03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020
މަސްތުގެ މީހުންތަކުން ފުރިއްޖެ، ޑީީލަރުން ވަނީ ދޫ!

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ އަނދިރި ފަރާތް ދައްކަން ފުލުހުން ނޫސްވެރިން ގޮވައިގެން ގޮސް ވެއްދި ކޮންމެ ތަނަކުން ފެނުނީ، ގައުމެއްގެ ގޮތުން، ސަރުކާރާއި ކަމާ ގުޅޭ އެހެން މުއައްސަސާތަކާއި، ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް ލަދުވެތިވެ، ހިތާމަކޮށް، ކަރުނަ އަޅަން ޖެހޭ ފަދަ މަންޒަރުތަކެވެ. އެކަމަކު އަނެއްކޮޅުން ސަރުކާރުގެ ވެރިންގެ އަމަލްތައް ހުރީ،...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 38
ރައީސް މަރާލަން ގޮވި މުޒަހާރާގެ ބައިވެރިއަކު ސަސްޕެންޑް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދަންޖައްސައި މަރަން ގޮވާލި މުޒާހަރާއެއްގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ އެކަމަށް ހިތްވަރު ދީފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސިވިލް ސާވިސްގެ...

December 01, 2020 25
އެފްއެސްއެމްގެ މުވައްޒަފަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހިންގި އަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފިއުލް ސަޕްލައި...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 1
ޝައްކު އުފެދޭ 9 ލައްކަ ރުފިޔާ ކޯޓުން ދުލެއް ނުކުރި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

November 30, 2020 37
އެކްސިޑެންޓުގެ މައްސަލަ މަރުގެ ތަހުގީގަކަށް

ހުކުރު ދުވަހުރޭ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ މަރުވެފައިވާތީ އެކްސިޑެންޓުގެ މައްސަލަ މަރުގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު...

November 30, 2020 78
ނާއުންމީދީ ދިވެހިން ގިނަވެ އައްޑާތައް ފުރިފައި

މ. ސަމްމާމުއާގޭގެ މަތީ ކޮޓަރީގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބު ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. ފާރުތަކުގައި އެކި ކަހަލަ ލިއުންތަކެވެ. ކުލަ ވެއްޓި ހަޑިވެފަ އެވެ. ކުޑަދޮރުގެ ދޮރުފަތެއް ނެތެވެ. އެ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 30
ރުގްޔާގެ ނަމުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް އެބަ އަނިޔާދޭ:ޖަމިއްޔާ

އިސްލާމްދީނުގެ އެއްވެސް އިލްމެއް އަދި ޝަރުއީ ރުގްޔާގެ އެއްވެސް އިލްމަކާއި އަމަލީ ތަޖުރިބާއެއް ނެތް އެތައް ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާތަކުން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އާއިލާތައް ގިނަ...

November 29, 2020 97
އައްޑޫގައި ވަގުންގެ "ރަސްކަން"

މި ވަގުތު އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފި ނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށް ވާނީ މި އެވެ؛ ވަގުންގެ އުނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭށެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 25
ކަރަންޓީނާ ޚިލާފްވި 15 ފަޅުވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދޯންޏެއްގެ ފަޅުވެރިންތަކެއް ކަރަންޓީން ވާން އަންގާފައި ވަނިކޮށް ފުރައިގެންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި 15 ފަޅުވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށް އަދި އެ މީހުން 14 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން...

November 28, 2020 8
ރިސޯޓް ހަދާ ރަށެއްގައި ބިިދޭސީން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ރަށެއްގައި ބިދޭސީންތަކެއް މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 13
ހަމަލާ ރޭވިކަމުގެ ތުހުމަަތަށް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްދޭން ރޭވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ހައްޔަރުކުރި މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު ދެ މީހަކު ތ. ތިމަރަފުށިން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 4
މިހާތަނަށް ވައްކަމުގެ 2،710 މައްސަލައެއް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވައްކަމާއި ފޭރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ 2،710 މައްސަލައެއް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 26, 2020 12
ރުގްޔާގެ ނަމުގައި ދޭ އަނިޔާއަށް ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރުގްޔާގެ ނަމުގައި ހަތަރު މައިން ބަންދުކޮށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކެއް ދިން މައްސަލަ ސީރިއަސްކޮށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެފަދަ އަނިޔާތަކަށް އާއްމުން ސަމާލުވެ ތިބުމަށް...

