16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 22
އުންމީދު ކުރާވަރުގެ ބަޔާނެއް ނީއްވާނެ: އެމްޑީޕީ

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް މި އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުން އުންމީދުކުރާ ވަރުގެ ކަންތައްތަކެއް އިވިގެން ނުދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 9
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އަންނަ މަހުގެ 6 ގައި ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި އަހަރަށް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އަންނަ މަހުގެ 6 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާނެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 6
އޮޅުންބޮޅުން: އުމުރުން 84 އަހަރު

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ޙަޔާތަށް މިހާރު 84 އަހަރު ފުރިއްޖެ އެވެ. ރާއްޖެއަކީ މި ސަރަހައްދުގައި ލިޔެފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަމަލުކުރަން ފެށި ގައުމެވެ. އެއީ ޑިސެމްބަރު 22، 1932 އެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔަކީ ރަސްގެފާނެވެ. ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔަކީ ބޮޑުވަޒީރެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 9
މަޖިލިހުގެ އަމީން އާންމުގެ އެހީތެރިންނަށް ދެބޭފުޅެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަމީން އާންމުގެ އެހީތެރިންނަށް ދެ ބޭފުޅަކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 16
އޮޅުންބޮޅުން: ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

ބިދޭސިން ރާއްޖެ އައުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދާދި ފަހުން ބަސްދީގަތުމެއް ދެއްވި ކަމާ ބެހޭ އޮފީހެއްގެ ވެރިޔަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބިދޭސީއަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބަނދަރަކުން އެތެރެވުމުގެ ކުޑަ ވެސް ފުރުޞަތެއް ނުއޮންނާނެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވާހަކަދެއްކެވީ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ އެކުގަ އެވެ. އެދެއްކެވީ ރަނގަޅު ވާހަކައަކަށް...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 13
ވެރިކަން، ގާނޫނު ހެދުމުގައި އެހީވާން ބޭނުން: ޗައިނާ

ވެރިކަން ކުރުމާއި ގާނޫނުތައް ހެދުމުގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށް، އެއްބާރުލުން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ޗައިނާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝިންގް ޑިޖެންގް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 21
ކަންކަން ނުކޮށް ގަސްދުގައި ދޫކޮށްލަނީ، ޒިންމާއެއް ނެތް

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އިތުރު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ކޯޓުން ކުރި އަމުރަކާ އެކު މިދުވަސްވަރު އެންމެ ހޫނު އެއް މައުޟޫއަކަށް ވާނީ ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަށް ކަންކަަން ނިންމުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެއީ ލާ މަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި، ކައުންސިލަރުން ދައުރު ހަމަވުމުގެ 30 ދުވަސް ކުރިން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވައި އާ ދައުރަށް...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 11
ޕްރައިމަރީން ބަލިވާ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އާންމު އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް އެ ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކުގައި ވާދަކުރުމަށް ފަހު، ނާކާމިޔާބުވާ މީހުން އެ އިންތިޚާބެއްގައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 2
ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް 24 މެމްބަރަކު ހާޒިރުވި

މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ހާޒިރީ އަށް ބަދަލުގެނައުމާއެކު، ހުރިހާ ޖަލްސާ އަކަށް ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު 24 އަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 9
ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގަތީ އެންމެ 15 މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެންމެ 15 މެމްބަރުން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 43
ގާނޫނުތައް ފާސްކުރީ ސަރުކާރު އެދޭގޮތަށް: އަބްދުއްރަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރި ކޮންމެ އިސްލާހެއް އަދި ކޮންމެ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައި ވާނީ ސަރުކާރުން އެދޭ ގޮތަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 9
އެމްޑީޕީގެ 7 މެމްބަރަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓު ފާސްނުކުރަން އެމްޑީޕީން ނެރުނު ވިޕާ ޚިލާފުވި ހަތް މެމްބަރަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޕާޓީން ވަކި ކުރަން ނިންމާފައިވާ އަލްހާން ފަހުމީ އެމްޑީޕީގެ ފިިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީއަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

November 28, 2016 6
އޮޅުންބޮޅުން: އުސޫލީ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް ދިއުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެސް އެކިއެކި ކަންކަމާ މެދު ދެބަސްވުން އައުމުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުންތަކާ ޚިލާފްވުމުން ކޯޓަށް ދިއުމުގެ ސަގާފަތު އަންނަނީ މަޑުމަޑުން އަށަގަންނަމުންނެވެ....

November 28, 2016 28
އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރެކޭ ބުނުމަކީ އަބުރާ ބެހުންތަ؟

އަބުރުގެ ގާނޫނު ފާސް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް މީޑިއާތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ގެންގޮސް ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދި އެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުން އެ ގާނޫނު...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 73
12 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރީ ނިހާނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކަށް

ދިވެހިންގެ އަތުން އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ)ގެ ގޮތުގައި 25 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި 12 ޑޮލަރު ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބުރަވެ ކަމަށް، ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 70
އޭޑީސީ ނަގަން ފާސްކުރީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް: ޒުހޫރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ނެގުމުގައި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން...

November 26, 2016 160
12 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރީ ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގެން!

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން އެެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ގެ ގޮތުގައި 12 ޑޮލަރު އަދި ބިދޭސީންގެ...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 9
މަޖިލީހަށް ދެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ނަގަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދެ މަގާމު އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 24, 2016 85
ބޭރަށްދާ ދިވެހިން އަތުން 12 ޑޮލަރު ނަގަން ފާސްކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން އެއާޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖު (އޭޑީސީ)ގެ ގޮތުގައި 12 ޑޮލަރާއި ބިދޭސީން އަތުން...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 12
25 ޑޮލަރު ނެގުމުގެ ބިލް މަޖިލިހަށް ފޮނުވައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން 25 ޑޮލަރުގެ އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ނެގުމުގެ ބިލު...

November 23, 2016 61
"ގަޓު ހުރި ސަރުކާރެއް މި ނޫނީ ތާރީހު ދެކިފައި ނެތް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ގަޓު ހުރިވަރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި މިވަރުގެ ސަރުކާރެއް ދިވެހި ތާރީހު ނުދެކޭ ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 1
ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރި ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓު މާދަމާ ހުށަހަޅަނީ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 26.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

November 22, 2016 21
"ބިލު ބޭރުކޮށްލީ ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރުތަކަށް ވިސްނާފައި"

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިހާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ހުރެއްޖެ ނަމަ، އެ ވޯޓު ބާތިލްވާ ގޮތަށް އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 24
އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް އިލްހާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ދަނގެތި ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

November 21, 2016 11
ފަތުވާ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމުގެ ބާރު ރައީސަށް

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 7
ވައްޑެއަށް ފުރުސަތު ނުދޭތީ މަޖިލިސް ހޫނުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފަހަކަށް އައިސް ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭތީ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހަށް މިއަދު އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 12
ފުލުހުންގެ އުޅަނދުތައް ގާނޫނަކުން އިސްތިސްނާ ކުރަނީ

ފުލުހުން ކަނޑުމަތީގައި ބޭނުންކުރާ ލޯންޗުފަހަރު، ކަނޑުގައި އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުން އިސްތިސްނާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 19, 2016 20
ކުލީގެ ގޮތުގައި ބޯޓުތަކުން ނަގާ އަދަދު ބޮޑު ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކަށް ވަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ބަނދަރު ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ އަދަދު ބޮޑު ކުރުމަށް، ކަމާއި ގުޅޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.