12 ޖޫން

June 12, 2017 5
މޫނުގެ އެއްފަޅި ނެތުމުން ކުއްޖަކު ބާކީވެފައި

ރަޝިއާގެ ތިން އަހަރުގެ ކުޑަކުޑަ މި އަންހެންކުއްޖާ އުފަންވި އިރު ވެސް މޫނުގެ އެއްފަޅި ނެތެވެ. ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ މީހުން ކުއްޖާ ދެކެ ފޫހިވެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުއްޓަސް ލޯބީގައި ފުރިހަމަ

ފުރޮޅިލީގޮނޑީގައި އުޅޭ، އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ދެ ލޯބިވެރިއެއްގެ ވާހަކައަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިފަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ދެ މީހުންގެ ވާހަކަ ގެނެސްދިނީ "ހިއުމަންސް އޮފް ބޮމްބޭ" ފޭސްބުކް ޕޭޖުންނެވެ. އޭގައި އެ މީހުންގެ ފޮޓޯއެއް ހިމަނާފައި ވިޔަސް ނަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017
ނުކުޅެދޭ ދަރިފުޅަށް އެހީތެރިވި މަންމައަށް ޑިގްރީ އެއް

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ދެކުނުގައި ހުންނަ ޔުނިވަސިޓީއެއްގައި ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މާސްޓާޒް އަށް ކިޔަވަމުން ދިޔަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިފުޅާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ކްލާސްތަކަށް ހާޒިރުވެ ނޯޓްސް ލިޔެދިން މަންމައަކަށް އެ ޔުނިވަސިޓީން އޮނަރަރީ ޑިގްރީއެއް ދީފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 4
ނުކުޅެދޭތީ "އެއްލާލި" ދަރިފުޅު ހާވަޑްގައި

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ޑިންގް ޑިންގް އަކީ ސެރެބްރަލް ޕަލްސީގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުންނަ ޒުވާނެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ މިހާރު އެމެރިކާގެ ހާވާޑް ޔުނިވަސިޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރެކެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 1
އަނާ އާއި ގްރެގޮރީގެ ވާހަކަ: ހަގީގީ ލޯތްބަކީ މިއީ

ފުރޮޅީގޮނޑިއެއްގައި އިންނަން ޖެހިފައިވާ، ނުކުޅެންދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް އޭނާއަށް ހަގީގީ ލޯބި ލިބިދާނެ ކަމަކަށް އުންމީދު ކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އޭނާ ހުވަފެނުން ވެސް ނުދެކޭހާ ރީތި އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ގްރިގޯރީ ޕުރުޓޯވް އަށް ވަނީ މި ހުވަފެން ސީދާ ވެފަ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަހެއްގެ ތެރޭ 142 މައްސަލަ

މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނި ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން 142 މައްސަލަ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 2
ނާސިރާގެ ފަރާތުން އިތުރު ވީލް ޗެއާތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ހދ. އަތޮޅުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ހަތަރު މީހަކަށް، މަރުހޫމު ނާސިރާ އަބްދުﷲގެ ފަރާތުން އިއްޔެ ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 35
މަހިބަދޫގެ އާއިލާއަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ގެއެއް

އދ. މަހިބަދޫގައި އުޅޭ ނިކަމެތި އާއިލާއަކަށް އެ ރަށު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލުން އަދި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ގެއެއް ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 4
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެމްޕީއެލް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފިރިހެން މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އެތަނުގެ ސުޕަވައިޒަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017
އަތުން ނުލިޔެވޭތީ ފައިން އިމްތިހާނު ކަރުދާހުގައި ލިޔެފި

މި އަންހެންކުއްޖާއަށް އޭނާގެ ދެ އަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ހަރަކާތެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ނަމަވެސް ދެ އަތުގެ ބޭނުން ނުކުރެވުމަކީ އޭނާ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ވާކަށް ވެސް މި ކުއްޖާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ އޭނާ އިމްތިހާނު ކަރުދާހުގައި ލިޔުނީ ފައިގެ އިނގިލިތަކުން ގަލަމުގައި ހިފަހައްޓައިގެން، ފައިންނެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017
އެއް ފައި ނެތަސް މިއީ ހިތްވަރު ހުރި މީހެއް

