22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 18
ހޯދަން އުޅެނީ މައުމޫން ހައްޔަރުކުރާނެ ބަޔާނެއް: ޒައިދު

އޭނާ ބަންދުކޮށްގެން އުޅެނީ އަސްލެއް ނެތް ތުހުމަތެއްގައި ކަމަށާއި ބޭނުމަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަދަ ބަޔާނެއް ހޯދުން ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލްއަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 5
ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު 15 ދުވަސް މިރޭ ޖަހައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 27
ބައްދަލުވުން ބޭއްވިޔަ ނުދިނުމުން މައުމޫން ޕޮލިހަށް

ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންތަކަކާ އެކު ރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުން ފުލުހުން ހުއްޓުވީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފުލުސް އޮފީހުގައި މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 37
މައުމޫން ބާއްވަން އުޅުއްވާ ހަފުލާ ނުބޭއްވޭނެ: ޕޮލިސް

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ބާއްވަން އުޅުއްވާ ހަފުލާ ނުބޭއްވޭނެކަން ފުލުހުން އަންގައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 16
ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް މިއަދު 15 ދުވަސް ކޯޓުން އިތުރު ކޮށްދީފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 13
ހާޑް ޑިސްކުގެ މައްސަލައިގައި މައުމޫނާ ސުވާލުކޮށްފި

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ހާޑް ޑިސްކު ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ މިއަދު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 8
ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހަށް ތެޔޮޖެހި މައްސަލާގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އޮފީހަށް ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ އޮފީހަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހި މައްސަލާގައި މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 1
މެމްބަރު ވައްޑެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 12
ފުލުހުން ސުވާލުކުރީ ހާޑް ޑްރައިވާ ގުޅޭ ގޮތުން: ނާދިރާ

ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް މިއަދު މެންދުރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ، ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ހާޑް ޑްރައިވެއް ގެއްލިގެން އުޅޭ މައްސަލާގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އައިމިނަތު ނާދިރާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 13
ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީސް ތެރެއަށް ބަޔަކު ވަދެ، އެތަނުގައި ހުރި މުދާތައް ގެންދިޔައިރު ފުލުހުންގެ ބަޔަކު އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް މިއަދު މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 65
ފުރަތަމަ ތިބީ އަޅާނުލާ، ދެން ފެށީ ތަހުގީގެއް!

ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލާގައި، ޕާޓީގެ ރަސްމީ އޮފީހަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ވަދެ މުދާތައް ގެންދިޔައިރު، ޕާޓީގެ ރައީސްގެ...

November 07, 2016 6
ޕީޕީއެމްގެ ލިޔެކިޔުން ނައްތައެއް ނުލަން: އަލީމް

ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ އޮފީހުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނައްތައިލި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަނުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ސެކްރެޓަރީ...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 18
އަލީމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމް މިރޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 26
ޕީޕީއެމްގެ ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހަށް

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔަކު ނައްތާލި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 01, 2016 4
"ތެމާއަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވަނީ ފުލުހުންގެ ހާޒިރުގައި"

ޕީޕީއެމް އޮފީސް ހުންނަ ހ. ތެމާއަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވަދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 17
"ޔާމީން ފެކްޝަނަށް ހިމާޔަތް ދިނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް"

ޕީޕީއެމްގެ މުދާތައް ބަޔަކު ގެންދިޔައިރު، ފުލުހުން ވަކި ފެކްޝަނެއް "ހިމާޔަތްކޮށް" ބަލަހައްޓައިގެން ތިބުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލެއް ކަމަށް ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 17
މައުމޫން ފެކްޝަނުން ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހަށް ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނަށް ނުވަދެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ވަދެ، އެއްޗެހިތައް ނެރެގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން ފުލުހަށް މިރޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 28, 2016 56
ޕީޕީއެމް އޮފީސް ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް

ޕީޕީއެމް އޮފީސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރާ ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް މި ރޭ ގެންގޮސްފި އެވެ. އަދި އެ އޮފީހުގައި ހުރި ތަކެތި ނެރެގެން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދަން މިހާރު ވަނީ...

October 28, 2016 15
ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ތަޅު އަޅުވައި ފޯނުތައް ކަނޑާލައިފި

ޕީޕީއެމްގެ މައި އޮފީހަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ބަޔަކު މިރޭ ތަޅު އަޅުވައިފި އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ނަގާފައިވާ ފޯނު ނަމްބަރުތަކުގެ ހިދުމަތް ވެސް ވަނީ ކަނޑާލައިފަ...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 31
މައުމޫނާއި ނަޝީދުގެ "އަބުރު ކަތިލި" މައްސަލަ ނަގައިފި

ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ "އަބުރު ކަތިލައި" ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމުން ރިޕޯޓެއް ގެނެސްދިނުމުން އެކަން ބަލައިދޭން އެދި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނަގައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 26
ކޮލަމް 27: އާސިއްޕެގެ ބާތުޑޭ ޕާޓީ އަނެއްކާ ވެސް!

ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔައިގެން މި ސަރުކާރުން ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިޔަސް، އެ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ޑިމޮކްރަސީއާ މުޅިން ދެކޮޅު އެތައް ބައިވަރު އަމަލުތަކެއް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ހިންގައިފަ އެވެ. އޭގެ ތަފުސީލުތަަކަށް ދިއުމުގެ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް ނެތުމަކީ، ގައުމުގެ...

18 މެއި

May 18, 2016
ދައުލަތުގެ ބިންތަކުގައި ހުރި ޖަގަހަތައް ރޫޅާލަނީ

ދައުލަތުގެ ބިންތަކުގައި ހަދާފައި ހުރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަގަހަތައް ފުލުހުން ނުކުމެ ރޫޅާލަން ފަށައިފި އެވެ.