18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 137
ހަސަން ހަމީދުގެ ހައްލު، މާލޭގެ ޕާކިން މައްސަލައަށް

މިހާރު މި އަށް ވުރެ ވަކިން ބޮޑު އުނދަގުލެއް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ މާލެ އަށް ނުކަތާ ވަރަށް ވެހިކަލްތައް ގިނަވެ ޕާކްކުރާނެ ޖާގަ ނެތިގެން ރެ އާއި ދުވާލު އުޅެން ޖެހެނީ ބޯގޮވައިގެންނެވެ. ދުއްވާ މީހުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ހިނގާ މީހުންނަށް ވެސް މަގުމަތިން ތަންކޮޅެއް ނުލިބެ އެވެ. އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އަޅާނުލާ އޮވެ މައްސަލަ ބޮއްސުންލައިގެން...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 18
މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން ފަށައިފި

މާލޭގައި ކާރާއި ސައިކަލް ޕާކް ކުރެވޭ މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްތައް ގާއިމުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

December 16, 2016 107
ސްޓިކާ ޖެހުމުގައި ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތް؟

މާލޭގައި ގަވައިދާހިލާފަށް ޕާކްކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކުގައި ފުލުހުން ސްޓިކާ ޖެހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ އާންމުންގެ ޝަކުވާ ގިނަވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 20
މިސްކިތް އެޅުމަށް ސޯމިލް ހުންނަ ބިން ހުސްކުރަނީ

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކާނިވާ ސަހަރައްދުގައި އަޅާ "ކިންގް ސަލްމާން" މިސްކިތް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް، އެމްޓީސީސީ ސޯމިލް ސަރަހައްދު ހުސްކުރަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 13
މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް އަންނަ މަހު ގެންނަނީ

މާލޭގައި ކާރާއި ސައިކަލް ޕާކް ކުރެވޭ މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްތައް އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ގެންނަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 3
މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު އެމްޓީސީސީ ޓަވަރު ކުރިމަތީގައި ހުންނަ މަސްވެރިންގެ ޕާކްގައި ސައިކަލް ޕާކް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 8
ދިރާގު ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ، އެއީ ޕާކުގެ ބައެއް

ދިރާގުގެ އޮފީސް ކުރިން ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ ކަމަށާއި އެ ތަނަކީ ސަލްޓަން ޕާކުގެ ބައެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 34
ސްޓިކާ ޖެހުން މަދުކޮށް، ޕާކިން ޒޯނުތައް ބަދަލު ކުރަނީ

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކު ކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުން މަދުކޮށް، ޕާކު ކުރުމުގައި ލުޔެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 8
ދިރާގު ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް

ޗާންދަނީމަގުން ދިރާގުގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި އެވެ.