November 26, 2020 24
އާއިލާއެއް ރަހީނުކޮށް އަނިޔާކުރި ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރުގްޔާގެ ނަމުގައި ހަތަރު މައިން ބަންދުކޮށް ތަޅައި އަނިޔާކޮށް، ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ދެ ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 25
7 އަހަރު ކުއްޖާ ސްކޫލަށް ނުފޮނުވީ ރަތް ޔުނީފޯމާ ހެދި

ރުގްޔާގެ ނަމުގައި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދި ހަތަރު މައިންގެ ތެރެއިން ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖާ ސްކޫލަށް ނުފޮނުވީ ރަތް ކުލައިގެ ޔުނިފޯމެއް ލާން ޖެހުން ބަހަނާއަކަށް ހެދުމަށް ފަހު ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 42
ސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށްގެން ހުންނަން ލަދުގަނޭ: ޝަހީމް

ވައްކަމާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ އެކަން ހައްލުކުރަން ދާނެ ތަނެއް ނޭނގޭ ހިސާބަށް ކަންތައް ގޮސްފައި ވާތީ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށްގެން ހުންނަން މިހާރު ލަދު ގަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވައްކަމާއި ފޭރުން އިތުރުވާ މައްސަލާގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައެއްގައި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝަހީމް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 17
ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވައްކަމުގެ ތުހުމަތެއްކޮށް، މީހަކު ބަރަހަނާކޮށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދިން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

November 22, 2020 67
ދޯންޏެއްގައި މީހަކު ބަރަހަނާކޮށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްދީފި

ދޯންޏަކަށް އެރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް އޭނާ ބަރަހަނާކޮށް ވަރަށް ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދީފި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކޮން ރަށެއްގައި، ކޮން ބަޔަކު...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 5
ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 26
މޯލްޑިވިއަންގެ މުވައްޒަފަކު ޚިޔާނާތްވި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް)ގެ މުވައްޒަފަކު އޮޅުވާލައިގެން އެ ކުންފުނިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 18, 2020 5
މީހަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލައިގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫގައި މީހަކު ރަހީނު ކުރި މައްސަލައެއްގައި ހަތަރު މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

November 18, 2020
ފޭރުނު މައްސަލާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސުގެ ބައެއް ކަމަށް ބުނެ "ފަރިވާ ސްޓޭ" ގެސްޓު ހައުސް އިން ފޭރުނު މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީިހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 13
ރާއްޖޭގައި ކުށްކުރުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު، ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ކުށުގެ އަދަދު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި މަދުވުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ވެފައިވާކަން ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 8
ޝަހީބް ދޫކޮށްލި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފިި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ޝަހީބް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލި މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 46
ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ފުލުހުން ދެނެއް ނުނިކުންނާނެ: ސީޕީ

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވެ، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ނުކުތުމަކީ މިހާރު އޮތް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 05, 2020 3
ފުލުހުންނާއި ޕީޖީއާ ދެމެދު ޚާއްސަ މުއާސަލާތީ ނިޒާމެއް

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ދެމެދު މުއާމަލާތްކުރާނެ ޚާއްސަ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

November 05, 2020 49
ރޯމާ ދުވާލު ވަގަށް ނެގީ ކެފޭއެއްގެ ބިތްގަނޑު

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ތޫމް ރެސްޓޯރަންޓުގެ ބޭރުން ޖަހާ ފިލާ ބިތްގަނޑު، ދެ މީހަކު ވެގެން ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގޮސްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 4
ރޫޓުގެ ފޭރުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރަށް

"ރޫޓް" ފިހާރައިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ހަތަރު މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތަށް އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 14
ބިން ދޫކުރިއިރު ބޯޓުގެ ތަފްސީލެއް ކައުންސިލަކަށް ނޭނގޭ

އޮޑިހަރުގެއަކަށް ހިންމަފުށިން ބިން ދޫކުރިއިރު، އެތަނުގައި މަރާމާތުކުރަން އުޅެނީ ރާއްޖެ އަަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރި އީރާނުގެ މަސް ބޯޓުކަން ނޭނގެ ކަމަށާއި...

November 02, 2020 27
އައިންތުގެ ކާރަށް ގެއްލުން ދޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

މާލޭގައި ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭ ހަމައެކަނި އަންހެން ޑްރައިވަރު، އާމިނަތު ވަހީދާގެ ކާރަށް ތަކުރާރުކޮށް ގެއްލުން ދޭ އިރު އެ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ނުބެލޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 12
އައިންތަށް ގޯނާކުރާ މީހާ ހުއްޓުވަން އެހީވާނަން:މަހްލޫފް

މާލޭގައި ޓެކްސީ ދުއްވާ ހަމައެކަނި އަންހެން ޑްރައިވަރު، އައިމިނަތު ވަހީދާ (އައިންތު) އަށް ގޯނާކޮށް، ދިރިއުޅުމަށް ދަތިކުރާ މީހާ ހުއްޓުވަން ގާނޫނީ ގޮތުން ވެދެއްވެން އޮތް...

November 01, 2020 47
އަންހެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަށް މިފަހަރު އެހީވީ މަހްލޫފް

މާލޭގައި ޓެކްސީކުރާ ހަމައެކަނި އަންހެން ޑްރައިވަރުގެ ކާރަށް ގެއްލުންދީ، އާމްދަނީ އަށް ހުރަސްއަޅާފައި ވަނިކޮށް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް އޭނާ އަށް އެހީތެރިވެދީފި އެވެ.