23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 2
ނާސިރާގެ ފަރާތުން އިތުރު ވީލް ޗެއާތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ހދ. އަތޮޅުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ހަތަރު މީހަކަށް، މަރުހޫމު ނާސިރާ އަބްދުﷲގެ ފަރާތުން އިއްޔެ ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 35
މަހިބަދޫގެ އާއިލާއަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ގެއެއް

އދ. މަހިބަދޫގައި އުޅޭ ނިކަމެތި އާއިލާއަކަށް އެ ރަށު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލުން އަދި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ގެއެއް ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 4
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެމްޕީއެލް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފިރިހެން މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އެތަނުގެ ސުޕަވައިޒަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017
އަތުން ނުލިޔެވޭތީ ފައިން އިމްތިހާނު ކަރުދާހުގައި ލިޔެފި

މި އަންހެންކުއްޖާއަށް އޭނާގެ ދެ އަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ހަރަކާތެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ނަމަވެސް ދެ އަތުގެ ބޭނުން ނުކުރެވުމަކީ އޭނާ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ވާކަށް ވެސް މި ކުއްޖާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ އޭނާ އިމްތިހާނު ކަރުދާހުގައި ލިޔުނީ ފައިގެ އިނގިލިތަކުން ގަލަމުގައި ހިފަހައްޓައިގެން، ފައިންނެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017
އެއް ފައި ނެތަސް މިއީ ހިތްވަރު ހުރި މީހެއް

އެންމެ ފަޔެއް ހުރި، ފިލިޕީންސް މީހެއް ކަމަށްވާ އެލަން އެގިއުލާ އަކީ މިސާލެކެވެ. އޭނާގެ އާދަޔާޚިލާފު މި ވާހަކަ، ލޮޑަލީނާ ޓޮމޮން ކިޔާ މީހަކު ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކޮށްފައިވެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 1
30 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އަބަދު މަންމަގެ ބުރަކަށިމަތީގައި

ދަރިންނަށް މައިންބަފައިން ވާ ގުރުބާނީގައި މިއީ މިސާލެކެވެ. މިއި ފިލިޕީންސްގައި އުޅޭ މަންމައެއްގެ މިފަދަ ވާހަކައެކެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 5
ތެލެސީމިއާ މީހުންނަށް އާސަންދައިން ވެކްސިން ޖަހައިދެނީ

ތެލެސީމިއާ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އާސަންދައިގެ ފަރާތުން ފްލޫ ވެކްސިން ޖަހައިދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 22
80 އަހަރުގެ މަޔަކާ ދަރިއަކާ ދެމެދު ނަމޫނާ ލޯތްބެއް

"މަރިޔަންދިޔެ މަގުމަތިން ފެނިއްޖެ ނަމަ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ފަރީދާ ފެންނާނެ. ފަރީދާ ހުންނަތާކުން މަރިޔަންދިޔެ ފެންނާނެ."

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 29
އެންމެ ތިން މަސް ދުވަހުން ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރި ނަބީހު

އަހުމަދު ނަބީހުހާ ތަފާތު އަދި ހިތުދަސްކުރުމަށް އެހާ ކުޅަދާނަ ކުއްޖަކާ އަހުމަދު އަލީ ދީދީއަށް އަދި ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. ބާރަ އަހަރު ތެރޭ އެތަކެއް ކުދިންނަށް ގުރުއާން ކިޔަވައިދީފައިވާ ޓީޗަރަށް، އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ނަބީހު ތަފާތުވާ ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުއްޓެވެ؛ އޯޓިޒަމް ހުންނަ ނަބީހު ވަނީ އެންމެ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 1
ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ޓީޗަރެއްގެ މުސާރަ ސްޓެލްކޯ އިން ދެނީ

ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޓެލްކޯއިން ސްޕޮންސާކޮށްދީފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 2
ލޮލަކަށް ނުފެނޭ، ދިރިއުޅުމުގައި ނުހިނގާ މަގެއް ނެތް!

