26 މެއި

May 26, 2020 54
ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފުލުހުން ހުއްދަ ދޭން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މާދަމާ ބާއްވާ ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ފުލުހުން ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 38
ލޮކްޑައުން ހަރުކަށިކޮށް މުދާ ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޒަރޫރީ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އިތުރަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

May 15, 2020 14
ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފުވެގެން 200 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފު ވެގެން މިހާތަނަށް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

May 15, 2020 61
ދެން ބާޒާރަށް ދެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ގެ އަކުން ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނުކުމެވޭނީ ހަފުތާއަކު...

03 މެއި

May 03, 2020 4
ސިއްރުން ކުނަހަންދުއަށް އެރި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ލ. ކުނަހަންދު އަށް ސިއްރުން އެރި ތިން މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 1
ހިމަންދޫން ފުރަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުއްދަ ނެތި އއ. ހިމަންދޫން ފުރަން އުޅުނު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

May 01, 2020 105
ކާނެ އެއްޗެއް ހޯދަން ބިދޭސީން ސަލާން ޖަހަނީ!

މީގެ ކުރިން މާލޭ މަގަކުން ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ސަލާންޖަހާ މަންޒަރެއް ނުފެންނާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންކުރުމުން ބައެއް ބިދޭސީންގެ މަސައްކަތްތައް...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 8
ފެން، ގޭސް، ތެލުގެ ޑެލިވަރީއަށް ފާސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، ފެން، ގޭސް ތެޔޮ ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް އިތުރު ފާހެއް ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 4
ކެނޯއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހުއްދަ ނެތި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ކެނޯއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ބަޔަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 9
މާލެ އަރަން 185 މީހަކަށް ހުއްދަ ދިނިން: ޕޮލިސް

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މާލެ އައުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށާއި މިހާތަނަށް 108 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެ ހުއްދަ...

April 26, 2020 8
ކުރެއްދޫގެ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ މިރޭ ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުމަށް ފަހު ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަތާ 50 ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓްކޮށް...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 4
އިއްޔެ އެކަނި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާ

ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެގެން އިއްޔެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 25
ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން އުޅޭ ތަންތަަން މޮނިޓާކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގައި ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭޭ، ހަ ތަނެއް ފުލުހުން ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 1
ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފުވި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ލޮކްޑައުންގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މިއަދު ބޭރުތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅުނު ތިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. މިއީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 1 އާ ހަމައަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފު ވެގެން ހައްޔަރުކުރި ފުރަތަމަ ތިން މީހުންނެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 8
ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފްވެގެން 78 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެގެން މިހާތަނަށް 78 މީހަކު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

April 19, 2020 16
"މަގުތަކަށް މީހުން ނުކުތީ ޑެލިވަރީ ނިޒާމް ފޭލްވުމުން"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް ގޭގޭގަައި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ގެތަަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ރޭވި ނިޒާމު މަސައްކަތް ނުކުރި ކަމަށާއި...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 13
ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ މުދާ މާލެއިން ގެންދެވޭނެ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރިޔަސް، އެހެން ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ މުދާ މާލެއިން ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 14
މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް މިރެއިން ފެށިގެން ފުލުހުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

April 17, 2020 9
ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ދެވޭނެ

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ކުރިއަށް އޮތް 14 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން، ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކުން 24 ގަޑިއިރަށް މި ވަގުތު ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން...

April 17, 2020 199
ގެއަކުން އެކަކަށް ފިހާރައަަކަށް ދާން ނުކުމެވޭނެ

މާލޭގެ އިތުރު ހަތަރު ތަނެއް މިއަދު މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފައިވާ ކަމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ ސެންޓަރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 28
މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 3
ރަޖިސްޓްރީވާން ގުޅާނެ ނަންބަރު ފުލުހުން އާންމުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު މާލެއިން މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނުމުން، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދު...

April 15, 2020 16
ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފުވާ މީހުން ކަރަންޓީންކުރާނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މާލެއިން ފެނުމާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި އެންގުންތަކާ ހިލާފަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށިކޮށް...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 9
ރިސޯޓަކުން އަލިފުއްޓަށް އެރި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން ރިސޯޓުން އެ އަތޮޅު އަލިފުއްޓަށް ދިޔަ ފަސް މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 54
ކާފިއު-4: މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފަށައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފައި އޮންނަ ވަގުތު ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފުލުހުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 61
ކާފިއުގެ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅުނު މީހުން އިތުރުވެއްޖެ!

ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި މަގުތަކަށް ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެއާ އަޅާބަލާއިރު މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާތީ ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 27
އެއްބާރުލުންދީ، ދެއްކި ނަމޫނާ އަށް ސާބަސް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ އަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި، ތިން ގަޑިއިރުގެ ކާފިއު މިއަދު ހަވީރު ފަހެއް ޖެހުމާ އެކު ފެށުނުއިރު، އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތިބީ ގެއަށް ވަދެ އެވެ؛ މާލޭގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ގާތްގަނޑަކަށް 150،000 މީހުންގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން ނިސްބަތުން މަދު މީހެއް ފިޔަވައި މަގުމައްޗަކުން ނުފެނެ އެވެ. އެންމެން...

31 މާޗް

March 31, 2020 31
މިދުވަސްވަރު މުޒާހަރާތަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަން: ޕޮލިސް

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާތީ މިދުވަސްވަރު މުޒާހަރާތައް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.