05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 16
ބިލާ ދެކޮޅު ހެދުމުން ވައިބަ ގުރޫޕުން މުސްތަފާ ބޭރު

އަބުރުގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވައިބަ ގްރޫޕުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ބިލާ ދެކޮޅަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުން، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ އެ ގުރޫޕުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 33
"ފިލްމު ހެދުން ހުއްޓާލާށޭ ލިޔޭ. އޭރުން ހުއްޓާލާނަން"

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު މިހާރު އޮތީ ފިލްމެއް ހެދޭނެ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއިި މި ބިލް ގާނޫނަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ ފިލްމީ ދާއިރާ މުޅިން ހުއްޓިގެން ދާނެ ކަމަށް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 17
އަބުރުގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށާއި އެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް...

August 03, 2016 10
އިސްތިއުނާފް ކުރެވޭ ގޮތާއި ޖޫރިމަނާއާ މެދު ވިސްނަންޖެހޭ

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރެވޭ ހާލަތް ހަނިކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، ބިލުގައި ބުނާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދާ މެދު...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 17
އަބުރުގެ ބިލަށް ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ކޮމެޓީން އާންމުކޮށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 02, 2016 1
ފަސް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ފަސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 14
އަބުރުގެ ބިލުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ނެތޭނެ: އޮސްޓްރޭލިއާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރުގެ ބިލު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގައި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

August 01, 2016 58
އަބުރުގެ ބިލުގައި ބައެއް މެމްބަރުން ވިޕާ ހިލާފުވެއްޖެ

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ބިލު...

31 ޖުލައި

July 31, 2016 7
އަލީ ހުސައިން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް، ބަޔާން ނަގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ފުލުހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކުރި ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލާގައި އޭނާ އަނެއްކާވެސް މިރޭ ފުލުހަށް...

July 31, 2016 48
"ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ރުޖޫއަވާން އެދެން"

ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް އަނބުރާ ރުޖޫއުވާން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ގައުމަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 48
ވަގަށް ގޮވުން ހުއްޓުވާލަނީ!

ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމްގެ ދެވަނަ މަޖިލީހުގެ ދައުރު މިހާތަނަށް އައި އިރު ކަންކަން މި އޮތީ ހައްދުން ނެއްޓިފަ އެވެ. ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ވަރުގަދަ އަޣުލަބިއްޔަތުން ގާނޫނުއަސާސީ އަށާއި ގާނޫނުތަކަށް ގެނައި އެތަކެއް ބަދަލުތަކަކީ، ދިފާއުގައި ކިތަންމެ ހުއްޖަތްތަކެއް ދެއްކިޔަސް، އެކަންކަން ކުރި ހާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ސުލޫކީ ބޮޑެތި...

29 ޖުލައި

July 29, 2016
މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް ގާނޫނުގެ އިސްލާހު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު، އަދަބު ދެވޭ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާ އުނިކުރުމަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 17
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހެކޭ ކިޔާވަރެއް ނުވޭ

ދެ މިސާލެއް ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ލަފައާއެކު ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން އައްޔަން ކުރުމަށް ސިވިލް ސާވިސް ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ މެމްބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ދިރާސާ ކުރުމަށް ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި އެވެ. އެއީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިބާރާތެއް ހިމެނޭ އިސްލާހެއް ނަމަވެސް މުޅި ސިވިލް ސާވިސް އަށް...

27 ޖުލައި

July 27, 2016 7
ފަސް މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލާތޯ އަންގައިދޭން އެދެފި

ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަސް މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ސާފުކޮށްދޭން އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބު އަބްދުލްއަލީމް ސުލޫކީ ކޮމެޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 62
ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން އަލީ ހުސައިންގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށް ފޯނު އަތުލައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 7
ހަރުކަށި ނުވެ މަޝްވަރާ އަށް އާދޭ: މީޑިއާ ކައުންސިލް

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާ ބެހޭ ބިލުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހަރުކަށިކަން ދޫކޮށްލައްވައި މަޝްވަރާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން...

July 24, 2016 16
ކުރިއަށް ވުރެ ބިލު ގޯސް، އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ނެތް

ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާ ބެހޭ ބިލު އޮތީ ކުރިން ހުށަހެޅި ބިލަށް ވުރެ ގޯސްކޮށް ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ފަހުން ހުށަހެޅި ބިލަށް ގެނެސްފައި...

