19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 26
އަމީން ހާޒިރުކުރީ ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް މިރޭ ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 11
ރައީސަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދާލަތުން ވެސް ގޮވާލައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށް މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން އަދާލަތު ޕާޓީން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 26
"ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ރައީސް މެސެޖެއް ނުކުރައްވާ"

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި "އެހާ ވަރަށް އުޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އޭނާ އަށް އެއްވެސް މެސެޖެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 62
ރައީސް ޔާމީންގެ ބިލްބޯޑަކަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހި މީހާ ހޯދަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބިލްބޯޑަކަށް މިދިޔަ މަހު ކަޅު ތެޔޮ ޖެހި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 25
އިލްޔާސަށް ކުރަނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ރާވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު ހޯދާފައި ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ރާވާކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ކަމަށް އިލްޔާސްގެ ވަކީލް ނާޒިމް ސައްތާރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 5
ސްނައިޕަރު މައްސަލާގައި ދައުވާ ސާފުނުވާ ކަމަށް ބުނެފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާވައި، ސްރީ ލަންކާގެ ސްނައިޕަރެއް ރާއްޖެ ގެނައި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ކުރާ ދައުވާގައި ބުނާ ކަންކަން ސާފުނުވާ ކަމަށް ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ދިފާއީ ވަކީލުން ކޯޓުގައި މިއަދު ޝަކުވާކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 1
ލަންކާގެ "ސްނައިޕަރު" ވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާއްޖެ އައި ސްރީ ލަންކާގެ ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ މީހާ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް މިއަދު އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 12
"ޖަމީލާއި އަކްރަމްގެ ހަބަރެއް ނުވި، ފިޔަވަޅުއަޅާނަން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފައިވާ ކަން ދައްކަން ސައްހަ ނޫން ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވާން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން އަކްރަމް ކަމާލުއްދީނަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ދެ ބޭފުޅުންގެ ހަބަރެއް ނުވާ ކަމަށް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 75
ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް ހައްޔަރުކުރުމުން

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން(އެމްޔޫއޯ) ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައި އޮތަސް އޭނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރުމުން ކަމަށް އެމްޔޫއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 24
މިރޭގެ ހަފުލާއަށް ހުރަސްނާޅަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި މިރޭ ބާއްވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 26
ކޮލަމް 27: އާސިއްޕެގެ ބާތުޑޭ ޕާޓީ އަނެއްކާ ވެސް!

ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔައިގެން މި ސަރުކާރުން ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިޔަސް، އެ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ޑިމޮކްރަސީއާ މުޅިން ދެކޮޅު އެތައް ބައިވަރު އަމަލުތަކެއް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ހިންގައިފަ އެވެ. އޭގެ ތަފުސީލުތަަކަށް ދިއުމުގެ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް ނެތުމަކީ، ގައުމުގެ...

30 ޖޫން

June 30, 2016 37
ފުލުހުންނަށް އިތުބާރު ކުރަން ބޭނުން. ކުރެވޭނެތަ!

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އަބަދު ވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒު އޮވެ އެވެ. އެކި ދުވަސްވަރު އެކި މިންވަރަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވުމުގައި އެއް ފުލުހަކާއި އަނެއް ފުލުހަކާ ތަފާތުވެ އެވެ. ފެބްރުއަރީ 7ގެ ހާދިސާއަކީ ފުލުހުން ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައިވާ މިންވަރުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 26
ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލަ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށް ބަލައިދޭން އެދެފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮންނަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ޖަމާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ، އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށްގެން ބަލައިދިނުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 29
ރައީސް ހައްޔަރުކޮށް، ތުހުމަތުތައް ބަލަން އެދެނީ

"ވައްކަމާއި ހިޔާނާތާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގެވި ކަމަށް ބުނާ "ޖަރީމާތަކު"ގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުގެ ނައިބު ލީޑަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 16
ރައީސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން އެދިގެން އަމުރެއް ނެރެފައިވާކަން ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިން އާއި ފުލުހަކު ސިއްރުން ދިން ހެކި ބަހުން ސާބިތުވާ ކަމަށާއި އެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 17
ދަރިފުޅުގެ މަރު ހަގީގަތް ހޯދަން ބައްޕަ މަރުފަލި ޖަހަނީ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބުރޯ) ވެސް އެ ރޭ އާއިލާގެ ބައެއް މީހުންނާ އެކު ގޭތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް، 9.40 ހާއިރު ގެއަށް އައިސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ދެތިން މީހުންނެވެ. ބުރޯ ކައިރިން އެދުނީ އެ މީހުންނާ އެކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ދިއުމަށެވެ. އެއީ ބުރޯގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ނަދާލް ރަޝީދު، 25، އޭގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން، އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް...

18 މެއި

May 18, 2016 1
ފިލައިގެން އުޅޭ އޮއިއްޓޭއަށް ފަހުގެ އިންޒާރު ދީފި

ޓެރަރިޒަމާއި ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރާއި ގޮވައި ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި މަނީ ލޯންޑެރިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ގ. އޮއިވާލި މުހައްމަދު ހުސެއިން (އޮއިއްޓޭ) 36، ކުރިއަށް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ނައިފިސްފި ނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.