22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 27
އަލީ ވަހީދާ އެކު ފަސް މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލްކޮށްފި

މިހާރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނެވި، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދާއި ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މުހައްމަދު އައްލާމު ލަތީފާ އެކު އިތުރު ހަތަރު މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް އިމިގްރޭޝަނުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 43
ނަޝީދާއި ޖަމީލާއި އިތުރު ބައެއް ޕާސްޕޯޓް ބާތިލްކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅުއްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލްގެ ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ސަރުކާރުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 7
ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ތައާރަފްކުރަނީ

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ޕާސްޕޯޓް ކާޑެއް އިމިގްރޭޝަނާ ތައާރަފް ކުރަން ނިންމައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 22
އަސްދަނޑި: އިމިގްރޭޝަންގެ އެތެރޭގެ ދޯދިޔާކަން

ކޯޓުތަކުން ނެރޭ އަމުރަށް ތަބާވުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމަކަށް ވި ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އެއަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަކަން އެނގެނީ އެއާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ތަޖުރިބާ ކުރެވުމުންނެވެ. އެ ތަޖުރިބާ މި ފަހުން ކުރަން ޖެހުނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ގުޅިފައިވާ ކަމެއްގަ އެވެ.