27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 7
ކަންބޮޑުވުން ގިނަ އިސްލާހުތަކަކާ އެކު ޗުއްޓީއަށް

މި އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުނު އިރު ފާހަގަކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިކުރި ބިލްތަކެއް ފާސްކުރިކަމެވެ. ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތް މަޖިލިހުން އެ ބިލްތައް ފާސްކުރީ އެތައް ބަޔަކު އެކަމާ ދެކޮޅުހަދަމުން ދަނިކޮށް، އެއިން އެއްވެސް އަޑެއް...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 9
ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަކަށް ހަދަން އެލްޖީއޭ އަށް ހުށަހަޅަނީ

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް އެލްޖީއޭ އަށް ހުށަހެޅުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 6
ކައުންސިލަރުން މަދުކުރާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 13
އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެތް މީހުން ޕާޓީން ވަކިވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެތް މީހުން ޕާޓީތަކުން ވަކިވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

August 23, 2016 8
އެއްވެ އުޅުން ހަނިކުރާ ބިލް ތަސްދީގު ކޮށްފި

ގާނޫނުއަސާސީން ދީފައިވާ އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަނެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 22
މެމްބަރުންނަށް ވަޒީރުންނާ ބައްދަލުކުރުން ފަސޭހަކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން، މިނިސްޓަރުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާތާ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި، މީގެ ފަހުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް...

August 22, 2016 4
މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާނީ އެއް މަހުގެ ޗުއްޓީއަށްފަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ދެން ބާއްވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ އާއި އަންނަ މަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން މަޖިލިސް ޗުއްޓީ އަށް ދާނެތީ، ދެން ޖަލްސާތައް ފަށާނީ މަހެއްހާ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 15
މެންބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ރައީސް މަޝްވަރާކޮށްފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ނިންމުންތަކާ ހިލާފުވާ މެމްބަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

August 21, 2016 8
އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯމު އީސީގައި ތާށިވެފައި!

އެމްޑީޕީ އަށް ވަންނަން ބޭނުންވެގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި 6000 ފޯމެއް ޕްރޮސެސް ނުވެ ލަސްވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2016 15
ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕާ ރައީސް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 21
ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ރިޔާޒް ރަޝީދަށް!

ޕީޕީއެމްގެ ވިޕްލައިނާ އެންމެ ފަހުން ހިލާފުވި މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ރިޔާޒް ރަޝީދެވެ. އެ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު ނާޅުއްވައި ދޫނުކުރައްވާނެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް މީޑިއާގައި ދައްކަވައި އަދި ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 15
ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރުން ކުރައްވަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަމުން އަންނަ ބިލުތަކާއި އިސްލާހުތަކަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ބިލުތަކެއް ކަމަށާއި އެއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާ މެމްބަރުން ކުރައްވަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިޕާ ހިލާފުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންނަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 18, 2016 12
ވިޕާ ހިލާފުވި ހަތަރު މެމްބަރަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ނެރުނު ތްރީ ލައިން ވިޕުތަކާ ހިލާފުވި ހަތަރު މެމްބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބާރުގަދަ ކޮމެޓީތަކަކުން ވަކިކޮށް، އާދައިގެ ކޮމިޓީތަކަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި...

August 18, 2016 16
ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ!

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނެރޭ ތްރީ ލައިން ވިޕާ ހިލާފުވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 26
ޕީޕީއެމްގެ ހަލީލް ވެސް ވިޕާ ހިލާފުވެއްޖެ

ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކުރަން ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ތްރީ...

August 17, 2016 15
"އެތައް ބައެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ވެސް ނިގުޅައިގެންފި"

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުޖަހައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވަދެފައި ތިބި ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި އިސްލާހާ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 2
މެމްބަރުންގެ އަދަދު ކޮންޓްރޯލްކުރަން ފާހެއް ނުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 85 އަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައި އިސްލާހު މަޖިލީހުން ފާސްނުކޮށް ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

August 16, 2016 3
"ދިވެހި ބޯޓެއް ހައިޖެކްކުރިކަން އެނގިފައެއް ނެތް"

މެލޭޝިޔާގެ ބަނދަރެއްގައި ދިވެހި އާގު ބޯޓެއް ހައިޖެކްކޮށް، ބިރު ދައްކައި މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނާޒިމް ރަޝީދު...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 2
މުހިއްމު ކޮމިޓީއަކުން މުސްތަފާ ވަގުތީ ގޮތުން ވަކިކޮށްފި

ސަރުކާރަށް ފާޅުގައި ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ރާއްޖޭގައި ނޫޅުއްވާ ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން މިއަދު ވަގުތީ...

