23 ޖުލައި

July 23, 2017 18
މެމްބަރުން ވެސް ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެ: އިބްރާހިމް ދީދީ

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރިން ސިފައިންގެ ހިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރެއްވި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 22
ފާރިސް ވަރުގަދަ، ބިރެއް ނުގަންނާނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން، ފާރިސް މައުމޫނަކީ ހިތްވަރު ގަދަ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ބިރެއް ނުގަންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 52
މަހުލޫފްގެ ޖަލު ތަޖުރިބާ: ކެތްތެރިކަމުން އާ ހިތްވަރެއް

ހަތަރު މަހުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަން ޖުލައި 18، 2016 ގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ގޮޅި އަށް، ވަދެވަޑައިގަތުމާ އެކު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަށް އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވުނީ އެވެ. އެތަން، އަރާމުވެގެންނެއް ނޫނެވެ؛ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދިޔަ އެތައް އުދާސްތަކާ އެކު ހަށިގަނޑު ވަރުބަލިވެފައި ހުރިލެއް...

30 މާޗް

March 30, 2017 57
ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލާން ގޮވާލުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް: ރައީސް

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ، ޒިންމާދާރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލުމަށް ގޮވައިލާ ގޮވައިލުންތަކާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަށް އިހުތިރާމް ކުޑަވާ ގޮތަށް ކުރެވޭ ކަންކަން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 47
ރިޔާޒުގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ދެ ތުހުމަތެއް ކޮށްފި

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުކުރުވީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ދެ ތުހުމަތެއް ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާ ރިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 49
"އިއްޒަތްތެރިންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވާނަން"

ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންތަކެއް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އިއްޒަތްތެރިންގެ ގަދަރަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރާ ނަމަ އެކަން...

March 01, 2017 14
ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައްދަލު ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވަ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
މައުމޫންގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިިދިޔަ ބުދަދުވަހު ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުން ފުލުހުން ހުއްޓުވި މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 27
ބައްދަލުވުން ބޭއްވިޔަ ނުދިނުމުން މައުމޫން ޕޮލިހަށް

ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންތަކަކާ އެކު ރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުން ފުލުހުން ހުއްޓުވީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން...

January 19, 2017 17
މައުމޫންގެ ހަފުލާ ހުއްޓުވި ސަބަބު ބުނެދޭން ނުޖެހޭތަ؟

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ބާއްވަން އުޅުއްވީ އެއްވުމެއް ނޫނެވެ؛ އެ ފެކްޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި، ބޭނުންފުޅުވީ އެ މަނިކުފާނުގެ އޮފީސް ހ. ތެމާގައި،...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 19
"މައުމޫންގެ ހަފުލާ ހުއްޓުވީ ވަކި މީހެއްގެ އޯޑަރަށް"

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ބާއްވަން އުޅުއްވި ހަފުލާ ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން އެންގީ ވަކި މީހެއްގެ އޯޑަރަށް ކަމަށް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 26
ދައުވާކުރަން ފޮނުވީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް: ނަޝީދުގެ އޮފީސް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ...

January 10, 2017 70
ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާއެއް ކުރަން ފޮނުވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 8
ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހަށް ތެޔޮޖެހި މައްސަލާގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އޮފީހަށް ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ އޮފީހަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހި މައްސަލާގައި މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 12
ފުލުހުން ސުވާލުކުރީ ހާޑް ޑްރައިވާ ގުޅޭ ގޮތުން: ނާދިރާ

ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް މިއަދު މެންދުރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ، ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ހާޑް ޑްރައިވެއް ގެއްލިގެން އުޅޭ މައްސަލާގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އައިމިނަތު ނާދިރާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 10
ރައީސް ޔާމީނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 13
ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީސް ތެރެއަށް ބަޔަކު ވަދެ، އެތަނުގައި ހުރި މުދާތައް ގެންދިޔައިރު ފުލުހުންގެ ބަޔަކު އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް މިއަދު މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 65
ފުރަތަމަ ތިބީ އަޅާނުލާ، ދެން ފެށީ ތަހުގީގެއް!

ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލާގައި، ޕާޓީގެ ރަސްމީ އޮފީހަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ވަދެ މުދާތައް ގެންދިޔައިރު، ޕާޓީގެ ރައީސްގެ...

November 07, 2016 6
ޕީޕީއެމްގެ ލިޔެކިޔުން ނައްތައެއް ނުލަން: އަލީމް

ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ އޮފީހުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނައްތައިލި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަނުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ސެކްރެޓަރީ...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 18
އަލީމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމް މިރޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 26
ޕީޕީއެމްގެ ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހަށް

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔަކު ނައްތާލި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 01, 2016 4
"ތެމާއަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވަނީ ފުލުހުންގެ ހާޒިރުގައި"

ޕީޕީއެމް އޮފީސް ހުންނަ ހ. ތެމާއަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވަދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 17
"ޔާމީން ފެކްޝަނަށް ހިމާޔަތް ދިނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް"

ޕީޕީއެމްގެ މުދާތައް ބަޔަކު ގެންދިޔައިރު، ފުލުހުން ވަކި ފެކްޝަނެއް "ހިމާޔަތްކޮށް" ބަލަހައްޓައިގެން ތިބުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލެއް ކަމަށް ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 17
މައުމޫން ފެކްޝަނުން ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހަށް ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނަށް ނުވަދެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ވަދެ، އެއްޗެހިތައް ނެރެގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން ފުލުހަށް މިރޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 28, 2016 56
ޕީޕީއެމް އޮފީސް ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް

ޕީޕީއެމް އޮފީސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރާ ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް މި ރޭ ގެންގޮސްފި އެވެ. އަދި އެ އޮފީހުގައި ހުރި ތަކެތި ނެރެގެން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދަން މިހާރު ވަނީ...

October 28, 2016 15
ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ތަޅު އަޅުވައި ފޯނުތައް ކަނޑާލައިފި

ޕީޕީއެމްގެ މައި އޮފީހަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ބަޔަކު މިރޭ ތަޅު އަޅުވައިފި އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ނަގާފައިވާ ފޯނު ނަމްބަރުތަކުގެ ހިދުމަތް ވެސް ވަނީ ކަނޑާލައިފަ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 22
ހަފުލާ ހުއްޓުވީ އަސްލު ނަންބަރު ފެނިދާނެތީ: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ އެ ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އަހަރީ ހަފުލާ އަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅީ، މައުމޫންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިބި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ފެނިދާނެތީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖެހިލުންވެވަޑައިގެން ކަމަށް، އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.