26 މެއި

May 26, 2020 80
ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ އުސޫލުތައް އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކަށް މެމްބަރުން ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ކަންތައްތަކެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ފުރިހަމަ ކުރުމުން ކަމަށް ފުލުހުން އެ އިދާރާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 15
ކުރެއްދުއަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށް ބަޔާންދީފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން އެ ބަލި ހުރި ޓޫރިސްޓަކު ފުރުވާލައި އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގުގައި، ރިސޯޓު ހިންގާ ކްރައުންސް އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތުހުމަތެއްް ކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 5
ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 199 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 199 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 61
ދެން ބާޒާރަށް ދެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ގެ އަކުން ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނުކުމެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ކަމަށް ފުލުހުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 9
ކޮވިޑްގެ އިސް ސަފުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ފޯނު ހެކްކުރަނީ!

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މީހުންގެ ފޯނު ހެކްކުރަން އުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 6
5 ފުލުހަކަށް މިހާތަނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވޭ: އިމްރާން

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަސް ފުލުހަކު، އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 3
ކެނަރީފުން ފިލި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ކެނަރީފް ރިސޯޓް (ހެރެތަރަ) ގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީސްގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައި ތިއްބާ ފިލި އެންމެންގެ ތަހުގީގަށް އެ މީހުން 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރަން ހުޅުމީދޫ ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 5
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަން ދެކޮޅު ހެދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ކަމަށް ބުނެ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަށް އަމިއްލައަށް އެންގުމަށްފަހު، ޓެސްޓް ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

May 02, 2020 13
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ކޭސްތައް ހާމަނުކުރަން ވިސްނަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އަދަދު ވަކިވަކިން ހާމަ ނުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަަ...

01 މެއި

May 01, 2020 1
ހިމަންދޫން ފުރަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުއްދަ ނެތި އއ. ހިމަންދޫން ފުރަން އުޅުނު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 9
މާލެ އަރަން 185 މީހަކަށް ހުއްދަ ދިނިން: ޕޮލިސް

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މާލެ އައުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށާއި މިހާތަނަށް 108 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެ ހުއްދަ ދިން ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

April 26, 2020 8
ކުރެއްދޫގެ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ މިރޭ ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުމަށް ފަހު ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަތާ 50 ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓްކޮށް...

April 26, 2020 10
ކަރަންޓީނަށް އިތުރު މީހަކު ގެންދަން ކޯޓުއަމުރެއް ނެރެފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނަށް ގެންދަން އުޅުމުން ދެކޮޅު ހެދި އިތުރު މީހަކު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަރަންޓީނަށް ގެންދަން ސިވިލް ކޯޓުން ރޭ އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 25
ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން އުޅޭ ތަންތަަން މޮނިޓާކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގައި ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭޭ، ހަ ތަނެއް ފުލުހުން ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 8
ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފްވެގެން 78 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެގެން މިހާތަނަށް 78 މީހަކު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

April 19, 2020 16
"މަގުތަކަށް މީހުން ނުކުތީ ޑެލިވަރީ ނިޒާމް ފޭލްވުމުން"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް ގޭގޭގަައި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ގެތަަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ރޭވި ނިޒާމު މަސައްކަތް ނުކުރި ކަމަށާއި...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 13
ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ މުދާ މާލެއިން ގެންދެވޭނެ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރިޔަސް، އެހެން ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ މުދާ މާލެއިން ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 14
މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް މިރެއިން ފެށިގެން ފުލުހުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

April 17, 2020 9
ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ދެވޭނެ

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ކުރިއަށް އޮތް 14 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން، ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކުން 24 ގަޑިއިރަށް މި ވަގުތު ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން...

April 17, 2020 199
ގެއަކުން އެކަކަށް ފިހާރައަަކަށް ދާން ނުކުމެވޭނެ

މާލޭގެ އިތުރު ހަތަރު ތަނެއް މިއަދު މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފައިވާ ކަމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ ސެންޓަރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 28
މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 9
ބޭރަށް ނުކުންނަންޖެހޭ މީހުން ފުލުހުންނަށް އަންގަންޖެހޭ

މާލެތެރެއިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ފޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ މީހާ މިއަދު ފެނުމާ ގުޅިގެން، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މާލެ ބަންދުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކޮންމެހެން ބޭރަށް ނުކުންނަންޖެހޭ މީހުން ފުލުހުންނަށް އެންގުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 8
ޓެގުން ނިންމީ ކުރެއްދުއަށް ދިޔަ ވަކީލުން ޓެސްޓުނުކުރަން

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓު ފެނުނު، އޮރެންޖް އެލާޓްގައި އޮތް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް އެ ތަނުގެ ވަކީލުން ވަޑައިގެން މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި ވިޔަސް އެ ބޭފުޅުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 52
ކާފިއުގެ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން ވަނީ އިތުރު!

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާންކުރަން ފެށިތާ މިއަދަށް ފަސް ދުވަސްވީ އިރު، އެ ވަގުތު ބޭރަށް ނިކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދު ނުވެ މިއަދު ވެސް އެތައް ބަޔަކަށް ނަސޭހަތްދީފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 14
ޓޫރިސްޓު ފުރުވާލި މައްސަލަ ބަލަން ފުލުހުން ކުރެއްދޫގައި

ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އިޓަލީ ޓޫރިސްޓެއްގެ ކިބައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުއްޓައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ނާންގައި، ގައުމަށް ފުރުވާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން އެ ރިސޯޓަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ފުލުހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓާސްކްފޯހެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ސަލާމާތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޓާސްކްފޯހެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.