August 15, 2016 1
ފާރިސް މި ފަހަރު ވެސް ވިޕާ ހިލާފުވެއްޖެ

ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރެވޭނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުގައި އެކަނި ކަމަށް ގާނޫނުގައި ހިމަނަން، އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގަތުމާ...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 10
އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު އެޖެންޑާކޮށްފި

ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރެވޭނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުގައި އެކަނި ކަމަށް ގާނޫނުގައި ހިމަނަން، އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށް ބަހުސް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 9
ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ހައްގުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގުގައި އެ މީހަކު ހުރި ތަނެއްގައި ހުރެގެން، މުޒާހަރާއެއް ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް (ޓީއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

August 13, 2016 19
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ހެދި ނުބައި ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ!

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތް ގާނޫނު ފާސްކުރިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވީ ދެން ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ނޫސްވެރިކަން...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 15
މައުމޫން ކިބައިން މުސްތަފާ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ސިޔާސީ އެކި ފޯރަމްތަކުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ނިސްބަތްކުރައްވައި އެމަނިކުފާނަށް ދެރަކޮށް ވިދާޅުވި ބަސްތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތޮފާ މިއަދު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

August 11, 2016 32
ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވާ ބިލް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 11, 2016 18
ބިލަކަށް ވާ ވަރުގެ ބިލެއް ފާސްކުރެވުނީ އަދި ކިރިޔާ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު ފާސްކޮށް ތަސްދީގު ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވާ، "އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް" އަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 22
ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކުރި ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލުމަށް އދ. އިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

August 10, 2016 26
މެމްބަރު ސައުދު ވައިބަ ގްރޫޕުން ނުކުމެއްޖެ

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ވައިބަ ގްރޫޕުން ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން މިއަދު ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 4
މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ރެޑްވޭވް ސަލީމް އިސްތިއުފާ ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ކަމުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް) މިރޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

August 09, 2016 17
ސަލީމް ވެސް ޕީޕީއެމް ވައިބަ ގުރޫޕުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވާ ބިލަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވޯޓު ނެގި ވަގުތު މަޖިލިހަށް ވަޑައިނުގެންނެވި، އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 44
ގާސިމް ކުއްލި ގޮތަށް ތައިލެންޑަށް

ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހަނިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާވޫދު ހުށަހެއްޅުވި ބިލާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު، މާދަމާ ވޯޓަށް...

August 08, 2016 25
މުޒާހަރާކުރުން ހަނިކުރާ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ގާނޫނު އަސާސީން ދީފައިވާ އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ހަނިކުރުމަށް އެއްވެ އުޅުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 24
ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހަނިކުރާ ބިލްގެ ކޮމިޓީ ކެންސަލްކޮށްފި

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވާ ބިލް ދިރާސާ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން މިރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލި ގޮތަކަށް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

August 07, 2016 12
ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހަނިކުރާ ބިލް ދިރާސާ ކުރަން ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިރޭ ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 34
"ހިޔާލުތައް ބަލައިނުގަންނަނީ ވެރިކަން ދިފާއުކުރަން"

ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހައްގު ހަނިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއްގައި ވެސް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލްތަކާ...

August 06, 2016 19
ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހަނިކުރަން އެޗްއާރްސީއެމް ދެކޮޅު

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލުގައި ގާނޫނު އަސާސީން ދީފައިވާ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވެގެންދާ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާތައް އުނިކޮށް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 16
ބިލާ ދެކޮޅު ހެދުމުން ވައިބަ ގުރޫޕުން މުސްތަފާ ބޭރު

އަބުރުގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވައިބަ ގްރޫޕުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ބިލާ ދެކޮޅަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުން، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ އެ ގުރޫޕުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.