28 މެއި

May 28, 2020 16
ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނީ ޖޫން 10 ގެ ފަހުން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު މިއަދުން ފެށިގެން ލުއިކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރަށް ނުކުންނަށް ހުއްދަ ލިބޭނީ ދެ ހަފުތާ ފަހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 38
ލޮކްޑައުން ހަރުކަށިކޮށް މުދާ ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޒަރޫރީ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އިތުރަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

May 15, 2020 61
ދެން ބާޒާރަށް ދެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ގެ އަކުން ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނުކުމެވޭނީ ހަފުތާއަކު...

08 މެއި

May 08, 2020 10
ޕީޕީއީ ލައިގެން ވައްކަންކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް!

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބޭނުންކުރާ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ލައިގެން މާލޭގެ ގެއަކަށް ވަދެ ވައްކަންކުރަން އުޅުނު ކަމަށް...

May 08, 2020 22
ހުއްދަ ނަގައި، ނުހުޅުވާ ފިހާރަތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މި ދުވަސްވަރު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފުލުހުން ޚާއްސަ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ ތަންތަން...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 8
ފެން، ގޭސް، ތެލުގެ ޑެލިވަރީއަށް ފާސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، ފެން، ގޭސް ތެޔޮ ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް އިތުރު ފާހެއް ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 9
މާލެ އަރަން 185 މީހަކަށް ހުއްދަ ދިނިން: ޕޮލިސް

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މާލެ އައުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށާއި މިހާތަނަށް 108 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެ ހުއްދަ ދިން ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 4
އިއްޔެ އެކަނި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާ

ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެގެން އިއްޔެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 1
ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފުވި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ލޮކްޑައުންގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މިއަދު ބޭރުތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅުނު ތިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. މިއީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 1 އާ ހަމައަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފު ވެގެން ހައްޔަރުކުރި ފުރަތަމަ ތިން މީހުންނެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 16
"މަގުތަކަށް މީހުން ނުކުތީ ޑެލިވަރީ ނިޒާމް ފޭލްވުމުން"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް ގޭގޭގަައި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ގެތަަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ރޭވި ނިޒާމު މަސައްކަތް ނުކުރި ކަމަށާއި މަގުތަކަށް މީހުން ގިނަވީ އެހެންވެ ކަމަަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 14
މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް މިރެއިން ފެށިގެން ފުލުހުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

April 17, 2020 9
ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ދެވޭނެ

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ކުރިއަށް އޮތް 14 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން، ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކުން 24 ގަޑިއިރަށް މި ވަގުތު ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން...

April 17, 2020 199
ގެއަކުން އެކަކަށް ފިހާރައަަކަށް ދާން ނުކުމެވޭނެ

މާލޭގެ އިތުރު ހަތަރު ތަނެއް މިއަދު މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފައިވާ ކަމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ ސެންޓަރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 6
ލޮކްޑައުންގައި މަގުމަތިވި 24 މީހަކަށް އެހީވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު އިއްޔެ މާލެ އިން ފެނުމުން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރި އިރު ވަންނާނެ ގެދޮރު ނެތި ހާލުގައި ޖެހުނު 24 މީހަކަށް ކާނާ އާއި ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ސަރުކާރުން ރޭ ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 3
ރަޖިސްޓްރީވާން ގުޅާނެ ނަންބަރު ފުލުހުން އާންމުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު މާލެއިން މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނުމުން، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ ވަގުތު، ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ވެސް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަ ނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ވާން ގުޅަން ޖެހޭ ނަންބަރު ފުލުހުން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

April 15, 2020 9
ބޭރަށް ނުކުންނަންޖެހޭ މީހުން ފުލުހުންނަށް އަންގަންޖެހޭ

މާލެތެރެއިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ފޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ މީހާ މިއަދު ފެނުމާ ގުޅިގެން، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މާލެ...

April 15, 2020 16
ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފުވާ މީހުން ކަރަންޓީންކުރާނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މާލެއިން ފެނުމާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި އެންގުންތަކާ ހިލާފަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށިކޮށް...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 8
އަރުޝަދާއެކު، 4 މީހެއްގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

މާލޭގެ 10 ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ހޯދި ނުވަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހެއްގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 11
ގެއްލުނު މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މާލޭގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދިވެއްސަކު، ގޭގެ ވައިގޮޅި ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

April 06, 2020 52
ކާފިއުގެ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން ވަނީ އިތުރު!

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާންކުރަން ފެށިތާ މިއަދަށް ފަސް ދުވަސްވީ އިރު، އެ ވަގުތު ބޭރަށް ނިކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދު ނުވެ...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 54
ކާފިއު-4: މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފަށައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފައި އޮންނަ ވަގުތު ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފުލުހުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 61
ކާފިއުގެ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅުނު މީހުން އިތުރުވެއްޖެ!

ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި މަގުތަކަށް ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެއާ އަޅާބަލާއިރު މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާތީ ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 13
ކާފިއު ވަގުތުގައި 95 މީހަކަށް ފުލުހުން ނަސޭހަތްތެރިވި

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ފަހަކުން ފެށިގެން ތިން ގަޑިއިރަށް ހިންގި ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި 95 މީހަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވި ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

April 02, 2020 27
އެއްބާރުލުންދީ، ދެއްކި ނަމޫނާ އަށް ސާބަސް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ އަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި، ތިން ގަޑިއިރުގެ ކާފިއު މިއަދު ހަވީރު ފަހެއް ޖެހުމާ އެކު ފެށުނުއިރު، އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތިބީ ގެއަށް ވަދެ އެވެ؛...

April 02, 2020 21
މަގުތައް ޕެޓްރޯލް ކުރަން މިއަދު ނުކުންނެވީ ސީޕީ ހަމީދު

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކާފިއު ހިންގި އިރު، އެ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 22
ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން ޖޫރިމަނާކުރަނީ

މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި މާދަމާ ހަވީރު 5-8 އަށް ކާފިއު ހިންގަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން ޖޫރިނަމާ ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 13
ބޭނުމެެއް ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅޭ ނަމަ، ނަސޭހަތްދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާތީ، ބޭނުމެއް ނެތި މަގުތަކާއި އާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ގެއަށް ދިއުމަށް ފުލުހުން މިއަދު...

March 19, 2020 79
ކުރެއްދޫން އިޓަލީ ޓޫރިސްޓްގެ މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރި

ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫން ގޮތަކަށް މާލެ އާއި ރަށްރަށުގެ މަގުތަކުގައި ނޫޅުމަށް އެދި ފުލުހުން މިއަދުން ފެށިގެން ނަސޭހަތް ދީ، ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގަމުންދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 140
ގަސްދުގައި ސައިކަލެއްގައި ޖެއްސި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާލޭގައި ރޭ ގަސްދުގައި ސައިކަލެއްގައި ޖެއްސި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 17
ނުވަ ކިލޯގެ ޑްރަގާއި 3 މިލިއަން ރުފިޔާ އަތުލައިގެންފި

މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ޑްރަގް ނެޓްވޯކެއް ހޯދައި، ނުވަ ކިލޯގެ ޑްރަގސް އާއި ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލައިގެންފި އެވެ.