26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 50
ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: އާދަމް ޝަރީފް

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅޭ ކޮންމެ ބަޔަކާ މެދު ވެސް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ރޭ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 5
ދެ ބޯޓާއި ފަޅުވެރިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ބޭރުގެ ދެ މަސް ބޯޓާއި އޭގައި ތިބި ފަޅުވެރިން ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 24
އަންނަ އަހަރު ހުޅުމާލެ އަށް އިތުރު 9،000 މީހުން

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގައި އަންނަ އަހަރު 9،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށާނެ ކަމަށް، އެޗުޑީސީގެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ލަފާކުރެވެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 1
ގެއްލުނު އަންހެންމީހާ އަދި ވެސް ނުފެނޭ

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި މިއަދު ހެނދުނު މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު އުމުރުން 41 އަހަރުގެ އަންހެންމީހާ އަދި ވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

December 20, 2017 2
ނޮޅިވަރަމުގައި މޫދަށް ދިޔަ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި މިއަދު މޫދަށް ދިޔަ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 66
ބަނޑޭރިކޮށިން ގެއެއް ހުސްކުރީ އޮންނަ އުސޫލުން:ސިފައިން

ސިފައިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޫކޮށްފައިވާ ބަނޑޭރި ކޮށިން ގެއެއް މިއަދު ހުސްކުރީ، އެތަނާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް...

October 27, 2017 19
ބަނޑޭރި ކޮއްޓަށް ފުލުހުން ވަދެ ގެއެއް ހުސްކުރަނީ

ސިފައިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޫކޮށްފައިވާ ބަނޑޭރި ކޮއްޓަށް ފުލުހުން ވަދެ ގެއެއް ހުސްކުރަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 20
މާރާމާރީ ހުއްޓުވުމަށް ސިފައިން އެހީތެރިވާން އަންގައިފި

މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އަންގަވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017
މަޑުއްވަރީން ގެއްލުނު މީހާ އަދި ވެސް ނުފެނޭ

މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މ. މަޑުއްވަރީން އިއްޔެ ގެއްލުނު މީހާ އަދި ވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 13
ދިގުރަށުން ފެނުނީ ގޮވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ނޫން: ސިފައިން

އދ. ދިގުރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުން މިއަދު ފެނުނީ ގޮވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 17
"ހުކުމް އަވަސްކުރަން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެދެންޖެހޭ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ކުރުން އަވަސްކޮށްދޭން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ ކޯޓުގައި އެދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ގޮވާއްލައްވައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 20
ވަކިވަކި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުން

އެމްއެންޑީއެފްގެ ވެރިންގެ އަމުރަށް ސިފައިން އަމަލުކުރަމުން ދިއުމުގައި ވަކިވަކި ސިފައިން ކުރާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ވަކިވަކި ސިފައިން އުފުލަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފަދަ ކަންކަމުގެ ޒިއްމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ސިފައިންގެ މުއައްސަސާއިން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލާ ބެހޭ ގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެކި ގޮތަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރަމުން އެބަ...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 70
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސިފައިންނަށް އޮޅުވާލީ: ވަކީލުން

ޔުނިފޯމުގައި ތިބެ ސިފައިން ކުރާ ހުރިހާ އަމަލުތަކެއްގެ ޒިންމާ ނަގާނީ މުޅި މުއައްސަސާ އިން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އިތުރުފުޅު ހައްދަވައި ސިފައިންނަށް އޮޅުވާލައްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 29
ތަހުގީގަށް އެކަކު ވެސް ބަންދެއް ނުކުރަން:އެމްއެންޑީއެފް

ސިފައިންގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް (އެސްޕީޖީ)ގެ ސިފައިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ އޯޑިއޯ ލީކުވި މައްސަލައިގައި ސިފައިންގެ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 58
"މަޖިލިސް ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަން ޖެހޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ ގޭޓެއްގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސިފައިން ތަޅު އެޅުވި މައްސަލާގައި އެކަމުގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ އެންމެންނާ މެދު ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި...

July 31, 2017 16
އެ ދުވަހު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވެސް ގޯސް

އެއް ބަޔަކު ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހަކީ، ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ފައިން އަރައި ވެއްޔާ މޮޑެލި ދުވަހެކެވެ. ސިފައިން ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅު އަޅުވައި އެއްވެސް...

30 ޖުލައި

July 30, 2017 20
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ގާނޫނާ ހިލާފުވި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހުރަސް އެޅުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

July 30, 2017 33
ހަ ދުވަސް ފަހުން މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަދެވިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް މެމްބަރުން ވަނަ ނުދީ ސިފައިން މަޖިލިސް ބަންދުކޮށްގެން އުޅޭތާ ހަ ދުވަސް ފަހުން މެމްބަރުންނަށް އެ ތަނަށް ވެންނެވޭ ގޮތްވެއްޖެ އެވެ.

July 30, 2017 79
އެންމެ ނުރައްކާތެރި ތިން "ކުށްވެރިން"؟

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާއި މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަމީތު އަދި ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސެއިން މުޖުތަމައަށް ދޫކޮށްލާފައި...

27 ޖުލައި

July 27, 2017 51
ޣައިރުގާނޫނީ ކަންމުން ރައްޔިތުން ދުރުވާން ގޮވާލައިފި

ޣައިރު ގާނޫނީ ހަރަކާތްތަކުން އާންމުން ދުރުވެ، އެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

July 27, 2017 45
މައުމޫންގެ ސުވާލެއް ސަރުކާރަށް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި ކޯޓުތައް ސަރުކާރުން މިހާރު ބޭނުން ކުރަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލިވީމަތޯ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި...

25 ޖުލައި

July 25, 2017 22
ސަލާމަތީބާރުތަކުގެ ވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: އިބޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ ތަޅުއަޅުވައި، މެމްބަރުން އެތަނަށް ވަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓައި އަދި ވަދެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގަދަކަމުން ނެރުނު މައްސަލައިގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަހުމަދު ޝިޔާމާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 23
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވީ މަޖިލީހުގެ އެދުމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައި، މަޖިލީހަށް ވަތް މެމްބަރުން އެ ތަނުން ގަދަކަމުން ނެރުނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެދުމުގެ މަތިން...

July 24, 2017 21
މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތަށް އިހުތިރާމްކުރަން އައިޕީޔޫން އެދެފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތްތެރިކަމާއި މިނިވަންކަމަށް އިހުތިރާމް ކުރަން އިންޓަ ޕާލިމަންޓް ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ) އިން މިއަދު...

23 ޖުލައި

July 23, 2017 18
މެމްބަރުން ވެސް ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެ: އިބްރާހިމް ދީދީ

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރިން ސިފައިންގެ ހިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރެއްވި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 13
ސުމައިދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެސް ކުރިއަށް

އައްޑޫގައި މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހައިލުމުން ގެއްލިފައިވާ މުހައްމަދު ސުމައިދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސިފައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 12
ސުމޭދު ހޯދުމަށް ކަނޑުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި

މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ޑިންގީއެއްގައި އައްޑޫ ގަން ކަނޑަށް މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާ މުހައްމަދު ސުމޭދު ހޯދުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް 127،500 އަކަ މީޓަރުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.