28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 10
ވިލާގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑުން ވަގުންނަށް ލިބުނީ 400ރ.

އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީ ހުންނަ ވިލާގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑު ފަޅާލައި އެތަނުން ރޭ ވައްކަން ކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު ވަގުންނަށް އެތަނުން ނެގުނީ ވަކި ލާރީގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި 400 ވަރަކަށް ރުފިޔާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 1
ހޯޑެއްދޫ ތިޖޫރި ނެގި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ހޯޑެއްދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ރޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 12
ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ހުރި ތިޖޫރި ފެނުނީ ވަކިލާރިކޮޅާ އެކު

ގދ. ހޯޑެއްދޫ އިންޖީނުގެ އިން ވަގަށް ނެގި ތިޖޫރި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް، އެ ރަށު ކުޅީ ސަރަހައްދުން އިއްޔެ އެ ތިޖޫރީ ފެނިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ބައި ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާއާ އެކު ވަގަށް ނެގި އެ ތިޖޫރީ ފުލުހުންނަށް ފެނުނު އިރު އޭގައި ހުރީ ވަކި ލާރިކޮޅު އެކަންޏެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 2
މިދިޔަ އަހަރު ކުށް މަދު، ނަމަވެސް ހަ މަރު

ނިމިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު މަދު ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017
ތިޖޫރި ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހއ. މޮޅަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ގެ ބަންދަށް އިހަވަންދޫ ކޯޓުން 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

December 19, 2017 7
މޮޅަދޫ ތިޖޫރީން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދައިފި

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު، ހއ. މޮޅަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރީން ވަގަށް ނެގި ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 2
ތިޖޫރި ވަގަށް ނެގުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހއ. މޮޅަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ތިޖޫރީގައި ހުރި ބައެއް ފައިސާ ފުލުހުން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

December 18, 2017 7
މޮޅަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރި ފެނުނުއިރު،ފައިސާއެއް ނެތް

ރޭ ވަގަށް ނެގި، ހއ. މޮޅަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރީ ފުލުހުން ހޯދިއިރު، އޭގައި ހުރި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތް ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 18, 2017 3
މޮޅަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި

ހއ. މޮޅަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި ތިޖޫރީ ރޭ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 14
ވިލާޓްރޭޑުން ވައްކަން ކުރަންއުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވިލާ ޓްރޭޑް ސެންޓަރު 5 އިން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ހަތަރު މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 20
ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

މާލޭގައި ރޭ ފަތިހު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި، ވަގަށް ގެންދިޔަ މުދަލާއި ތަނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު ދެ ލައްކައަށް ވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް އެ ފިހާރަ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 62
މާލޭގައި މީހެއްގެ ކަރުގައި ވަޅިޖައްސައި ފޭރެން އުޅެފި

މާލޭގައި ރޭ މީހެއްގެ ކަރުގައި ވަޅި ޖައްސައި ފޭރެން އުޅެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 16
ފިހާރައެއް ފަޅާލައި 42،000ރ. ވަގަށް ނަގައިފި

މާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި، 42،000ރ. ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 31
ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓަކުން ވަައްކަން ކޮށްފި

ރ. ފުރަވެރި ރިސޯޓުގެ ބޭރުގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނަކުން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 10
ވަގަށް ނެގި ފަންޑު ފޮށި ހޯދައިފި

ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ ރަށު މިސްކިތް، މަސްޖިދުލް އިއްތިހާދުގައި ބެހެއްޓި ފަންޑު ފޮށި ވަގަށް ނަގާފައި ވަނިކޮށް ފުލުހުން އެ ފޮށި ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 19
މާވެޔޮ މަގުން ފެނުނީ ފޭރި، އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ މީހެއް

ޒަހަމުތަކަކާއެކު ރޭ ދަންވަރު މާވެޔޮ މަގަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ފެނުނީ، އޭނާގެ އަތުން ފޯނެއް ފޭރިގަތުމަށް ފަހު އަނިޔާ ކޮށްފައި އޮތް މީހެއް ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 67
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހުންނަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 6
ބިދޭސީންތަކެއްގެ މެދުގައި ބޮޑު ފޭރުމެއް ހިނގައިފި

ރޭ އިރާކޮޅު ދަރުބާރުގޭ ކައިރީގައި ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ތިން ލައްކައެއްހާ ރުފިިޔާ ފޭރުނު ތިން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 38
އެމްޕީއެލް ގައި ހުރި ސައިކަލްތަކެއް ވަގަށް ބޭރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ރޭސިން ސައިކަލްތަކެއް ބަނދަރަށް ބޭލުމަށް ފަހު، އެ ސައިކަލްތައް ދޯންޏަކަށް އަރުވައިގެން ވަގަށް ބޭރުކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ފުލުހުން އެކަން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 39
އައިޕެޑެއް ހިފައިގެން ފިލި ޑްރަައިވަރަކު ހޯދައިފި

ޓެކްސީއެއްގައި މީހަކަށް ބާއްވާފައި ދެވުނު އައިޕެޑެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ފިލި ޑްރައިވަރަކު، ރޭ ހޯދައި ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 9
ރޯދަ މަހު ފޭރުން އިތުރުވި، އެންމެ ގިނައީ ވައްކަން

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ހުށަހެޅި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 9
ވަގުންނަށް ފުރުސަތު ހަނި ޗުއްޓީއަކަށް ހަދަން އެދެފި

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދާ ގުޅިގެން އަންނަ ޗުއްޓީއަކީ ވަގުންނަށް ވައްކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަނި ޗުއްޓީއަކަށް ހެދުމަށް ފުލުހުން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 6
މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދަކުން ފޭރުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދަކުން ފޭރުނު 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.