އެންމެ ފަޔެއް ހުރި، ފިލިޕީންސް މީހެއް ކަމަށްވާ އެލަން އެގިއުލާ އަކީ މިސާލެކެވެ. އޭނާގެ އާދަޔާޚިލާފު މި ވާހަކަ، ލޮޑަލީނާ ޓޮމޮން ކިޔާ މީހަކު ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކޮށްފައިވެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 1
30 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އަބަދު މަންމަގެ ބުރަކަށިމަތީގައި

ދަރިންނަށް މައިންބަފައިން ވާ ގުރުބާނީގައި މިއީ މިސާލެކެވެ. މިއި ފިލިޕީންސްގައި އުޅޭ މަންމައެއްގެ މިފަދަ ވާހަކައެކެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 5
ތެލެސީމިއާ މީހުންނަށް އާސަންދައިން ވެކްސިން ޖަހައިދެނީ

ތެލެސީމިއާ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އާސަންދައިގެ ފަރާތުން ފްލޫ ވެކްސިން ޖަހައިދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 22
80 އަހަރުގެ މަޔަކާ ދަރިއަކާ ދެމެދު ނަމޫނާ ލޯތްބެއް

"މަރިޔަންދިޔެ މަގުމަތިން ފެނިއްޖެ ނަމަ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ފަރީދާ ފެންނާނެ. ފަރީދާ ހުންނަތާކުން މަރިޔަންދިޔެ ފެންނާނެ."

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 29
އެންމެ ތިން މަސް ދުވަހުން ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރި ނަބީހު

އަހުމަދު ނަބީހުހާ ތަފާތު އަދި ހިތުދަސްކުރުމަށް އެހާ ކުޅަދާނަ ކުއްޖަކާ އަހުމަދު އަލީ ދީދީއަށް އަދި ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. ބާރަ އަހަރު ތެރޭ އެތަކެއް ކުދިންނަށް ގުރުއާން ކިޔަވައިދީފައިވާ ޓީޗަރަށް، އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ނަބީހު ތަފާތުވާ ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުއްޓެވެ؛ އޯޓިޒަމް ހުންނަ ނަބީހު ވަނީ އެންމެ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 1
ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ޓީޗަރެއްގެ މުސާރަ ސްޓެލްކޯ އިން ދެނީ

ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޓެލްކޯއިން ސްޕޮންސާކޮށްދީފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 2
ލޮލަކަށް ނުފެނޭ، ދިރިއުޅުމުގައި ނުހިނގާ މަގެއް ނެތް!

ފުރާވަރަށް އަޅައިގެން އައިއިރު ހއ. ހޯރަފުށީ އަބްދުލް ހަމީދު ހުސައިން (ހަމީދުބެ) އަކީ ރަށު އުޅަނދުފަހަރުގައި މާލެ ގޮސް އުޅުނު ކުއްޖެކެވެ. މާލެ ބަނދަރުގައި ބައްތެލި އޮންނައިރު ބައްތެލިން މާލެއަށް މީހުން އަރުވައި ބޭލުމަކީ އޭނާގެ ޒިންމާ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ބައި ގަރުނު ކުރިން މާލެއަށް ކުރި ދަތުރާ ހިސާބުން އޭނާގެ ދުނިޔެ އަނދިރިވި އެވެ....

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 56
ނުބައި ތަނަކަށް ގެންދެވުނީ އިވުމުގެ މައްސަލަ ހުންނާތީ

ރޭ އިރާކޮޅު މާލޭގައި ޓެކްސީ އަކަށް އެރި ޒުވާން އަންހެނަކު ދާން ބޭނުންވި ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިޔަ ޑްރައިވަރަކީ އަޑުއިވުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ފައިން ޓެކްސީ (1414) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 9
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕާކިންޒޯނެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕާކިން ޒޯނެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހަދައިފި އެވެ.

February 02, 2017 12
ނުކުޅެދެނީ އެ ކުދިންނެއް ނޫން، މުޖްތަމައު

ޖިސްމާނީ އައިބެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެތައް ކަމަކުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިއްބެވެ. އާދައިގެ ކުދިންނާ އެއް...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 8
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 157 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.