16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 9
ހުއްދަނޫން މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ދަރަނި ފުލުހުން ނުބަލާނެ

ހުއްދަ ނެތި މުއާމަލާތްކުރާ ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަތަކާއި ރިބާ ހިމެނޭ ބައުންސް ޗެކްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާނުކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ނިންމާފައިވާތީ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގު ނުކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 3
ފުލުހުންނާއި ޕީޖީއާ ދެމެދު ޚާއްސަ މުއާސަލާތީ ނިޒާމެއް

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ދެމެދު މުއާމަލާތްކުރާނެ ޚާއްސަ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 14
ޔުނާންގެ ދެމަފިރިންނަށް ދިން ލޯބި ރުޅިވެރިކަމަށް!

ހަގު ދަރިފުޅު ޔޫންގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް އިންޑިއާވއަށް ގެންދަން އާސަންދައިން ޖާގަ ނުދީގެން ކަމަށް ބުނެ ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާނާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ފާތިމަތު ރިހުލާ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި މުލިއާގެ ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާކުރުމުން އެއް ބަޔަކު ފެނުނީ ދަރިފުޅަށްޓަކައި މައިންބަފައިން ވި ގުރުބާނެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ފާޑުކީ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 3
ޝަހީބު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި، ޕީއެންސީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޝަހީބް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ.

November 02, 2020 39
ޔުނާންގެ ދެމަފިރިންނަށް ބޮޑެތި ދައުވާތަކެއް ކޮށްފި

ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި، ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ދެމަފިރިންނަށް ދައުވާކުރަން ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 02, 2020 14
ވެންޓިލޭޓަރުމައްސަލަ މުރާޖައާކުރަން މަޖިލީހުން އަންގައިފި

ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގަންނަަން ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަަމަށް ތުުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 46
130 ކިލޯ ޑްރަގްސް: "ބޮޑުން" ދޫވެ، ސުވާލުތަކެއް

ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި، ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރި އެކަކީ ގއ. ވިލިނގިލީ ލައިޓްހައުސް ޝަހީބް (ކާފާ) އެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އޭނާ އަކީ އަތުލައިގަންނަން ޖެހޭ "ބޮޑުން"ގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހެކެވެ. މި ފަހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް،...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 16
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ ނިންމުން ރިވިއުކޮށްދޭން އެދެފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ނިންމެވި ނިންމެވުން އަލުން މުރާޖައާކޮށްދޭން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 48
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރާނެ ހެއްކެއް ނެތް

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މައްސަލައިގައި ދެން ތުހުމަތުކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއް...

October 20, 2020 132
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ތަހުގީގުކޮށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 24
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ ފޮނުވީ ދަންވަރަކު ނޫން: އޭސީސީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ 10 މީހަކަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީ އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 8
އަލީ ވަހީދަށް ދައުވާކުރުމަށް އެދި ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

October 14, 2020 7
ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ދައުވާކޮށްދޭން އެންޓި...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 34
ސަފާރީ ކޭސް: ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި އޭނާ ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނަށް އުނި އިތުރު ގެނެސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިދޭން ފުލުހުންނާއި ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 3
300 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 300 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 15
ތިން ފުލުހަކު މަރަން ގޮވި މީހަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތިން ފުލުހެއްގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް އެ މީހުން މަރަން ގޮވި މައްސަލައިގައި ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލާން، ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
ގުޅިފައިވާ ތަހުގީގެއް ކުރަންޏާ ޕީޖީއަށް އަންގަން އެދެފި

ތަހުގީގީ އިދާރާތައް ގުޅިގެން "ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން"އެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ނަމަ އެކަން ޕްރޮސެކިއުޓާޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސަލާމުކަމަށް އެކަން ގެންނަން އެ...

August 19, 2020 22
ޕީޖީން އަންގައިގެން ޝިޔާމްގެ މައްސަލަ އޭސީީސީން ބަލަނީ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ އިބްރާހިމް ޝާކިރު، ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިފައިންގެ ވީއައިޕީ އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅުއްވުމުގައި...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 8
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ފުރިހަމަ ބާރު ހިފާނަން

ގެވެށި އަނިޔާ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި، އެ ކުށަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގާނޫނީ ބާރު ހިފާނެ ކަމަށް، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސެއިން ޝަމީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 4
އަނގަޔަށް ލައްފިލުވާ އެޅި މައްސަލާގައި ބޮޑު ދައުވާއެއް

ރ. އަލިފުށީގައި އަންހެނެއްގެ އަނގަޔަށް ލައްފިލުވާ އެޅި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް، ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލަން އުޅުމުގެ ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 1
ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރާ ބައްޕަ އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރާ ފިރިހެން މީހާ އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 2
ޕޮލިސް ލޯންޗުގައި ރޯކޮށްލުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ދައުވާއެއް

ލ. ގަން ތުނޑީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި ގަސްދުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި އިތުރު ދައުވާއެއް ކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 28
ފުލުހުންގެ ލޯންޗުގައި ރޯކޮށްލި މީހުންނަށް ދައުވާކޮށްފި

ލ.ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރުގައި އޮތް ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި، މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޮން ގޮއްވި މައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތުވި މޫސާ އިނާސް އާއި އެ ހަމަލާ އަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅުނު އަބްދުއްލަތީފް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
ކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި ޅިޔަނަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ޅިޔަނުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 9
އަދީބަށް ނުފިލޭނެ ކަން ކަށަވަރުކުރިން: ޕީޖީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށް، މިނިވަންވުމާ އެކު ވެސް އޭނާ އަށް ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭނެ ކަން ގާނޫނީ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް ކަށަވަރު ކުރެއްވި ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް...