13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 24
ފުލުހަށް ގެންދިޔަ އެންމެން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި އިއްޔެ ބާއްވަން އުޅުނު ސައިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 96
ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް ސައިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައިފި

މާލޭގައި މިއަދު ބާއްވާ ސައިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށް އެ މީހުންގެ ސައިކަލްތައް ފުލުހުން ޓޯކޮށްފި އެވެ.

September 12, 2020 36
މި ހާލަތުގައި އެއްވާ ނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން: ޕޮލިސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ހިލާފަށް އެއްވުންތައް ބާއްވާ ނަމަ އެ ބަޔަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުން މިއަދު ދީފި...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020
ހުއްދަ ނެތި މަޑަވެލިން 4 ރަށަށް ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ގދ. މަޑަވެލި މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައި ވަނިކޮށް، ހުއްދަ ނުހޯދައި އެ ރަށުން ފުރައިގެން ބ. ދޮންފަނާ ހަމައަށް ދިޔަ މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 10, 2020 26
ޖިންސީ ގޯނާކުރީ ކާއެއްޗެހި ހިފައިގެންދާ މީހާ: ވިކްޓިމް

މާލޭގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގައި ހުއްޓާ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރީ، އެތަނަށް ކާއެއްޗެހި ހިފައިގެންދާ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް ކަމަށް ވިކްޓިމް ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 14
އެންމެންގެ ފަހަތުގައި ފުލުހުންނަކަށް ނުހުރެވޭނެ: ނަޒްލާ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ފުލުހަކަށް ނުހުރެވޭނެ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަމަލުކޮށްގެން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 16
ކޮވިޑް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް އެރުވިޔަކަ ނުދިން

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިޔަ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހަކު އެ ރަށަށް އެރުވިޔަ ނުދޭން މިއަދު ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 18
އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ ޚިލާފުވުމުން ޝުޖާއު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރުގައި އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރި މައްސަލާގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް...

August 30, 2020 21
ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރިއަސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން: އިދިކޮޅު

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ލީޑަޝިޕަށް ބިރު ދެއްކި ނަމަވެސް ކޯލިޝަންގެ ހަރަކާތްތައް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ލީޑް ކުރައްވާ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 15
އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމާ ގުޅިގެން ޝުޖާއު ފުލުސް އޮފީހަށް

މާސްކު ނާޅައި، ގައިދުރުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން އިއްޔެ ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލައިގައި، ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ...

August 29, 2020 39
ހުޅުމާލޭގައި މަރުވި ޒުވާނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ޒުވާން އަންހެން މީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް، އެޗުޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 16
އިންޒާރު ދިނަސް ދިފާއުގައި ނުކުންނާނަން: އަބްދުއްރަހީމް

މުޒާހަރާ ނުކުރަން އިންޒާރު ދިނަސް ގައުމުގެ ހައްގުގައި ތެދުވެ ކުރަން ޖެހުނު ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 29
ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލަށް މަރުހަބާ ކިޔަން: ދިރާގު

ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ އަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 24, 2020 13
އެއްވުންތައް ނުބާއްވަން ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިއީ އެއްވުންތައް ބާއްވަން އެންމެ އެކަށޭނެ ވަގުތު ނޫން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ނުބާއްވަން ފުލުހުން ރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 159
ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އަށް އުޅަނދުތައް މަނާ!

މާދަމާ ރެއިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އާ ދެމެދު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 40
ކޮވިޑުގެ ޖޫރިމަނާ މިލިއަނަކަށް ވުރެ މައްޗަށް

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވަކި ގަޑިއެއްގައި މިހާރު ހިންގާ ކާފިއުއާ ޚިލާފު ވެގެންނާއި އާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު ނާޅައި އުޅޭތީ މި މަހުގެ މިހާތަނަށް ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު 1.1 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 30
ހުއްދަ ނެތި މާލޭން އައްޑު އަށް ދިއުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް މާލެ އިން އައްޑު އަށް ދިޔަ އަންހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 6
93 ފުލުހަކަށް މިހާތަނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވޭ: ހަމީދު

މިހާތަނަށް 93 ފުލުހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 54
ރޭގަނޑު 10 އިން ފަތިހު 5 އަށް، ކާފިއު ގަޑި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިތުރުވަމުން ދާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިރެއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ރެއެއްގެ 10 އިން ފަތިހު 5 އަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ސަރުކާރުން...

August 04, 2020 13
މާސްކް ނާޅަައި އުޅުމުން 73 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އާއްމު ތަންތަނަށް ނުކުންނަ އިރު މާސްކް އަޅަން އަންގާފައިވާ އެންގުމާ ހިލާފުވެގެން 73 މީހަކު މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 14
64 ހެލްތު ވޯކަރެއް، 67 ފުލުހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް 64 ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިއަކު އަދި 67 ފުލުހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 62
މާސްކު ނާޅާ މީހުން 1،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މާސްކު ނާޅައި އުޅޭ މީހުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން 1،000ރ. ން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 80
އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާތަނެއް ވަގުތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާ ތަނެއް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ވަގުތުން ބަންދު ކުރަން އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

July 28, 2020 43
އެއްވުންތައް ނުބޭއްވުމަށާއި މާސްކްނާޅައި ނޫޅެންއަންގައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގާފައިވާ އެންގުމާ ހިލާފަށް އެއްވުންތައް ބޭއްވުމާއި އެ އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުން...

22 ޖުލައި

July 22, 2020 3
ޕޮލިސް ލެބުން ކޮވިޑަށް 10،000 ޓެސްޓް ހަދައިފި

ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބުގައިި ކޮވިޑް-19 އަށް 10،000 ޓެސްޓް ހަދައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 11
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން އިންސްޕެކްޝަނެއް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ބޮޑެތި ލުއިތަކަކާ އެކު، އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ ތަންތަނުގައި އަމަލު ކުރަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.