ފުރާވަރަށް އަޅައިގެން އައިއިރު ހއ. ހޯރަފުށީ އަބްދުލް ހަމީދު ހުސައިން (ހަމީދުބެ) އަކީ ރަށު އުޅަނދުފަހަރުގައި މާލެ ގޮސް އުޅުނު ކުއްޖެކެވެ. މާލެ ބަނދަރުގައި ބައްތެލި އޮންނައިރު ބައްތެލިން މާލެއަށް މީހުން އަރުވައި ބޭލުމަކީ އޭނާގެ ޒިންމާ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ބައި ގަރުނު ކުރިން މާލެއަށް ކުރި ދަތުރާ ހިސާބުން އޭނާގެ ދުނިޔެ އަނދިރިވި އެވެ....

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 56
ނުބައި ތަނަކަށް ގެންދެވުނީ އިވުމުގެ މައްސަލަ ހުންނާތީ

ރޭ އިރާކޮޅު މާލޭގައި ޓެކްސީ އަކަށް އެރި ޒުވާން އަންހެނަކު ދާން ބޭނުންވި ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިޔަ ޑްރައިވަރަކީ އަޑުއިވުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ފައިން ޓެކްސީ (1414) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 9
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕާކިންޒޯނެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕާކިން ޒޯނެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހަދައިފި އެވެ.

February 02, 2017 12
ނުކުޅެދެނީ އެ ކުދިންނެއް ނޫން، މުޖްތަމައު

ޖިސްމާނީ އައިބެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެތައް ކަމަކުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިއްބެވެ. އާދައިގެ ކުދިންނާ އެއް...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 8
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 157 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 5
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 20 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 20 މީހަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 2
ހިޔާގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އާޓްސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި ނެޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ އާޓްސް (އެންސީއޭ) އާ ދެމެދު މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 6
ފަރުވާ: ކާންވީ ބޭހާއި ނުކާންވީ ބޭސް

ކަތްދަގެ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ބަނޑަށް 35 ހަފްތާއެވެ. ވިހާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް އޭނާގެ ހާސްކަން ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ފިކުރުތައް ދިޔައީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ރަށުގައި އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް ނެތެވެ. ސްކޭން ކުރެވޭކަށެއް ނެތެވެ. ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ މުޅި މީހާ ވަށާލާފައެވެ. ހިތް ބުނާ ކަހަލައެވެ. ކަތްދައެވެ. ބަނޑުބޮޑު...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 3
ސްޓެލްކޯގެ ކަލަންޑަރުގައި އެހީ ބޭނުން ކުދިންގެ ހުނަރު

ސްޓެލްކޯއިން މިއަހަރު ހެދި އަހަރީ ކަލަންޑަރު ތަފާތު ވާ ސަބަބަކީ މިއެވެ؛ އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ދަރިވަރުން ކުރާހާފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި އެ ކުދިންގެ ހުނަރު ފެންނާނެ ކުރެހުންތައް ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައި ވާތީ އެވެ. ހުނަރުވެރި ނަމަވެސް، އެ ހުނަރު ދެއްކޭނެ މާ ގިނަ ފުރުސަތެއް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 38
"ދުުވާރު އުހެއް ނުކުރަން، އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަނީ"

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައަކަށް މަޖީދީމަގުގެ ދުވާރުތަކުގެ ބައެއް ކަންތަކުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ...

January 09, 2017 39
ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަޖީދީމަގުގައި ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 19
ބޮޑު މީހުންނަށް ވެސް ކިޔަނީ ކުދިން، ކީއްވެ؟

ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި އެކަން ފާހަގަކުރަން ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ރަސްމީ ބޮޑު ޖަލްސާއެއްގައި އެމީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް "ކުދިން"ނޭ ބުނާ އަޑު ތަކުރާރުވަމުން ދިޔަ އެވެ. މިކަން ވީ ވަރަށް އައިބު ކަމަކަށެވެ. ސަބަބަކީ އެ ލަފްޒު ނިސްބަތްވީ ކުޑަކުދިންތަކަކަށެއް ނޫނެވެ.