20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 13
އަދީބުގެ ވަކީލް ސިރާޖު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މޫސާ ސިރާޖު މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 48
ވޯޓަކީ ރައްޔިތުންގެ ހުކުމް، އެ ހުކުމާ ނުބެހޭތި!

އެ ދުވަސް މި އޮތީ އައިސް ޖެހިފަ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 17
ފުވައްމުލަކުގައި މީހެއްގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި މީހެއްގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރައި މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

September 15, 2018 4
ރިޔާޒު ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ ގާނޫނީ އަސާސެއް ނެތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް މިއަދު ނިމިފައިވާތީ އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ ގާނޫނީ އެއްވެސް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 33
އެކަނި އުޅުނު ކުއްޖަކު ދެފަހަރު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

އެކަނިމާއެކަނި މަގުމަތީ ހިނގާފައި ދަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނު މާފަންނުކޮޅުން ފެނުނު ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު، ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިއީ އެ ކުއްޖާ އެގޮތަށް ފެނިގެން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އާއިލާއާ ހަވާލުކު ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 6
ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ވަކީލުންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 18 މީހުންގެ ދިފާއީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި މާލެއިން ބޮޑު ޓީމެއް ދިއުމުން ގއ. ވިލިނގިލިން އެ ވަކީލުންނަށް މިއަދު ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

September 13, 2018
ފޭރުމުގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު ނުހިމެނޭ: އެންސިސް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލޭން ފޭރިގެން މައްސަލައިގައި ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ބައިވެރިވުން...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 33
އިލްޔާސް ނުފިލާ، ރާއްޖެ އައިސް ބަޔާން ދޭނެ

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް އަވަހާރަ ކޮށްލާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ބެހޭ ގޮތުން ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ފަހު، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވާތީ، އެ އިދާރާއަށް އިލްޔާސް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން...

September 12, 2018 39
އިބޫގެ ތަހުގީގެއް ފެށުމުން ޖަރުމަނުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު، އޭނާގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފެށުމުން، ޖަރުމަނުން ރާއްޖެ...

September 12, 2018 36
"ޖަރީމާތަކަށް" ރައީސްގެ އިއުތިރާފް ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭ

ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް، އެތައް ބައެއްގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގެވި "ޖަރީމާތަކު"ގެ ވާހަކަ ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި އަމިއްލަފުޅަށް ވިދާޅުވެ،...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 23
އިބޫއާ ގުޅުވައި ފުލުހުން ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލާ:އިދިކޮޅު

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ކެމްޕޭނާ ގުޅުވައި ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދައި އިންޒާރު ދިނުމުގެ އަމަލުތަކެއް ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 58
ރައީސްގެ އަބުރާ ބެހުނު މައްސަލަ ބުދަ ދުވަހު ހުށަހަޅަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަބުރާ ބެހުނުކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި ރާއްޖެ ޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަބުރުގެ މައްސަލަ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 10, 2018 2
ފައިސާތަކަކާއެކު އެންސިސްގެ ފޭރުމާގުޅޭ މީހަކު ހައްޔަރަށް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލާގައި އިތުރު ފިރިހެނަކު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ....

September 10, 2018 88
"އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އެބައުޅޭ"

މިމަހު 23ގައި، ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ގައުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 88
ފިލި މީހުން ވޯޓުލާން ޖެހޭނީ ރަޖިސްޓްރީ އޮތް ތަނަކަށް!

މި މަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި، ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގުތަކަށް "ފިލައިގެން" އުޅޭ ބަޔަކު އެބަތިބި ކަމަށް އަންގާފައިވާތީ، އެ މީހުން ވޯޓުލާ ގޮތަށް...

September 09, 2018 1
ހިތަދޫ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

އައްޑޫ ހިތަދޫ ފިހާރައެއްގައި ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ރޯވެ، އަނދައިލި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 56
ބްރިޖާއި ރިންގް ރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓުތަކެއް!

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވާލި ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތީގަ އާއި ބްރިޖާ ގުޅޭ ބޮޑެތި މަގުތައް އިއްޔެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލިއިރު ރޭ އެތަނުގައި އެކްސިޑެންޓުތަކެއް ހިނގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 18
އިދިކޮޅު ޖަލްސާ އަށް ގޮވަން ދުއްވި ޕިކަޕް ގެންގޮސްފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މާދަމާ ރޭ އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބާއްވާ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ އިޝްތިހާރު ކުރަން ދުއްވި ޕިކަޕް ހުއްޓުވައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިއަދު ގެންގޮސްފި އެވެ.

September 07, 2018 11
ރިންގު ރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ގުޅިފައިވާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ނުވަތަ ރިންގު ރޯޑު، ތާރު އަޅައިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި ހުޅުވިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް މިއަދު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

September 07, 2018 15
ބްރިޖުގެ ދެ ފަރާތުގައިވާ ލޭން، ހިނގުމަށާއި ދުވުމަށް

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވާލި ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ދެ ފަރާތުގައިވާ ހަނި ދެ ލޭން، ހިނގާ މީހުންނާއި ދުވާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 15
ސަލާމަތުގެ ސިޔާސަތު: މުއައްސަސާތަކަށް މިނިވަންކަން

ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކޮށް، ޒަމާނީ ތަމްރީނާއި ވަސީލަތް، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ގާއިމް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހއ. ހޯރަފުށީގައި މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 85
ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެންގި އިރު އިލްޔާސް ބޭރުގައި!

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އެންގި އިރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން މިއަދު މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

September 05, 2018 46
"ތެޔޮބޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސަށް ކުރަނީ ދޮގު ތުހުމަތެއް"

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކުން ކަނޑުމަތީގައި މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރަނިކޮށް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

September 05, 2018 144
ޝައިޚް އިލްޔާސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ މެދު ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، އޭނާ ފުލުސް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 41
ނަޝްފާއަށް އަނިޔާކުރި ދެ ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ނަޝްފާ ހަސަނަށް އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ އަންހެން ކުދިން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 02, 2018 69
އިލްޔާސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަންޖެހޭ:ނިހާން

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ މެދު ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، އޭނާ ފުލުހުންގެ...

September 02, 2018 72
އިއްބެ މަރާލީ މާލެ އައިތަނުން ދިން ހަމަލާގައި!

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ކައިރިން ހަމަލާދީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މަރާލި އިބްރާހިމް އާގިލް (އިއްބެ)، 18، އަށް ހަމަލާދިނީ މާލެ އަތޮޅު ރަށެއްގައި އުޅުމަށް ފަހު އެނބުރި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 34
ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ކައިރީގައި ރޭ ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި...

September 01, 2018 28
ރައީސްގެ ދަތުރަށް ކުރެންދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަންދުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ޅ. ކުރެންދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ، އެ ރަށުގައި ހުރި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ބަންދުކޮށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ދިދަތައް ފުލުހުން...