25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 11
އިންޒާރު ދިނަސް މުޒާހަރާކުރާނަން: އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް

ރޭގަނޑު 10:30ގެ ފަހުން މަގުތަކަށް އެއްވެގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުން ދިން ނަމަވެސް، މަގުތަކަށް ނިކުންނާނެ ކަމަށާއި ގާނޫނު އަސާސީން ދީފައި އޮތް...

February 25, 2018 73
ރޭގަނޑު 10:30 ގެ ފަހުން އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ރޭގަނޑު 10:30 ގެ ފަހުން ސިޔާސީ އެއްވުން ބޭއްވުމަކީ މިރެއިން ފެށިގެން މަނާކަމެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 17
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރަނީ ނިހާނާއި އަދުރޭ

ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް މިހާރު އަމުރުކުރާ ކޮމާންޑަރުންނަކީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނާއި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ...

February 21, 2018 7
"ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރުކުރުމުން ކަންބޮޑުވޭ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރު ކުރުމަށް، ރައްޔިތުންގެ...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
ނާދިރާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ފެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އައިމިނަތު ނާދިރާ މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 21
ނޫސްވެރިން ރޭ ކުޅުނީ ފިލްމީ މަންޒަރުތަކެއް: އަދުރޭ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިއްޔެ އާއި ރޭ ބޭއްވި މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ރޭ ކުޅުނީ ފިލްމީ މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ، ނޫސްވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 95
މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައިފި

އާންމުން ނުތަނަވަސްވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީޑިއާތަކާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 33
"ބަޣާވާތްކުރަން ވެސް އިދިކޮޅުގައި ހިތްވަރެއް ނެތް"

ބަޣާވާތް ކުރުމަށް ވެސް ހިތްވަރެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ހިތްވަރާއި ފަންވަރު އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ކިބައިގައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 28
ފުލުހުންނަށް ޕީޕީއެމުން ގޮތް ކިޔައިދޭތީ ކަންބޮޑުވޭ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ކަންކުރަންވީ ގޮތް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ކިޔައިދޭތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 12, 2018 87
ބަޣާވާތުގައި މުހިންމު އެއްޗަކީ ކަޅުފޮށި: އަބްދުއްރަހީމް

ސުޕްރީމު ކޯޓުން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަމުރެއް ނެރެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ގެންނަން އުޅުނު "ބަޣާވާތު"ގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކަށްވީ ކަޅު ފޮށި...

February 12, 2018 74
"މާލެ އަރައި ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނެ"

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބަހަށް ހެއްލި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލެ އަރައި ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލެއްކޮށްފި ނަމަ މުއައްސަސާތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން ރޭ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 43
"ރައީސް އަޒުލްކުރުމަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން"

ދިވެހިން ބަލައިގެންފައިވާ ގޮތަށް ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން އަޒުލް ކުރުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 28
ފުލުހުން ސިޔާސީ ވިސްނުމަކަށް ދާކަށް ނުޖެހޭ: ރައީސް

ފުލުހުންނަކީ ސިޔާސީ ވިސްނުމަކަށް ދާން ޖެހޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ މުއައްސަސާގެ ޒިންމާއަކީ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުން ކަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 29, 2018 63
ތިބެން ޖެހޭނީ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ހިޔަންޏަކު ނޫން:ރައީސް

ދިވެހިން އަބަދު ތިބެން ޖެހެނީ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ހިޔަނީގައި ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ތިބެންވީ އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 34
ނަންތައް އާއްމުކުރީ ބިރުދައްކަން: ޕީޕީއެމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކަސްޓަމްސް އިން ހިންގި ތަހުގީގު ޓީމުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރީ، ބިރުދައްކަން ކަމަށާއި އެކަމުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 10
ތިނަދޫގައި ހަރުކުރި ޕޯސްޓަރުތައް ފުލުހުން ނަގަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ގދ. ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ދެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ރަށުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ފުލުހުން މިއަދު ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 41
އަބްދުއްރަހީމް ޖަލަށް ލި ސަބަބެއް ނޭނގޭ: މައުމޫން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ބަންދުކޮށް އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް އަރުވާލި ސަބަބު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 56
ޕީޕީއެމަށް މާލޭގައި ކޮންމެ ކަމެއް "ރާސްޓަސް"!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމުން ފޯރީގައި ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޕޯސްޓަރުތައް ހަރުކޮށް، ވެހިކަލް ބުރުތަކާއި އެއްވުންތަކާއި ޖަގަހަތައް ވެސް ހުޅުވަނީ އެވެ. އެކަން ކަމަށް މަގުތައް ވެސް ބަންދުކުރަނީ އެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާނީ ކެމްޕޭން ވެސް...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 16
އެ ދުވަހު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވެސް ގޯސް

އެއް ބަޔަކު ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހަކީ، ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ފައިން އަރައި ވެއްޔާ މޮޑެލި ދުވަހެކެވެ. ސިފައިން ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅު އަޅުވައި އެއްވެސް މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް ވަނަ ނުދީ މަޖިލިސް ހިސޯރު ކުރުމުންނެވެ. ފުލުހުންގެ ބަޔަކު، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް އެއްވެސް ތަނަކަށް ދިޔަ ނުދީ، ފަނޑިޔާރު...

30 ޖުލައި

July 30, 2017 15
ސައުދު ހައްޔަރުކުރުމުން ވިލިނގިލީގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ހައްޔަރުކުރުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިއަދު މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 11
ފާރިސް ދިރިއުޅުއްވާ ގެ އަނެއްކާވެސް ފާސްކުރަނީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަށް ނުފޫރު ފޯރުވަން ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް ބަލާ ފާސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 17
ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމުން ދުންޔާ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ދައްތަ އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު...

July 18, 2017 8
ފާރިސް ހައްޔަރުކުރީ ހެއްކެއް ގަރީނާއެއް ނެތި: މައުމޫން

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރީ އެއްވެސް ހެއްކެއް ގަރީނާއެއް ނެތި ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕާފުޅު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން...

04 ޖުލައި

July 04, 2017 33
ރިޝްވަތެއް ނުދެން، ހުށަހެއް ވެސް ނާޅަން: ފާރިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް އަދި އެހެން ބަޔަކަށް ވެސް ރިޝްވަތު ނުދެއްވާ ކަމަށާއި ރިޝްވަތު ހުށަހެއް ވެސް ނާޅުއްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް...

July 04, 2017 17
މެމްބަރު ރަޝީދުގެ "ޝަކުވާއެއް" ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އޭނާ ސޮއިނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ފަހުން، އަމިއްލަ "ޝަކުވާތަކެއް"، އިސްދޫ...

24 ޖޫން

June 24, 2017 11
ސައުދު އަނެއްކާވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން އަނެއްކާ ވެސް މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 25
ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ ބޭނުންކުރުމުން ފާރިސްއަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީ އުފެއްދެވި މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.