21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 24
އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް އިލްހާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ދަނގެތި ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

November 21, 2016 11
ފަތުވާ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމުގެ ބާރު ރައީސަށް

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 7
ވައްޑެއަށް ފުރުސަތު ނުދޭތީ މަޖިލިސް ހޫނުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފަހަކަށް އައިސް ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭތީ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހަށް މިއަދު އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 12
ފުލުހުންގެ އުޅަނދުތައް ގާނޫނަކުން އިސްތިސްނާ ކުރަނީ

ފުލުހުން ކަނޑުމަތީގައި ބޭނުންކުރާ ލޯންޗުފަހަރު، ކަނޑުގައި އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުން އިސްތިސްނާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 19, 2016 20
ކުލީގެ ގޮތުގައި ބޯޓުތަކުން ނަގާ އަދަދު ބޮޑު ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކަށް ވަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ބަނދަރު ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ އަދަދު ބޮޑު ކުރުމަށް، ކަމާއި ގުޅޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 14
މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވި 21 މަޝްރޫއެއް ބަޖެޓަށް

އާއްމު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް (ޕީއެސްއައިޕީ) އަންނަ އަހަރު ކަނޑައެޅި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދަށް ބަދަލު ނުގެނެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވެސް...

November 17, 2016 3
26.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 26.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް މާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކާ ނުލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީން މިއަދު ހަވީރު...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 32
ކަރުދާހުގައި ކުރަހާނަމަ ވޯޓު ބާތިލްވާ ގޮތަށް ހަދަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިހާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރުދާހުގައި ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ހުރެއްޖެނަމަ، އެ ވޯޓު ބާތިލްވާ ގޮތަށް އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް މިއަދު އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 4
ބޮޑު އާ މަޝްރޫއެއް ނުފަށާނެ، އިސްކަންދޭނީ ނަތީޖާ އަށް

އަންނަ އަހަރު ބޮޑު އާ މަޝްރޫއެއް ނުފަށާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ނިންމައި ދިގު މުއްދަަތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވާނެ މަޝްރޫއުތަކަށް...

November 15, 2016 20
ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ގަޑިއަކު 13 ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެއް

ސަރުކާރުން 26 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ފާސް ކުރަން އުޅެނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގުނު އެއްޗެއް ނެގުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި މި ބަޖެޓާ އެކު ކޮންމެ...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 14
ބަޖެޓަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ބޮޑެތި ފާޑު ކިޔުންތަކެއް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އުންމީދީ ބަޖެޓެއް ނޫން ކަމަށާއި ރައްޔިތުން އިތުރަށް ފަގީރުކުރުވާނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 14, 2016
"ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ހިމާޔަތަށް ބަޖެޓެއް ނެތް"

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އެމީހުންނަށް އަޅާލުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނާފައި ނެތް ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު...

November 14, 2016 32
އަންނަ އަހަރު ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ: ސަލީމް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްގެ ސަބަބުން ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑުވެ ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާ އަށް މައްޗަށް އަރާނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 33
"ސަލީމާއި ސުޖާ ކޮޅު ބަދަލުކުރީ ގޮތެއް ނެތިގެން"

ރައްޔިތުންނާއި ގައުމަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުރެއްވުނު ކަންކަމަށް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާ އެކު އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ނިންމެވުމަށް ފަހު އެނބުރި...

November 13, 2016 3
ބަޖެޓު ދިރާސާއަށް ދިން މުއްދަތާ މެދު ހިޔާލުތަފާތުވެފައި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ދެއްވި މުއްދަތާ މެދު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ހިޔާލުތަފާތުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 38
އާސަންދަ އާއި މުސާރަ ކުޑަ ނުވާނެ، މަދުކުރާނީ އިސްރާފު

ބައެއް އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓު އަންނަ އަހަރު ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވިޔަސް، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަ ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އާސަންދައިން ލިބޭ ހިދުމަތްތަކަށް ވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 55
"ޕީޖީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނަގާލަން އުޅުމަކީ ޣައްދާރުވުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ޕާޓީ ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕް (ޕީޖީ)ގެ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެންމެ ގައްދާރު...

November 09, 2016 116
ރެޑް ވޭވް ސަލީމް އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީންކޮޅަށް

ހުޅުމާލޭގައި ރެޑްވޭވް އިން 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހެދި ސުޕަމާޓް އަތުލަން ދިން މުއްދަތު މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައި ވަނިކޮށް، ދެފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 54
މެމްބަރު ސައުދުﷲގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ލޮޅުން އަރަނީ!

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީގެ ކުންފުންޏާ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބައެއް...

November 08, 2016 53
މަސީހާ ދެކޮޅު މަސައްކަތުގެ ތުހުމަތު މައުމޫނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކްތަކުގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 9
ބަޖެޓް ހުށަހެޅުން މާދަމާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހަޅަން އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރަން ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް 22 މިނެޓު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް 22 މިނެޓް ދިނުމަށް އާންމު ކޮމެޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 9
މަޖިލިސް ނުބާއްވާތީ މެމްބަރުންގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ނުބާއްވާ ދެ ހަފުތާވުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 12
މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ފޮނުވައިފި، 26 ބިލިއަން ރުފިޔާ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. މި ފަހަރު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މި އަހަރަށް ވުރެ ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ކުޑަކޮށް، 26 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 35
ޝާހިދު އަތުގައި 5 މިލިއަން ރުފިޔާ، ޔޫކޭގައި ގެއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރި ކަމާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ގެއެއް ބައްލަވައިގެންފައިވާ ކަން...

November 01, 2016 71
ބަދަލަކަށް މިފަހަރު މައުމޫން، ކާމިޔާބު ވާނެތަ؟

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް، ބޭބޭފުޅު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނިކުންނެވުމާ އެކު ސިޔާސީ މަސްރަހު މިއޮތީ މުޅިން ބަދަލުވެފަ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 40
މަސީހާއި ރިޒާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދާއި މަޖިލީހުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ކަނޑައެޅުއްވި ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހޯދައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 11
ޖަލަށްް ދާން ބިރެއް ނުގަނޭ: ފާރިސް

ޖަލަށް ދާން ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 27, 2016 62
ސަރުކާރަށް މަޖިލިހުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުމުގެ ބިރު

ދެ ފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވި މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އަށް މެމްބަރަކު މިއަދު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމާ އެކު، ރައީސް އަަބްދުﷲ ޔާމީން...

October 27, 2016 54
އިތުރު މެމްބަރުންތަކެއް މައުމޫނާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަހަތްޕުޅަށް...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 11
އިބޫ އާއި އީވާ ޕާޓީން ވަކިކުރީ ފޯމް ފޮނުވާފައި އޮއްވާ

ފިންގާ ޕްރިންޓް ނެތިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުން ވަކިކުރި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ...

October 26, 2016 53
ސޮއި ނެތިގެން އިބޫ، އީވާ، ފައިސަލް ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުރުން ކާށިދޫ...