25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 63
ބެންކަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ފައިސާތަކެއް ފޭރެން އުޅެފި

"ރޫޓް" ފިހާރައިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ޖަމާކުރަން މިއަދު ގެންދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރެން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރުމުން އެ ބޭންކްގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން އެކަން ހުއްޓުވައި ފައިސާތައް ސަލާމަތް ކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 20
ނިއުޕޯޓުގެ މުދާ ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ނިއުޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރަންޓް ބަންދުކޮށް، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ހުއްޓާ، ތަން ހަލާކުކޮށް ވައްކަން ކުރަމުން ދާތީ، އެ އިމާރާތާއި މުދާ ރައްކާތެރިކޮށްދޭން، ތަނުގެ ވެރިފަރާތާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 8
ކަލައިދޫ ގެއަކުން 352،500ރ. ވަގަށް ނަގައިފި

ލ. ކަލައިދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި 352،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 2
ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެއްޗާ އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ވެސްޓޯ ފިހާރަ ފަޅާލައި އެއް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މުދާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ވަގަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން 78،240 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 2
ޔޫރޯ އޮފީހުން ބައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި

ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި، ބައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 8
ޔޫރޯ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި، ފައިސާތަކެއް ނަގައިފި

ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ރޭ ފަޅާލައި، އެ ތަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ހުޅުޖެހުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި

ޖަމާއަތް ހަދައިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް އަރައި، ބޮޑެތި ވައްކަންކޮށް، މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރ. އަތޮޅުން ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައި، ދެން ތިބި މީހުންގެ ބަންދަށް އަށް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 7
ހުޅުޖެހުން، ވައްކަމުގެތުހުމަތަށް އިިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން އަރައި، ބޮޑެތި ވައްކަންކޮށް، މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރ. އަތޮޅުން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 15
ހުޅުޖެހުމާއި ވައްކަމުގެ ތުހުމަތަށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 2
މަގުމަތީ ވެއްޓިފައި އޮތް މީހެއްގެ ފޯނު ވަގަށްނަގައިފި

ތ.ތިމަރަފުށީގައި އުޅޭ ނުކުޅެދިންތެރިކަން ހުންމަ މީހަކު އެ ރަށު މަގެއްގެ މައްޗަށް ވެެއްޓިފައި އޮއްވައި އޭނާގެ ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ވަގަށް ނަގައި އެ ވިއްކާލަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 10
އެޕޯލޯގެ ބޮޑު ވައްކަމަށް މަހެއް: ތަފްސީލެއް ނެތް

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސްގެ 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ވައްކަމަށް މަހެއް ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއަސް އެކަމުގެ ތަފްސީލް ހާމަނުކޮށް ދިގުލައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 12
މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި

އައްޑޫ މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ފަޅާލައިގެން ރޭ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި އެ ތަނުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 10
ޕީޕީއީ ލައިގެން ވައްކަންކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް!

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބޭނުންކުރާ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ލައިގެން މާލޭގެ ގެއަކަށް ވަދެ ވައްކަންކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 1
ދޯންޏެއް ވަގަށް ނެގި ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރު ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއް ބަޔަކު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހަތަރު ދިވެހިން މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 8
މީހަކު ގަންހިންގުވި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކަށް އަނިޔާކޮށް ގަންހިންގުވި މައްސަލައެއްގައި އިއްޔެ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 2
އެޕޯލޯގެ ވައްކަމާ ގުޅޭ މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސްގެ ހެޑް އޮފީހުން 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި އަދި މީހަކު މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 5
1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހައްޔަރު

ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެ ރިސޯޓަށް ގެންދިއުމަށް ހަވާލުކުރި ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު...

April 14, 2020 9
ފިހާރަޔަކުން ބޮޑު ވައްކަމެއް ކުރި ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

ބިޒް މޮބައިލް ފިހާރަ ފަޅާލައި، އެތަނުން ވަގަށް ނެގި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ހޯދައި، ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 25
އެޕޯލޯ އޮފީސް ފަޅާލައި 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިފި

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސްގެ ހެޑް އޮފީސް ރޭ ފަޅާލައި 1.7 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020
މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާ ވަގަށް ނެގި މުވައްޒަފަކު ޖަލަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުން އަސާސީ މެޑިކަލް ސާމާނުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ވައްކަންކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 20
އަލިދޫ ރިސޯޓުން ވައްކަން ކުރި 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅުގެ އަލިދޫ ރިސޯޓުން އެކި ދުވަސް މަތިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި ދިވެހި ހަތަރު ފިރިހެނުން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.