26 މެއި

May 26, 2020 80
ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ އުސޫލުތައް އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކަށް މެމްބަރުން ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ކަންތައްތަކެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ފުރިހަމަ ކުރުމުން ކަމަށް ފުލުހުން އެ އިދާރާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 10
މާލެ އަންނަން 3،000 މީހަކަށް ހުއްދަ ދީފި

ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން އެކި ރަށްރަށުގައި ތާށިވެ މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި 3،016 މީހަކަށް މާލެ އައުމުގެ ހުއްދަ ފުލުހުން ދީފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 7
80 ބިދޭސީއަކަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދީފި

ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ލޭބާ ކުއާޓާތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަންތަނުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ...

May 17, 2020 5
ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 199 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 199 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 22
ހުއްދަ ނަގައި، ނުހުޅުވާ ފިހާރަތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މި ދުވަސްވަރު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފުލުހުން ޚާއްސަ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ ތަންތަން ނުހުޅުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުން މިރޭ ދީފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 3
ހުއްދަ ނެތި ރަސްދުއަށް ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ އަށް މަސްކިރަން ދިޔަ ދޯންޏެއްގެ ފަޅުވެރިޔަކު ހުޅުމާލޭގައި އާއިލާގެ މީހުންގެ ގޭގައި އެއް ރޭ މަޑުކުރުމަށް ފަހު އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ އއ. ރަސްދު އަށް އަނބުރާ ދިއުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 24
އެޗްޕީއޭގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖެ އަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ މި ދުވަސްވަރު އެންމެ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭ، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 5
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަން ދެކޮޅު ހެދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ކަމަށް ބުނެ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަށް އަމިއްލައަށް އެންގުމަށްފަހު، ޓެސްޓް ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

May 02, 2020 13
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ކޭސްތައް ހާމަނުކުރަން ވިސްނަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އަދަދު ވަކިވަކިން ހާމަ ނުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަަ...

May 02, 2020 3
މާލެ އަންނަން 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 454 މީހަކު އެދެފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދު ބަންދުކުރުމުން، ރަށްރަށުގައި ތިބި މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 454 މީހަކު މާލެ އަންނަން ބޭނުންވެގެން މި ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ...

01 މެއި

May 01, 2020 6
ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހެއް ޓެސްޓު ކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ހުރި މީހަކު ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 7
ރަށުން ބޭރަށްދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން، އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ އެންގުމަށް ގޮންޖަހައި ރަށުން ބޭރަށް ދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 7
މިލަދޫން ފުރި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނިކޮށް ނ. މިލަދޫން ފުރި ބަޔަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 29, 2020 2
ބިލެތްފައްސަށް އެރި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ށ. ބިލެތްފަހި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ވަނިކޮށް އެ ރަށަށް މިއަދު އެރި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 4
ކެނޯއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހުއްދަ ނެތި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ކެނޯއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ބަޔަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 32
ރިޔާޒްގެ މާލެ ދަތުރަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން!

މާލެއިން ކޮވިޑް-19ގެ މީހުން ފެނުމާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރަށުން މާލެ ވަޑައިގަތުމުން އޭނާއަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން މިއަދު އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 25
ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން އުޅޭ ތަންތަަން މޮނިޓާކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގައި ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭޭ، ހަ ތަނެއް ފުލުހުން ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 4
އެޗްޕީއޭގެ އަމުރާ ހިލާފުވެގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ދެ އަމުރަކާ ހިލާފުވި ދެ މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 21, 2020 1
ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފުވި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ލޮކްޑައުންގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މިއަދު ބޭރުތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅުނު ތިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. މިއީ މިދިޔަ ބުދަ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 22
ކޮންމެ ގެއަކުން އެކަކަށް ނުކުމެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މާލެ ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަ އިރު، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ބޭރަށް ނުކުތުމަށް، ކޮންމެ ތިން ދުވަހަކުން އެއް ދުވަހު، ކޮންމެ ގެއަކުން ވެސް އެކަކަށް އެއް ގަޑިއިރުގެ ފުރުސަތެއް ދޭން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 14
މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް މިރެއިން ފެށިގެން ފުލުހުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

April 17, 2020 199
ގެއަކުން އެކަކަށް ފިހާރައަަކަށް ދާން ނުކުމެވޭނެ

މާލޭގެ އިތުރު ހަތަރު ތަނެއް މިއަދު މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފައިވާ ކަމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ ސެންޓަރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 8
ޓެގުން ނިންމީ ކުރެއްދުއަށް ދިޔަ ވަކީލުން ޓެސްޓުނުކުރަން

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓު ފެނުނު، އޮރެންޖް އެލާޓްގައި އޮތް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް އެ ތަނުގެ ވަކީލުން ވަޑައިގެން މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި ވިޔަސް އެ ބޭފުޅުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 9
ރިސޯޓަކުން އަލިފުއްޓަށް އެރި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން ރިސޯޓުން އެ އަތޮޅު އަލިފުއްޓަށް ދިޔަ ފަސް މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 14
ޓޫރިސްޓު ފުރުވާލި މައްސަލަ ބަލަން ފުލުހުން ކުރެއްދޫގައި

ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އިޓަލީ ޓޫރިސްޓެއްގެ ކިބައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުއްޓައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ނާންގައި، ގައުމަށް ފުރުވާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން އެ ރިސޯޓަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.