19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 26
އަމީން ހާޒިރުކުރީ ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް މިރޭ ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 1
ހުޅުމީދޫ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ކުޅި އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު އިރުއޮއްސުނު އިރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ނިއްވާލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 14
މާލޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފޯރިމަރަނީ

މާލޭގެ މުހިއްމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިރޭ ފޯރިމަރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 8
ސިފައިންނަށް ހާއްސަ ބޮޑީ ސްޕްރޭއެއް ޕޮއިޒް އިން

އެކި ގައުމުތަކުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ގައުމަށް ކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ސެންޓު ކުންފުނި އައިފީން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ "ރޭންޖާސް" ބޮޑީ ސްޕްރޭ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ވެސް ނެރެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 8
ޕޮލިހާއި ސިފައިންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އާ އުސޫލެއް

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުން މުހައްމަދު ފަހުމީ ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެ...

August 26, 2016 46
"ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބައިބައިވުމެއް ނެތް"

ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުނުވުމަށާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުންތަކެއް އުފެދިފައިނުވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 3
އުއްމީދީ ކޭމްޕް ކާމިޔާބު: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ވިޔާނުދާކޮށް މަގުމަތީގައި އުޅެމުންދިޔަ 18 އަހަރުން ދަށުގެ 19 ކުއްޖަކަށް ދ. ވާނީގައި ހިންގި ކޭމްޕު ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި މުޖުތަމައުން އެކުދިން އަލުން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 5
ބަންދުކުރި ސިފައިން ދޫކޮށްލައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް!

ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒުގައި އެންމެ ފަހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިފައިން ދޫކޮށްލައި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް މިރޭ ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 92
ސަލާމަތީ ބާރާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދާތީ ލޫކަސް ހައްޔަރު

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް ޖަލީލް) މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 35
ވަކިކުރާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ވަޒީފާ ދޭނަން

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އިންތިގާލީ ސަރުކާރުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 22
މުލަކުގެ ދުން އަރާ ގެއިން އާތު ރޮޑެއް ނަގައިފި

މ. މުލަކު ގެއެއްގެ ތެރެއިން ދުންއަރާ ސަބަބު ހޯދަން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެ ސަރަހައްދު ކޮނެގެން، ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ފޫޓުގެ އާތު ރޮޑެއް ރޭ ނަގައިފި އެވެ. އާތު ރޮޑަކީ، ކަރަންޓުގައި ހިމެނޭ އާތު ނަރު ގުޅާފައި އިންނަ އެއްޗެކެވެ. ހޮނުއެޅުން ފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވާން ވަރަށް ގިނަ އިމާރާތްތަކުގައި ވެސް އާތު ރޮޑު ޖަހާފައި ހުރެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 14
ގްރީން ޒޯންގެ ބިރުވެރިކަން އިންތިހާ އަށް ބޮޑު

ރާއްޖޭގައި ގްރީން ޒޯންތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް ބުނަން އެނގޭނެ ބަޔަކު ތިބޭނެހެން ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ބައެއް ކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި ގްރީން ޒޯނަށް ބަދަލުވާ ސަރަހައްދުތައް ގިނަކަމުން، އެކަން ސާފުކޮށް ދެނެގަންނަން ހަމަ ދަތިވަނީ އެވެ. ފުލުހެއްގެ ކައިރިން އެއް ފަހަރަކު، ގްރީން ޒޯނަކީ ކޮބައިތޯ އެހުމުން އޭނާ ބުނީ، ޖުމްހޫރީ މައިދާން...