30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 54
ނާއުންމީދީ ދިވެހިން ގިނަވެ އައްޑާތައް ފުރިފައި

މ. ސަމްމާމުއާގޭގެ މަތީ ކޮޓަރީގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބު ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. ފާރުތަކުގައި އެކި ކަހަލަ ލިއުންތަކެވެ. ކުލަ ވެއްޓި ހަޑިވެފަ އެވެ. ކުޑަދޮރުގެ ދޮރުފަތެއް ނެތެވެ. އެ ހާލުގައި ހުރި ކޮޓަރިއެކޭ އެތަނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޒިޔާރަތްކޮށް، މަސްތުވާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. އެ އެންމެންގެ ހަޔާތުގެ މިސްރާބު...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 50
ފުލުހުންނާއި ނޫސްވެރިން ޑްރަގްގެ ހާލިތަކަށް!

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ފެށި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 13
ރާއްޖޭގައި ކުށްކުރުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު، ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ކުށުގެ އަދަދު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި މަދުވުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ވެފައިވާކަން ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 8
ޝަހީބް ދޫކޮށްލި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފިި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ޝަހީބް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލި މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 3
ޝަހީބު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި، ޕީއެންސީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޝަހީބް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު...

November 02, 2020 14
ބިން ދޫކުރިއިރު ބޯޓުގެ ތަފްސީލެއް ކައުންސިލަކަށް ނޭނގޭ

އޮޑިހަރުގެއަކަށް ހިންމަފުށިން ބިން ދޫކުރިއިރު، އެތަނުގައި މަރާމާތުކުރަން އުޅެނީ ރާއްޖެ އަަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރި އީރާނުގެ މަސް ބޯޓުކަން ނޭނގެ ކަމަށާއި...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 46
130 ކިލޯ ޑްރަގްސް: "ބޮޑުން" ދޫވެ، ސުވާލުތަކެއް

ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި، ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރި އެކަކީ ގއ. ވިލިނގިލީ ލައިޓްހައުސް ޝަހީބް (ކާފާ) އެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އޭނާ އަކީ އަތުލައިގަންނަން ޖެހޭ "ބޮޑުން"ގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހެކެވެ. މި ފަހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް،...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 4
ޝަހީބުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރާނަން: ފުލުހުން

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި، ޕީއެންސީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ގއ. ވިލިނގިލިީ ލައިޓްހައުސް ޝަހީބް އިބްރާހީމް މިއަދު ކޯޓުން...

October 28, 2020 39
130 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޝަހީބު ދޫކޮށްލައިފި

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި، ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ގއ. ވިލިނގިލިީ ލައިޓްހައުސް ޝަހީބް އިބްރާހީމް މިއަދު ކޯޓުން...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 12
ޑްރަގް ބޯޓު ބޭނުންކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖެ އަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން ބޭނުންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް މިދިޔަ އަހަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި ބޯޓެއް ފެތުނު ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ބޭނުންކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 2
ޑްރަގުގެ މައްސަލަތަކުގައި 16 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، 16 މީހަކު މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެއީ މުޅިން ވެސް ދިވެހިންނެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 3
އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.4 މިލިއަންގެ ޑްރަގް ހޯދައިފި

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

October 22, 2020 4
ޕާޓީ ޑްރަގާ އެކު މާލޭން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއަކުން 841 ގުޅަ ޕާޓީ ޑްރަގާއި، ޑްރަގްސްގެ އެހެން ބާވަތްތަކަކާ އެކު ދެ މީހަކު އަންގާރަ ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 14
ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލުން ޝަހީބު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކަންނެލި ދޯންޏަކުން ފެނުނު 130 ކިލޯގެ ޑްރަގް ސުމަގުލް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފަައިވާ ޝަހީބު އިބްރާހީމް ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

October 14, 2020 24
ޑްރަގްގެ ބޮޑު މައްސަލާގައި ޕީއެންސީގެ އިސް މީހެއް!

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްގެ މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގއ. ވިލިނގިލިީ ލައިޓްހައުސް ޝަހީބް އިބްރާހީމަކީ އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ...

October 14, 2020 26
130 ކިލޯ ޑްރަގްސް މައްސަލާގައި 7 މީހަކު ހައްޔަރު

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްސް މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި އިސްކޮށް ތިބީ ގއ....

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 48
100 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، 100 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގްސް ހިފައިގެން ހުޅުމާލެ ފަޅަށް ވަން ދޯންޏެއް އަތުލައިގެންފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 6
ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންގައި އިތުރު ތިން މީހަކު ބަންދަށް

އައްޑޫ ސިޓީން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތް އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި އިތުރު ތިން މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 20
ބޮންޑާ އާއި އިތުރު ހަތް މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތް އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރު ކުރި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) އާއި އިތުރު ހަތް މީހަކު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 3
300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 7
ޑްރަގްސް ގެނައި ބިދޭސީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

އެތެރެހަށީގައި ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަނިކޮށް އަތުލައިގަތް ހަތަރު ބިދޭސީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 9
އެތެރެހަށީގައި ޑްރަގްސް ގެނައި 5 މީހަކު އަތުލައިގެންފި

އެތެރެހަށީގައި ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ފަސް މީހަކު ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

October 04, 2020 5
އައްޑޫން 98 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް ހޯދައި ބޮޑުން ބަންދަށް

އައްޑޫގައި ފުލުހުން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ދެ މީހުން...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 70
އައްޑޫގެ ޑްރަގް ޑީލަރަކާ އެކު ބޮންޑާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫގެ ވަރުގަދަ ޑްރަގް ޑީލަރެއް ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ މީހަކާ އެކު ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 5
ހުސައިން މަނިކުގެ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑެއް ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކުރި ހ. ރެހި ހުސައިން މުހައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 17
ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 4 ކިލޯގެ ކެނަބިސް

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރޭ ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 4 ކިލޯގެ ކެނަބިސް އަތުލައިގެންފި އެވެ.