30 ޖުލައި

July 30, 2018 9
ރިޝްވަތުގެ ކުށް އުވާލަން އުޅޭތީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ރިޝްވަތުގެ ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާ އުވާލެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަރަށް...

July 30, 2018 97
ރިޝްވަތުގެ ކުށް ގާނޫނުލްއުގޫބާތުން އުވާލަނީ!

ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ރިޝްވަތުގެ ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާ އުވާލެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 13
މަޖިލީހަށް ދާން މިހާރު ހުރަހެއް ނެތް: 12 މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިހާއީ ހުކުމެއް އިއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން އިއްޔެ ކުރި ހުކުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް މިހާރު އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަން ސާފު ކަމަށް އެ މެމްބަރުން...

July 26, 2018 8
ކަރެކްޝަންސްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ނަން ނޭޝަނަލް ޕްރިޒަން ސާވިސްގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރަން، ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ...

July 26, 2018 4
ޖިނާއީ ދެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް ފާސްކޮށްފި

ގާނޫނުލް އުގޫބާތާއި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ދެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 29
12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ނާންނާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލާގައި ދާއިމީ ހައްލެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ކޯޓުތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން ތިއްބެވީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގައި...

July 25, 2018 20
ޚަލީލާއި އިކްރާމާ އެކު ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ބޯޑުގައި ކުރިން ވެސް ތިއްބެވި އިބްރާހިމް ޚަލީލާއި މުހައްމަދު އިކްރާމް އަބްދުއްލަތީފް ހިމަނައިގެން އެ ކުންފުނީގެ އާ ބޯޑު މިއަދު އެކުލަވާލައިފި...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 24
އީސީ ދޮށަށް އެއްވާ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދީ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މަތިކޮށްފައިވާ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާނުކުރައްވައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ދޮށަށް އެއްވާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތްތައް އެ ކޮމިޝަނުން...

July 24, 2018 3
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނަޝާތު އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، އަލީ ނަޝާތު އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި...

23 ޖުލައި

July 23, 2018 11
މެމްބަރުން ނެތިގެން މިއަދު ވެސް ވޯޓެއް ނުނެގި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލާއި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ރައްޔިތުންގެ...

July 23, 2018 8
އީސީއަށް އައްޔަން ކުރަނީ އެތަނުގެ ޑިރެކްޓަރު ނަޝާތު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، އަލީ ނަޝާތު އައްޔަން ކުރައްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައި،...

20 ޖުލައި

July 20, 2018 24
މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފީ ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ބޮޑުކުރަން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ...

July 20, 2018 3
ޕީއެސްއެމް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ގަވަނިން ބޯޑަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ޕީއެސްއެމްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ...

19 ޖުލައި

July 19, 2018 67
12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލާގެ ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ކަނޑައެޅި ބައި ބާތިލްކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ހުކުމް އިއްވަން މިއަދު ތާވަލްކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 18
ރައީސް ޔާމީނަށް ދިއްދޫން މާފެއް ނެތް: ލަތީފް

ހއ. ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ނުފުއްދަވައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ދާއިރާގެ އަޑު އިއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުރަސް އަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ އެމަނިކުފާނަށް ދިއްދޫން މާފު ދެވެން ނެތް އަނިޔާއެއް ކަމަަށް އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ...

16 ޖުލައި

July 16, 2018 19
12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ނިންމި ނިންމުން ބާތިލް ކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ހުކުމް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 54
މަޖިލީހުގައި 12 ދާއިރާގެ އަޑު ނެތި އަހަރެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމިތާ މިއަދަށް އަހަރެއްވީ އިރު، އެ ގޮނޑިތަކާ މެދު އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް އަދިވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 19
"ރައީސް ބަލިކުރާނީ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެންބަރުން"

ގޮނޑިގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކުން، މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ...

July 11, 2018 13
ޕީނަލް ކޯޑަށް ގެންނަ އިސްލާހު: ރަނގަޅު ބަދަލެއްތަ؟

ބައި ގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތް އުވާލުމަށް ފަހު ޒަމާނީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތެއް ރާއްޖެ އަށް ގެންނަން ޖެހުނީ ވަރަށް މުހިންމު ސަބަބުތަކަށް ޓަކަ އެވެ. މީގެ 60 އަހަރު ކުރިން...

10 ޖުލައި

July 10, 2018 7
ޕީއެސްއެމްގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ގަވަނިން ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކޮށް، ބޯޑަށް އާ މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ލިބޭ ގޮތަށް ޕަބްލިކް...

July 10, 2018 8
ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑު އައްޔަން ކުރުން ވެސް ރައީސަށް!

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ގަވަނިން ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކޮށް، ބޯޑަށް އާ މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސް އަށް ލިބޭ ގޮތަށް ޕަބްލިކް...

08 ޖުލައި

July 08, 2018 17
ކޯލިޝަންގެ އެއްބަސްވުން މި ހަފުތާގައި އެކުލަވާލަނީ

ސެޕްޓެމްބަރު، 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި އަންނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން މި ހަފުތާ ތެރޭގައި އެކުލަވާލާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 18
12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

July 05, 2018 30
ޒަރޫރީ ހާލަތެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވޭ، ވޯޓު ވާނީ ބާތިލް

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކުގެ އިސްލާހުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުމުގައި "ޒަރޫރީ ހާލަތެއް" ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށާއި އެ އިސްލާހުތަކަށް ވޯޓަށް އަހަންވާނީ، މަޖިލީހުގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށް...

July 05, 2018 41
މެޖޯރިޓީ ގެއްލުމުން މަޖިލީހުން ގޯހަކަށް ފަހު ގޯހެއް

ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ އިމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރަމުން، ގާނޫނުއަސާސީގެ އަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ހިންގާން ވާނީ ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ...

04 ޖުލައި

July 04, 2018 9
ނާންގައި، މައްޔިތުން ވަޅުލުން ކުށަކަށް ހަދަނީ

ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އެންގުމެއް ނެތި، މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލުމަކީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި...

July 04, 2018 11
ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަނީ

ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި ކަނޑައަޅައި، އެ ކުށަށް ބޮޑު އަދަބު ދެވޭ ގޮތަށް އެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް...

03 ޖުލައި

July 03, 2018 5
ހަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ރާއްޖެ އަށް ހަ ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު މިދިއަ ހަފުތާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

July 03, 2018 22
ގާނޫނުތަކަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް މިއަދުވެސް ވޯޓަށް ނޭހި

އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ ގާނޫނުތަކަށް ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކަށް ވޯޓަށް އަހަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މިއަދު ވެސް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 2
އިންތިޚާބުތަކުގެ ގާނޫނުތައް އިސްލާހުކުރުން މާދަމާ

އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ ގާނޫނުތަކަށް ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކަށް ވޯޓަށް އަހަން، މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

July 02, 2018 25
12މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ނިންމި ނިިންމުން ބާތިލް ކުރަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި...

30 ޖޫން

June 30, 2018 29
ހައްޔަރު ކުރާއިރު ޔުނިފޯމް އަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަނީ

މީހުން ހައްޔަރު ކުރާއިރު ފުުލުހުން ޔުނިފޯމްގައި ތިބެންޖެހޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގައި އޮންނަ މާއްދާ އިސްލާހު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 40
"މަސީހު ގަބޫލުނުކުރާނަމަ ކޮމިޓީތަކަށް ގޮސްގެން ނުވާނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން، އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު ބަލައިނުގަންނަ ނަމަ، މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަތުމަށް ޕީޕީއެމުން ރޭ ގޮވާލައިފަ އެވެ.