05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑް ތައާރަފް ކޮށްފި

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް (ސީއެކްސް) ކޮންފަރެންސްގައި "މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑް" ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
ސީއެކްސް ކޮންފަރެންސްގައި 150 ބައިވެރިން

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް (ސީއެކްސް) ކޮންފަރެންސްގެ ތަރުހީބު...

December 03, 2017 12
ގައިސަރަށް، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑެއް

ވޯލްޑް ލަގްޒަރީ ހޮޓެލް އެވޯޑްސްގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމު، ވިލާ ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ގުރޫޕް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ގައިސަރު ނަސީމަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017
ސީއެކްސް ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް (ސީއެކްސް) ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
ސީއެކްސް ކޮންފަރެންސްގައި ބާކްލޭސްގެ ޑައިރެކްޓަރެއް!

ކަސްޓަމަރުންނާ ކުންފުނިތަކާއި އޮންނަ ގުޅުންތަކާ، ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް (ސީއެކްސް) ކޮންފަރެންސުގައި މަޝްހޫރު ބާކްލޭސްގެ ތަޖުރިބާކާރަކު މައުލޫމާތު ދެއްވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް ކޮންފަރެންސްގެ ވެބްސައިޓް

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ "ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް ކޮންފަރެންސް"ގެ ވެބްސައިޓް ތައާރަފްކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް ކޮންފަރެންސް

ކަސްޓަމަރުންނާ ކުންފުނިތަކާއި އޮންނަ ގުޅުންތަކާ، ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 9
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓު ޕޫލަށް ގެނބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޕޫލަށް ގެނބިގެން ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 15
ޕެރެޑައިސްގެ ދެ މޫދު ކޮޓަރިއެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ދެ މޫދު ކޮޓަރިއެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 13
ޕެރަޑައިސްގެ ރޯދަވީއްލުމުގެ ޕެކޭޖަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު ވެސް، ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 5
ކުޅިވަރުގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް: ވަރަށް ކާމިޔާބު!

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހިއްސާކޮށް އަދި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވިދާނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ކުޅިވަރު ކޮންފަރެންސް "ސްޕޯޓްސް އިޖްލާސް" ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 33
ރިސޯޓްތައް އެންމެ ފަހުން ދިވެހިންގެ ވެސް މަންޒިލަކަށް

ހަފުތާ ބަންދެއް ނުވަތަ އީދު ބަންދެން ލިބުނަސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރިން ބޭނުންވަނީ ކުޑަ ބަނޑޮހަށް ނުވަތަ މާލެ ކައިރީ އޮންނަ ކޮންމެވެސް ފަޅުރަށަކަށް ދަތުރު ދާށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ދިވެހިން ބަންދު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރާ ގޮތް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 7
ޕެރެޑައިސްގެ ޗީފް ކޭޝިއަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގާތްގަނޑަކަށް 1.5 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޕެރެޑަައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ޗީފް ކޭޝިއަރު ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 14
ރޯދަވީއްލަން ރިސޯޓަކަށް: މުޅިން ތަފާތު ކަމެއް

ދިވެހިންގެ ރޯދަ ވިއްލުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ގޭތެރެއިން، ކެފޭތަކުން، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ހުޅުލެއިން ގޮސް މިހާރު ރިސޯޓްތަކާ ހަމައަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ކައިރި ރިސޯޓްތަކަށް ގޮސް ރޯދަ ވީއްލުން މިހާރު ވަނީ ވައިގައި ހިފައިފަ އެވެ. މިއީ، މި އަހަރު ފެނުނު އެންމެ އާދަޔާޚިލާފު އެއް މަންޒަރެވެ. އާއިލާ ނުވަތަ...