14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 10
ލާމު ލިންކު ރޯޑުގައި ޖިޕެއް ފުރޮޅާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަގު، ލާމު ލިންކު ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޖިޕެއް ފުރޮޅާލައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 8
އެކްސިޑެންޓްވި ކާރުގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި މީހަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން، ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 1
ބޯޓަކަށް އެރި ވޭންގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭ އިރާކޮޅު މީރުބަހުރު ބަނދަރުން ދަތުރުކުރި ވޭނެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް، މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އެ ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކަށް އެރި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން، ވޭންގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 5
ވޭނެއް މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި، ބޯޓަކަށް އަރައިފި

މީރުބަހުރު ބަނދަރުން ދަތުރު ކުރި ވޭނެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި، ފަޅުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް މިރޭ އަރައިފި އެވެ.