18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 29
ޕީޖީ ވަކިކުރަނީ މެމްބަރުންނާ މެދު އަމަލުކުރި ގޮތުން

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީ، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގަ އާއި އެ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމުގައި ޕީޖީ އަމަލު ކުރެއްވި ގޮތުން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018 29
ޚިޔާނާތް ބަލަން ކޮމެޓީއެއް އުފައްދައި މަސައްކަތް ފަށަނީ

ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ހިޔާނާތާއި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު، ހާއްސަ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދައި މަސައްކަތް ފައްޓަވަން، މިއަދު...

November 17, 2018 9
މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅޭ ގޮތް ހަދަނީ

ވަކި އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ސޮއިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 11
މެމްބަރު ޝަހުދީ އަނބުރާ ޖޭޕީއަށް

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހުދީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަލުން މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

November 14, 2018 8
މަޖިލީހުގައި ދެން ފޮރުވައިގެން ކަންކަމެއް ނުކުރެވޭނެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފޮރުވައިގެން ކަންކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 25 އަހަރު މެމްބަރު ކަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިސްތިއުުފާ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 1
ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ޝަރީފު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅި 2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

November 13, 2018 1
މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 21
ބިދޭސީންނަށް ބިން ވިއްކާ އުސޫލު ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅަނީ

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެއިން ބިން ހިއްކައިގެން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނައި ބަދަލު ބާތިލް ކުރައްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް...

November 12, 2018 39
ޖޭއެސްސީއަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހަތަރު ބޭފުޅެއްގެ ނަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން، އިދިކޮޅު...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 17
12 މެމްބަރުންގެ ހިފަހައްޓާފައިވާ މުސާރަ ދޭން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ކަނޑައެޅި އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، އީސީގެ ނިންމުމާ އެކު ހިފަހައްޓާފައިވާ މުސާރަ މަޖިލީހުން އެ މެމްބަރުންނަށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 4
ރިޒާ ވަކިކުރުމާއި އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ މައްސަލަ ހޯމަދުވަހު

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވައިލުމުގެ މައްސަލަ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް...

November 10, 2018 18
ދެމިހުންނާނީ އިބޫ އާއި ނަޝީދާ އެކު: މެމްބަރު ލަތީފް

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދެމި ހުންނަވާނީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކުގައި ކަމަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް...

November 10, 2018 26
ޖުމްހޫރީ 50: ރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުން، ކޮން އިރަކުން؟

މިއީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ލިއާ ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ރިޕޯޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ރިޕޯޓްތައް މާދަމާ ކިއުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 9
"ފައިސާ ދައްކަން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރާނަން"

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރި މިއަދު ހުކުމުގައި ދައްކަން އެންގި...

November 08, 2018 17
މެމްބަރު ނަޝީދު ދޮޅުލައްކަ ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމެއް

މީހަކަށް 150،000 ޑޮލަރު (ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 11
މަޖިލިސް ރައީސްގައި, ރައީސްގެ ޝަރުތު ހުންނާކަށް ނުޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ބޭފުޅަކަށްވުން ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމް ނުވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 63
ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އެ މަގާމަށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ...

November 01, 2018 16
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ދެންމެ ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 22
މަޖިލީހަށް ފޮނުވީ 29 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންް 29 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

October 31, 2018 17
މާދަމާ ރޭ މަޖިލިސް، މަސީހް ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ތާވަލް ކޮށްފައިވާއިރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގައި، އެ ޖަލްސާގައި އެ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 16
މާލީބަޔާނުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ލަފާދީފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

October 30, 2018 27
މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަދުރޭ އާއި ރިޔާޒުގެ ޒުވާބެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއިދާރާގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އާއި އެ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ނައިބު ލީޑަރު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ރިޔާޒު...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 26
ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކީ ބޭއިންސާފުން ކުރި ހުކުމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ގިނަ މެމްބަރުން...

October 28, 2018 39
ނޮވެމްބަރު 17 ގައި ހުވާކުރަން އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހުވާ ކުރައްވާނީ އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާގުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 9
މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ނިހާން ދެކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ދެކޮޅު ހައްދަވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.