ނުގެންދެވިއްޖެ ނަމަ އެ ކުދިންގެ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 1
ހަމާސް އާއި ފަތަހަ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކޮށްފި

ގާޒާ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ފަލަސްތީނުގެ ވާދަވެރި ދެ ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ ހަމާސް އާއި ފަތަހަ އެއްގަލަކަށް އަރާ ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.