17 ޖޫން

June 17, 2018 4
މާލޭގައި ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައިފި

ރޭ މާލޭގައި ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން، އެއް މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ވަނީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 56
ދަރިފުޅު ބަލާ ގޮސް، ޓްރެފިކް ހަމަޔަކަށް އަޅުވައިފި

މިދިއަ އާދިއްތަދުވަހު ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ދޮރުމަތި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. ކާރާއި ސައިކަލްތަކުގެ ބަރުގަނުތަކުން މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ގުގުމާލައިފަ އެވެ. ހިރިޔާ އާއި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ކުދިން ނިމޭ ގަޑިއަށް ވުމާ އެކު މުޅި ހިސާބު ފުރާލައި، ވެހިކަލްތަކަށް ގުޑާ ވެސް ނުލެވެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 89
މަގުތައް ތޮއްޖެހިއްޖެ، ފުލުހުން ކޮބާ؟

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ތޮއްޖެހުން އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑުވެގެން އުޅޭ އިރު ޓްރެފިކް ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު މާ ކުޑަވުމުގެ ޝަކުވާ އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 70
ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައި، މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ފޭރިގެންފި

ހަތަރު މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން މީހެއްގެ ގަޔަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމަށް ފަހު، އޭނާގެ އަތުން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ މިއަދު ހެނދުނު ފޭރިގެންފި އެވެ.

April 25, 2018 10
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި އެކަކު ސީރިއަސް

ދެ ސައިކަލް ޖެހި މާލޭގައި މިރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 7
ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކިލޯ އަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 12
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވައްކަން ކުރި ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާލޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވައްކަން ކުރި ބަޔަކު ހޯދަން، އެ މީހުންގެ ފޮޓޯއާ އެކު ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 20
އަންހެނަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މާލޭގައި އަންހެނަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 18
ކޭންސޭޓަށް ހަމަލަދިން މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރޭ

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖަލީލް (ކޭން ސޭޓު) އަށް ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 113
ޓްރެފިކަށް ބޮޑު ލުޔެއް،މި ގޮތަށް ހިފަހައްޓާލެވިދާނެބާ؟

މާލެ ތެރޭގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރި އުސޫލަށް މިއަދު އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް މައްސަލަ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 77
ޓްރެފިކް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މިނޫން ގޮތެއް ނެތް؟

މާލޭގެ މަގުތައް މިވަނީ ވެހިކަލްތަކުން ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. ވަކި ވަގުތެއް ނެތެވެ. ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއްގައި ވިޔަސް ތަނަކަށް ދަތުރެއް ކުރުން މިހާރު ވަނީ ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެފަ އެވެ. މި މައްސަލައަަށް ހައްލެއް ނުލިބި، ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މާލެ މިދަނީ ވެހިކަލްތަކުން ފުރި ބާރުވަމުންނެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 51
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފުލުހުން ނުކުންނަނީ

މާލެއަަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "އެންވަޔަރަމެންޓް ޕޮލިސް" ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 9
ކާރެއްގައި ރޯކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި މިރޭ ކާރެއްގައި ރޯކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 11
މާލޭގައި ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

މާލޭގައި މިރޭ ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 36
ލެކިއުޓް މާޖިދު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އަދި ލެކިއުޓް ހިންގާ ކުންފުނީގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަބްދުލް މާޖިދު (ލެކިއުޓް މާޖިދު) ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 158
މާލޭގައި ހުޅު ޖަހަން ދަނީ ރާވަމުން: ފުލުހުން

މާލޭގެ ހަމަނުޖެހުން އިތުރު ކުރުމަށް ތަންތަނުގައި އަލިފާން ރޯ ކުރުމާއި ދައުލަތާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ރާވަމުންދާ ކަމަށާއި މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 74
"މާލެ އަރައި ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނެ"

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބަހަށް ހެއްލި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލެ އަރައި ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލެއްކޮށްފި ނަމަ މުއައްސަސާތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން ރޭ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 10
މާލޭގައި ވަޅި ހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިއަދު ވަޅިހަރައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 6
އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން ކުއްޖަކު ވެއްޓިއްޖެ

މާލޭގައި އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 20
ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

މާލޭގައި ރޭ ފަތިހު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި، ވަގަށް ގެންދިޔަ މުދަލާއި ތަނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު ދެ ލައްކައަށް ވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް އެ ފިހާރަ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 16
ފިހާރައެއް ފަޅާލައި 42،000ރ. ވަގަށް ނަގައިފި

މާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި، 42،000ރ. ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.