20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 8
ޕީސީބީގެ ރައީސްކަމުން ނިޒާރު އިސްތިއުފާދީފި

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕޮރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ) ގެ ރައީސްކަމުން މުހައްމަދު ނިޒާރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 3
ޕީސީބީ އަލުން އެކުލަވައިލަން ރައީސަށް ދަންނަވަނީ

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕޮރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އަލުން އެކުލަވައިލަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އިލްތިމާސް ކުރުމަށް ޓަކައި އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން އެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 3
ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް މިއަދު ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 4
ވެމްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންްޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް މިއަދު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 5
އެމްއާރުޑީސީގެ ޗެއާމަނަކަށް ލަތީފު،ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުޝާމް

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ ޗެއާމަނަކަށް މުހައްމަދު ލަތީފް މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.