31 ޖުލައި

July 31, 2017 16
އެ ދުވަހު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވެސް ގޯސް

އެއް ބަޔަކު ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހަކީ، ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ފައިން އަރައި ވެއްޔާ މޮޑެލި ދުވަހެކެވެ. ސިފައިން ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅު އަޅުވައި އެއްވެސް މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް ވަނަ ނުދީ މަޖިލިސް ހިސޯރު ކުރުމުންނެވެ. ފުލުހުންގެ ބަޔަކު، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް އެއްވެސް ތަނަކަށް ދިޔަ ނުދީ، ފަނޑިޔާރު...

27 ޖުލައި

July 27, 2017 23
އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދީ: އިބޫ

ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގުތައް ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 6
ރިޔާޒާއި ފަލާހް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 32
މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތަށް ވަނީ އަރައިގެންފައި: ޕީޕީއެމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވެދެވަޑައިގަންނަވަން އިއްޔެ ހިންގެވީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އެއީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކަރާމާތަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 47
ބޭރުގެ މީޑިއާތައް: ދިވެހި ސިފައިން މަޖިލިސް ހިފައިފި

ރާއްޖޭގެ ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ވެސް މިއަދު ފަލަ ސުރުޚީން ޖާގަ ހޯދީ، ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެ މަޖިލީހަށް ވަނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސިފައިން ތަޅު އަޅުވައި، އަދި އެ ތަނަށް ވަން މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ގަދަކަމުން ނެރުނު ވާހަކަ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017 24
އަޅުގަނޑަކީ އަދިވެސް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް: އިލްހާމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަދިވެސް އޭނާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް ކަމަށް ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 21, 2017 51
ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން އެނބުރި އައުމަށް އަންގަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވުނު މެމްބަރުން އެނބުރި އެ ޕާޓީ އަށް އައުމަށް އެންގުމަށާއި އެ މީހުން އަލުން ޖޭޕީއާ ނުގުޅިއްޖެ ނަމަ، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ...

20 ޖުލައި

July 20, 2017 24
"ގޭމްޕްލޭން ބަދަލުކޮށްގެން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ނިންމައި، ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަމަލު ކުރެއްވި ނަމަވެސް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ "ގޭމް ޕްލޭން" ބަދަލުކޮށްގެން ވެސް މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވިދާނެ ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017 21
"ގޮނޑި ގެއްލުމުގެ ބިރު އޮތަސް ދުލެއް ނުދެއްވާނެ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވި ހުކުމުން އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް، ބިރު ދައްކާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެފަދަ ފިއްތުންތަކަށް މެމްބަރުން ދޫ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 10
އަޅުގަނޑު ބަޣާވާތެއް ކުރާކަށް ނޫޅެން: ގާސިމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބަޣާވާތެއް ގެންނަން ކަމަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 6
ގާސިމްގެ މައްޗަށް އަލުން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ހިސާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ބޭރުކޮށްލި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްސަލަތައް އަލުން ދެން ކޯޓަށް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 17
މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް: ޝާހިދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު މަގާމުން ދުރު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެގެން އުޅެނީ، މަޖިލީހުގެ...

July 06, 2017 13
މަސީހް މިހާރު އިސްތިއުފާ ދޭންވެއްޖެ: މެމްބަރު އަބްދުﷲ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު (އަބުޅޯ) ރޭ...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 1
ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޝާފިއުގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ރޭ ހައްޔަރު ކުރި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓު، އަހުމަދު ޝާފިއުގެ ބަންދަށް އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ދުވަސް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 26
މަޖިލީހަކީ އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާ ހިންގާ ފެކްޓަރީ: ޝާހިދު

ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ މެމްބަރުންނާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މި ގައުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާ ހިންގާ ފެކްޓަރީ ކަމަށާއި އެތަން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ގޮތް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 03, 2017 4
މެމްބަރުން ޖެހިލުން ވާންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް: އިމްރާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ޖެހިލުންވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި މެމްބަރުން އިތުރަށް ހިތްވަރު ކުރެއްވުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ...

July 03, 2017 107
ރައީސް މައުމޫން ކީރިތި ކުރައްވައިފި

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ މިރޭގެ ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދާދިދެންމެއަކު ކީރިތި ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 28
ގަތަރު މައްސަލާގައި މަޖިލިހުގައި ބަހުސްކުރަން ފާހެއްނުވި

ރާއްޖެ އާއި ގަތަރާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ނުފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 28
ގަތަރާ އެކު އޮތް ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ރާއްޖެ އާއި ގަތަރާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 15
މެމްބަރު ހުސެއިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 19
ދައުރުގެ ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވީ 35 މެންބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ބާއްވާފައި ވަނީ 14 ޖަލްސާއެކެވެ. ހާޒިރީއަށް ބަލާއިރު އެ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަތީ 85 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 35 މެމްބަރެކެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 14
ރިޔާޒު އަނެއްކާ ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ފުލުހުން އަންގައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 19
ބަޔަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަށް ނޫޅެން: ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ކިތަންމެ ދައުވާއެއް އުފުލިޔަސް ގާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 53
ހައްޔަރު ކުރެވުނީ "އޮޅިގެން"، ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރު ކުރުމުން، ބަޔަކު ފަޔަށް ހިނި އަރައިގެން އުޅޭހެން އުޅެން ފެށީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އިއްޔެ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި އެންމެން، އެކައްޗެއް ކިޔައި ގާސިމްގެ ދިފާއުގައި ނުކުމެ ކޮންމެ ރެއަކު ސަރުކާރަށް އެވަރަށް "ބަވަނީ" ގާސިމް ނޫން...