22 މެއި

May 22, 2017 101
އިތުބާރު ނެތްކަމުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ސުޕްރީީމް ކޯޓުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް އޮވެގެން ނަގާ ވޯޓަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރިޔަސް...

May 22, 2017 3
މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް ޖޫން 5 ގައި ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ދޮޅުމަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓިއަކަށް ފަހު، އަންނަ މަހުގެ ފަހެއްގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 78
ފުލުހުންނޭ، ތިޔަ ވައްޓާލެވެނީ މުޅި މުއައްސަސާގެ އަގު!

މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލިޔުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކު އަޅުގަނޑަށް ވިދާޅުވި އެވެ؛ "އޭރު މިއީ ގޮޅާ ފޯސް. އޭގެ ފަހުން ވީ ގަންޖާ ފޯސް އަށް. ދެން ވީ މަނީ މަނީ ޔެސް ސާ އަށް. މިމީހުންނަށް ދުވަހަކު ވެސް ފުލުހުން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ފުލުހުން ގޯސްވެފައި. ފުލުހުންގެ މީހަކު ކުރާ ކަމަކުން މުޅި...

16 މެއި

May 16, 2017 15
މެމްބަރު ހުސެއިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 42
އޭޖީން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަޒީރުން ވަކިނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގާނޫނީ ބޭފުޅުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

May 15, 2017 54
ވަޒީރަކު ބަދަލު ކުރާކަށް ލާހިކެއް ނޫން: މައުރޫފް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ލީޑަރު އަލީ މައުރޫފް ރޭ...

May 15, 2017 19
ދައުރުގެ ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވީ 35 މެންބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ބާއްވާފައި ވަނީ 14 ޖަލްސާއެކެވެ. ހާޒިރީއަށް ބަލާއިރު އެ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަތީ 85...

14 މެއި

May 14, 2017 110
އެ އުޅެނީ ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން، ސަމާލުވޭ: ނިހާން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެ އިން ދިވެހި ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން ކަމަށާއި މިއީ ރައްޔިތުން ސަމާލުވެ، އަދި ކުށްވެރި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 14, 2017 56
ސަބަބެއް ނެތި، ވަޒީރުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ: އޭޖީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުން ވަކި ކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް އޮވެގެން ނަގާ އިމްޕީޗްމެންޓް ވޯޓަކުން އެކަނި ކަމަށާއި ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ނަގާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު...

May 14, 2017 122
ރައީސަށް އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް މެމްބަރުން ކިޔައިދީފި

ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތަކާއި ޝަކުވާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ މިއަދު ހިއްސާކުރައްވައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 17
މަސީހުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި، ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު ހަވީރު ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 10
އާސަންދަ ކަނޑާލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމް، އާސަންދަ އަށް ވަކި ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ނިންމި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ...

May 08, 2017 49
"ފުވައްމުލަކުން މަސީހަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި، އިސްތިއުފާދީ"

މި ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ބޮޑު "ހަނގުރާމައެއް" ކުރީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 14
ރިޔާޒު އަނެއްކާ ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ފުލުހުން އަންގައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 28
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއި ކުރަނީ

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކުރާ ތަހުގީގަކީ އިންސާފުވެރި ތަހުގީގެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން އިސް ނަގައިގެން ޕެޓިޝަނެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 8
"މަސް ނުކިރިގެން އުޅެނީ މިފްކޯގެ ކޮރަޕްޝަނާ ހެދި"

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ މިފްކޯ އަށް ބާރު ބޮޑުވުމާއެކު، ދޯނިތަކުން މަސް ކިރާ މިންވަރު މިއަދު ލިމިޓްް ކުރީ އެ ކުންފުނީގައި ކޮރަޕްޝަން ބޮޑުވެގެން ކަމަށް...

April 27, 2017 43
"ފައިސާ ގޯނި" އޯކޭ! ސަރުކާރާ ކުޅެން އުޅުން ގޯސް!

ޕިރާޑަށް މި ރާއްޖެ އަށް އާދެވުނީ މި ދުވަސްވަރު ނަމަ، ދިވެހިންނާއި ދިވެހިންގެ ސިފަތަކާއި އާދަތައް އޭނާ ސިފަކުރާނީ ކިހިނެއް ބާވަ އެވެ؟ ދިވެހިންނަކީ ތެދުވެރި، އަމާނާތްތެރި ބައެއްގެ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 19
މެމްބަރު ޔާމީނު އަތުން ދެމިލިއަން ހޯދަން ޖާބިރު ކޯޓަށް

ޔޮޓް ޓުއާޒްގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އަތުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަޝީދު ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނެންގެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ފައިސާ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ޖާބިރު އަންގަވައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 15
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ މަޖިލިހުގެ ސަމާލުކަމަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މިނިވަން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް މިއަދު ވައްދައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 36
ފާރިސްގެ މައްޗަށް ވެސް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުމުގެ ތުހުމަތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް މިދިޔަ މަހުގެ 27 ގައި ނެގި ވޯޓާ ގުޅުވައިގެން މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ތުހުމަތު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ވެސް ކޮށް، ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 9
ގާސިމް ހައްޔަރު ކުރުމުން އައިޕީޔޫން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރު ކުރުމުން އިންޓަ ޕާލިމަންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ) އިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 15
ގާނޫނަށް އިހުމާލުވުން، މުޅި ގައުމަށް ފެތުރިފައިވާ ބައްޔެއް

ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ސިޔާދަތީ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ދުސްތޫރަށެވެ. މާނައަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނެކޭ އެއް ފަދައިން، ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވެސް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނީ ގާނޫނުއަސާސީއަށެވެ. ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭނީ އެ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށްވާތީ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 10
މެމްބަރު ސައުދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ކަންކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިގިނގީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން އެ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

April 17, 2017 139
މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ "ފައިސާ ގޯނި" މައްސަލަ ބަލަނީ

"ފައިސާ ގޯނި" ހިއްޕަވައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އެ ބެއްސެވި ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި ވާހަކަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 63
ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީ "އަތުވެއްޖެ"

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ރަށްރަށުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އެއްކޮށް،...

April 16, 2017 19
ބަޔަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަށް ނޫޅެން: ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ކިތަންމެ ދައުވާއެއް އުފުލިޔަސް ގާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 53
ހައްޔަރު ކުރެވުނީ "އޮޅިގެން"، ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރު ކުރުމުން، ބަޔަކު ފަޔަށް ހިނި އަރައިގެން އުޅޭހެން އުޅެން ފެށީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އިއްޔެ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި އެންމެން، އެކައްޗެއް ކިޔައި ގާސިމްގެ ދިފާއުގައި ނުކުމެ ކޮންމެ ރެއަކު ސަރުކާރަށް އެވަރަށް "ބަވަނީ" ގާސިމް ނޫން...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 10
ގާސިމްގެ މައްސަލާގައި މެމްބަރުންގެ ހޫނު ރައްދު މަސީހަށް

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުންނެވި ދުވަސްތަކުގައި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުކޮށް ނުދިން މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު...

April 12, 2017 25
މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް މިރޭ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 9
ޕޭ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ހަތަރު މެންބަރުންނަށް މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 42،000ރ. ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

April 11, 2017 20
އެލްޖީއޭގެ ބާރު ރައީސަށް ދޭ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި ތިއްބަވާ ގޮތަށް ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑު ބަދަލުކުރަަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން...