02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 8
ޝަރުތެއްނެތި އަމުރު ތަންފީޒުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

އެކިއެކި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ ކުރި އަމުރު އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ދިވެހި...

February 02, 2018 11
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އަލާމާތެއް ނެތް!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަރުގަދަ ހުކުމް ނެރުނުތާ މިހާރު 17 ގަޑިއިރު ވީ އެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ތަންފީޒު ކުރަން އައި...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 15
ރައީސަށް ވަގަށް ގޮވައިގެން ޝިފާޒު ޕޮލިހަށް

އެއްވުން މަނާ ތަނަކަށް އެއްވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މޮޓޯކޭޑު ދާތަން ފެނުމުން ރައީސަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަގަށް ގޮވި ކަމަށް ބުނެ، އެމްޑީޕީގެ އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 28
ފުލުހުން ސިޔާސީ ވިސްނުމަކަށް ދާކަށް ނުޖެހޭ: ރައީސް

ފުލުހުންނަކީ ސިޔާސީ ވިސްނުމަކަށް ދާން ޖެހޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ މުއައްސަސާގެ ޒިންމާއަކީ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުން ކަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 29, 2018 63
ތިބެން ޖެހޭނީ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ހިޔަންޏަކު ނޫން:ރައީސް

ދިވެހިން އަބަދު ތިބެން ޖެހެނީ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ހިޔަނީގައި ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ތިބެންވީ އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018
ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ޖަރީމާއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ މުއައްސަސާތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ސަރުކާރުން ހިންގި ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 81
އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފާރިސް ހައްޔަރުކުރަން ރައީސް އެންގެވި

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަތާ ހަ މަސް ފަހުން، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓުން މިނިވަންކުރި، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން އަލުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ރޭ ފަތިހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައިވާ ގޮތަށް ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންނަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 36
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ މައިދާން ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަވީރާއި މިރޭ ވެސް އެއްވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 20
ކެންދޫގައި ރައީސާ ދެކޮޅު ޝުއޫރު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބ. ކެންދު އަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރުފާޅުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ތައްޔާރުކުރި ލިޔުންތަކެއް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން މިއަދު އަތުލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 24
އަންނަ އަހަރު ހުޅުމާލެ އަށް އިތުރު 9،000 މީހުން

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގައި އަންނަ އަހަރު 9،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށާނެ ކަމަށް، އެޗުޑީސީގެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ލަފާކުރެވެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 3
ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލަން ހިތްވަރު ދިން ކަމަށް އިންކާރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ހިތްވަރު ދިން ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ފުލުހަކަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ އަށް އޭނާ މިއަދު އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 44
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ތޮއްޔިބުގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމަށް އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ މީހުން ހޯދުމަށް އޭނާގެ ފޯނު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 45
ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުމުގެ ދައުވާ ފުލުހަކަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފަ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 25
ރައީސާ ދެކޮޅަށް މަޑުއްވަރީގައި ދެމި ބެނާތައް ނަގައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރ. މަޑުއްވަރިއަށް ވަޑައިގަތުމާ ދިމާކޮށް އެ ރަށުގައި ރައީސާ ދެކޮޅު ލިޔުންތަކާ އެކު ހަރުކުރި ބެނާތައް، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ނަގައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 12
މިސްރާބު ހުރީ ރައްޔިތުން އަޅުންނަށް ހަދަން: ސައުދު

މި ސަރުކާރުން އަމާޒުހިފާފައި ވަނީ 16 ވަނަ ގަރުނުގެ ރަސްކަމާ ދިމާލަށް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ހަޒާނާ ރަދުންގެ މިލްކަކަށް ހަދައި ރައްޔިތުން އަޅުންގެ ގޮތުގައި ބައިތިއްބަން ކަމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 24
ރައީސްގެ ތަހުގީގު ފެށުމުގެ އަމުރަކަށް ޕީޖީގައި އެދެފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެކޮޅަށް ހަލާލު ނޫން ފައިސާ ވަދެފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު "އިއުތިރާފް" ވެވަޑައިގެން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދޭން އެދި...

August 16, 2017 15
ރައީސްގެ ގެކޮޅަށް "ފައިސާ ވަތް" މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުން، ހަލާލު ނޫން ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު، ދޫވެއްސަށް ވަތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 22
ރައީސްގެ އިއުތިރާފާއެކު މައްސަލަ ޕޮލިހާއި އޭސީސީއަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުން، ހަލާލު ނޫން ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު، ދޫވެއްސަށް ވަތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ "އިއުތިރާފްވެވަޑައިގެންފައި"ވާ ކަމަށާއި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްދޭން އެދި ފުލުހުންނާއި އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަނެއްކާ ވެސް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 7
މުސްތަފާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުން އަނެއްކާ ވެސް ކެންސަލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ގޮވާލި ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ފޮނުވި ޗިޓް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ،

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 60
ރިލްވާން ވަގަށް ނެގީ މި ސަރުކާރުން: މަންމަ

ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން އަހުމަދު ވަގަށް ނެގީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މަންމަ މިއަދު ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި އެވެ.

August 08, 2017 59
ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ތިން އަހަރު، ޖަވާބެއް ނެތް!

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ، އަހުމަދު ރިލްވާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަކުން އިވުނު އެންމެ ފަހު ބަހަކީ "އޭނާ ވީ ތަނެއް އަދިވެސް ނޭނގެ" އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 18
މުސްތަފާ އަށް ފުލުހުން ފޮނުވި ޗިޓު ކެންސަލްކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ގޮވާލި ކަމަށް ބުނެ، މާދަމާ ރޭ އޭނާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ފޮނުވި ޗިޓް ފުލުހުން...

August 07, 2017 14
ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ގޮވާލި ކަމަށްބުނެ މުސްތަފާ ޕޮލިހަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ގޮވާލި ކަމަށް ބުނެ، މާދަމާ ރޭ އޭނާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 131
ރައީސް ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންނާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 149
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މަޖިލިހަށް އަރައިގަތް ދުވަސް!

ލަދުވެތި، މަންޒަރުތަކެކެވެ؛ ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް، ގާނޫނު ހަދާ ބާރުގެ މައްޗަށް ސިފައިން ވެރިވެގަނެ، މަޖިލީސް "ހިސޯރުކުރީ" އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ވެންނެވުމަށް ހުރަސްއަޅައި މަގުމަތީގައި "ރަހީނުކުރީ" އެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމުން، ލިބުނު ހަނި ފުރުސަތެއްގައި، ފާރު މަތިން ފުންމާލައިގެން...