27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 10
ފޯނު ވަގަށް ނެގުން މަދުވެއްޖެ: ޕޮލިސް/ކޭމް

ވަގަށް ނަގާ ފޯނުތައް ހޯދަން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު، ފޯނު ވަގަށް ނެގުން މަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) އާއި ފުލުހުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 19
ފޭރިގަނެ ސައިކަލުން ޖައްސައި ފިލުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސ. ހިތަދޫ ބޭސް ފިހާރައެއްގައި ކޭޝިޔަރެއްގެ ގޮތުގައި އިން އަންހެނެއްގެ ފޯނު ފޭރިގަނެ ސައިކަލުން ޖައްސައި ޒަޚަމްކޮށްލުމަށް ފަހު ފިލި މީހަކު ފުލުހުން މިއަދު ހަވީރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 3
ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލާގައި 4 މީހުން ހަައްޔަރުކޮށްފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ރެއިންބޯ ފިހާރައަކުން ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރުނު މައްސަލައިގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2017 1
އޮފީހެއް ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ނެގި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުންފުންޏެއްގެ އޮފީސް ރޭ ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށް، ގެއްލުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 3
ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ރެއިންބޯ ކުންފުނީގެ ހަ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 4
ސީރިއަސް ކުށްތައް މަދު، ކުދި ކުށްތައް އިތުރު: ޕޮލިސް

މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ސީރިއަސް ކުށްތަކުގެ އަދަދު މަދުވިޔަސް ކުދި ކުށްތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 1
ނިލަންދޫން ސްކޫލުން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދައިފި

‎ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ވަގަށް ނެގި ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހޯދައި، ދެ މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 2
ބޮޑު ފޭރުމާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެސްޓަން ޔުނިއަން އަށް ވަދެ އެތަނުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ފޭރުނު މައްސަލާގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 4
ބޮޑު ފޭރުމާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ވެސްޓަން ޔުނިއަން އަށް ވަދެ އެތަނުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ބަނދެ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ފޭރިގެން މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 11
ރޭ ފޭރުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަ މިލިއަން ހޯދައިފި

މާލޭގައި ހުންނަ ވެސްޓަން ޔޫނިއަން ޓްރާންސްފާ އޮފީހަށް ބަޔަކު ރޭ ވަދެ، އެތަނުން ފޭރުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ...

October 03, 2016 23
ރޭގެ ފޭރުން: ވަގުންގެ އަތުން ދޫވި ފައިސާތައް ފެނިއްޖެ

މާލޭގައި ހުންނަ ވެސްޓަން ޔުނިއަން ޓްރާންސްފާ އޮފީހަށް މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ރޭ ވަދެ، ބިދޭސީ ހަތަރު މީހަކު ބަނުމަށް ފަހު ފޭރުނު ބައެއް ފައިސާ ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ. އެކަމަކު...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 3
ކޮނޑޭގައި މީހަކު ރަހީނުކޮށް ތިޖޫރި ފަޅާލައިފި

ގއ. ކޮނޑޭ އިންޖީނުގޭ އޮފީހުގައި ޑިއުޓީއަށް ހުރި މުވައްޒަފަކު ރަހީނުކޮށް، އެތަނުގެ ތިޖޫރި ރޭ ފަޅާލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 2
ތިން މިލިޔަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

މީހަކު ރަހީނު ކުރުމަށް ފަހު އެމްޔޫ ސްޓޯރުގެ އޮފީހުގެ ތިން ތިޖޫރީ ފަޅާލައި ދެ މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާއި އެއް ލައްކަ ޑޮލަރު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 1
އެލައިޑްގެ ފައިސާތަކަށް ހިޔާނަތްތެރިވި މައްސަލަ ބަލަނީ

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ފައިސާތަކަކަށް އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ހިޔާނަތްތެރިވި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައި އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް އެތާނގެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.