23 ޖުލައި

July 23, 2016 25
އަބުރުގެ ބިލް އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރާނެ: ރިޔާޒް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ފާސްކުރަން ނިންމާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ބިލް މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ،

July 23, 2016 37
ކަންބޮޑުވުންތައް ބޮލާލައި ޖަހައި، ނޫސްވެރިކަން މަރާލަނީ

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލާ ދެކޮޅަށް ނޫސްވެރިން ނުކުތެވެ. މީޑިއާގެ ފަރާތުން މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ ފަދަ އެއްބައިވަންތަކަމެއް، ވިލިމާލެ...

July 23, 2016 16
ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ބިލް ހޯމަދުވަހު ފާސްކުރަނީ

ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ، އަބުރުގެ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފާސްކުރަން ނިންމާފައިވާ...

22 ޖުލައި

July 22, 2016 65
މަހްލޫފް ގޮތްދޫނުކޮށް ޖަލަށް، ހިތްވަރުގަދަ

ބައެއް މީހުން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މި ފަހުން ރާއްޖެ އިން ފެނުނު އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ، އެންމެ ކެރޭ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކީ އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ. ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމުގެ މާ ކުރިން ވެސް އޭނާ އަށް އޮތީ ޖަލުކަން މަހުލޫފް ގަބޫލުކުރެއްވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ދޫކޮށް...

21 ޖުލައި

July 21, 2016 105
މެމްބަރުންނަށް ކާރު ދޭން ވާހަކަ ދައްކަނީ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 85 މެމްބަރުންނަށް ކާރު ހަމަޖެއްސޭނީ ކޮން ގޮތަކުންތޯ ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 27
ފާރިސް، ވަހީދު މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކުން ޑީމޯޓުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވެވަޑައިގެންނެވި މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑޭ) ތިއްބެވި މުހިއްމު ކޮމިޓީތަކުން ވަކިކޮށް، އާދައިގެ ކޮމިޓީއަކަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

July 20, 2016 6
ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޖިހާދު އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އަބްދުﷲ ޖިހާދު އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

July 20, 2016 6
އަބުރުގެ ބިލުގައި މިފަހަރު ވެސް ކަންބޮޑުވުންތައް!

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުށަހެޅުއްވި ބިލް އަނބުރައި ގެންދެވީ، އެ ބިލާ މެދު މީޑިއާގެ...

19 ޖުލައި

July 19, 2016 29
އިސް ވެރިންގެ އިންޝުއަރެންސް ބޮޑުކޮށްފި

ވަޒީރުންނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ދޭ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖްތައް ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. މި ނިންމުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ އިސް ބޭބޭފުޅުންގެ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖްގެ ޕްރީމިއަމް ފީ ދެ ގުނަ ބޮޑުވެގެން ދާނެ އެވެ.

July 19, 2016 18
އިންތިހާބީ މަގާމުތަކަށް އެއް ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅަނީ

އިންތިހާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ޝަރުތުތައް އެއް ހަމައަކުން ބޭއްވުމަށް އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި...

July 19, 2016 26
މަހްލޫފް ޖަލަށް ލުމުން މަޖިލިސް ހަލަބޮލިވެއްޖެ

ފުލުހުންނަށް ހުރަސް އެޅިކަން ސާބިތުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ...

18 ޖުލައި

July 18, 2016 22
ދައުލަތުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިންޝުއަރެންސް ބޮޑުކުރަނީ

ވަޒީރުންނާއި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ދޭ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖް ބޮޑުކުރަން...

July 18, 2016 9
ކައުންސިލްގެ ރައީސުން ހޮވުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންނަށް ދެނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އަށް މިއަދު އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 29
ފަސް މިނެޓް: ދިވެހި ގައުމު 4 އަބްދުﷲގެ އަތްމަތީގައި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރަކީ ތަންފީޒީ ބާރާއި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރެވެ. އެއީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ކޯޓުތަކެވެ. މި ތިން ބާރުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނަކީ ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިންނަކީ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސެވެ. ރައްޔިތުންގެ...

15 ޖުލައި

July 15, 2016 35
އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް، އިދިކޮޅު ހަރަކާތަކަށް ޖާގައެއް ނެތް

ކޮންމެ ކަމެއްގައި އިދިކޮޅު ވާންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ ގައުމެއްގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް އޮންނަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ކަންކަމާ އިދިކޮޅު ނުހެދިއްޔާ، އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖްތަމައަކަށް ނުވަނީ ހެއްޔެވެ؟ ޑިމޮކްރެސީއާ އެކުގައި އޮޕޮޒިޝަން އޮންނަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ޒަމާންވީ ބޯދާ ވިސްނުމުގައި ބަނދެވިގެން ތިބޭ ބައެއް މީހުން މިހާރު ވެސް...