19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 8
"ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ"

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަތުން އަތުލާފައިވާ ބާރުތައް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަވަހަށް އަނބުރާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

October 19, 2017 13
މެމްބަރުންގެ ދިފާއުގައި އައިޕީޔޫގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެއަށް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ހައްގުތައް ނަގާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިންޓަޕާލަމެންޓްރީ ޔޫނިއަން ( އައިޕީޔޫ)ގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އައުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

October 19, 2017 19
ހައި ކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގެ ނިޒާމަށް މިވީ ކިިހިނެއް!

ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގައި އިސްތިއުނާފްގެ ނިޒާމަށް ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ހައި ކޯޓުގެ ގޮފިތައް އުފައްދަން ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅުމެވެ....

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 5
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

އަންނަ ހަފުތާގައި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 11
ފަހު ދައުރު ފެށުނަސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުހަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަހު ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މި މަހު ފެށި ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބާރު ފެންނަނީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތި، ހުހަށް އޮތް ތަނެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 54
މަސީހު ރަޝިޔާގައި، ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހު، ރަޝީއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިންއާ ރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 28
މެމްބަރުންނަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންތައް ބަލަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރުންނާއި މިހާރުގެ މެމްބަރުންނަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުފައްދަވާފައިވާ...

October 12, 2017 14
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވަކި ކޮޅަކަށް މިނިވަންވީމާ ގޯސް

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވައިލުމުގެ ވެސް މާ ކުރިން، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވުމުގެ ނިޒާމުތައް މި ރާއްޖޭގައި...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 26
އައްޑޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

އައްޑޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އެޅުމަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކުރަން ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 11, 2017 20
މަޖިލީހުގެ ވަށާ ފާރު އުސް ކުރަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ވަށާ ފާރު އުސް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 13
"ރައްޔިތުންތަކެއް ނެތިކުރަން ގޮވުމަކީ ޓެރަރިޒަމް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ރައްޔިތުންތަކެއް "ނެތިކޮށްލަން" ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ގޮވާލެއްވުމަކީ ހިންގެވި...

October 10, 2017 11
ބްރޯޑްކޮމް އިން ޒޭނާ ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން ފާތުމަތު ޒޭނާ ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 7
މީޑިއާ ކައުންސިލާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގައި ހޫނު ބަހުސެއް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހޫނު ބަހުސެއް މިއަދު ހިނގައިފި އެވެ.

October 09, 2017 49
ނަޝީދުގެ ޓީމުން އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޓީމުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫރަޕްގައި އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ހަދާ ދޮގުތައް އެއްވެސް ގައުމަކުން ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 65
ރިއާސަތުގެ މޭޒު ކުރިމަތީގައި ބޮޑު ލަކުޑި "ފާރެއް"!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުގެ މޭޒު ކުރިމަތީގައި ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ ބޮޑު އުސް "ފާރަކާއެކު" މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މާދަމާ ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 18
ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ދަތްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތު ނާޒިމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ދަތްއެޅި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ތަހުގީގުކުރާ މައްސަލާގައި މިއަދު ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

October 05, 2017 46
މެމްބަރު ތޯރިގް އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީން ފަޅިއަށް!

ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަނެއްކާވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

October 05, 2017 41
"އަފްރާޝީމްގެ މަރު ސިފަކުރެވުނީ މުސީބާތެއްގެ ގޮތުގައި"

މިއީ އަލްމަރްހޫމް ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ، މެލޭޝިއާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވިއިރު އޭނާގެ ބެޗްލާސް ޑިގްރީގެ އަންޑާ ގުރެޖުއޭޓުގަ އާއި ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް އަދި ޕީއެޗުޑީގެ...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 26
ފެނަކައަށް މަހަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދޭ

ފެނަކަ އިން ދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ސަރުކާރުން މަހަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާ ކަމަށާއި އެއީ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 04, 2017 37
ލަންކާގައި މަސީހާ ދެކޮޅު ލިޔުންތަކެއް ބަހައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސާކް ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްތަކުގެ ރައީސުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްއާ...

October 04, 2017 39
ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވާނެ ފައިސާ ބަޖެޓަކު ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރި ހަ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ބައި އިލެކްޝަން ލަސްވަނީ...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 5
މެމްބަރު ނާޒިމަށް ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

October 03, 2017 10
ފިއްލަވާފާނެތީ މެމްބަރު އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ތަހުގީގު ނިމުމުގެ ކުރިން "ފިއްލަވާފާނެތީ" ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު އިއްޔެ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

October 03, 2017 43
ފޭސްބުކުން މަޖިލިސް ދައްކާތީ ބްރޯޑްކޮމް ކަންބޮޑުވެއްޖެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން ފޭސްބުކް ފަދަ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ދައްކާތީ އެކަމާ މެދު ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 43
މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުގެ މޭޒު އުސްކޮށް، ޖަލްސާތައް ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުގެ މޭޒު އުސް ކުރުމަށް ފަހު، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 9
ކަރަންޓްގެ މައްްސަލާގައި އޮފިޝަލުން ކޮމެޓީއަށް ގެންދަނީ

މާލެއާ އަޅާ ބަލާއިރު އަތޮޅު ތެރޭގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭ އަގު ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އެ ކޮމެޓީން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 43
ފްލެޓް ދިން ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަކަށް ނުދިން!

ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 މީހަކަށް ފްލެޓް ދޭން ނިންމި ގޮތާއި ދޭން ނިންމި މީހުންގެ މައުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮންނަ، ސަރުކާރުގެ...

September 28, 2017 64
މެމްބަރުންނަށް ބޮޑު ފައިދާ، ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބިލް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް އެކަމަކު އެސްޓީއޯއަށް ވުރެ ލިޓަރަކުން 1.50ރ ބޮޑުކޮށް، ފެނަކައިން ތެޔޮ ގަނެފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވުމުން، އެ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 29
ރޮޒައިނާ: މާލެއާ އެއްވަރަށް އަގުތައް ކުޑަކުރޭ!

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު މާލެއަށް ވުރެ، ރަށްރަށުގައި ބޮޑުކޮށްފައިވާތީ އެ އަގުތައް ކުޑަކުރަން އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 5
ތިން މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކުރަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އަލީ އާޒިމް އަދި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ހުސެއިން އަރީފްގެ މައްޗަށް މާރާމާރީގެ ތުހުމަތުކޮށް ހައްޔަރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އެ މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 27
މަޖިލީހުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދީ، މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

September 21, 2017 17
ރައްޔިތުންގެ ބާރު ބޭނުން ކުރަން މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި

ގާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

September 21, 2017 5
މުއްދަތުތައް ފަހަނައަޅައި ދަނީ، އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅިޔަސް އެ ހަތަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ނުބާއްވައި އުޅެނިކޮށް ގާނޫނުގައި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 15
ފްލެޓާ ބެހޭ ތަފްސީލު ހާމަކުރަން ފަސް ދުވަސް ދީފި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 ފްލެޓް ދިން ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާމަކުރަން ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން ފަސް...

September 20, 2017 42
ގޮނޑިތައް ހުސް، މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ،އިންތިހާބު ކޮބާ؟

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި އުފެދުނު ދެބަސްވުންތަކުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ...