24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 19
ފެބްރުއަރީ 8 ގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހަކު ޖަލަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ، 8، 2012 ގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށާއި އެތަނުގައި ތިބި ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ގާ އުކި މީހަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

September 24, 2016 2
މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު:ހޮސްޕިޓަލް

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ހިނގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ފަސް މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

September 24, 2016 6
އައްޑޫގައި ފަސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިރޭ ފަސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިމަހު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން މިއަދު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 16
އަށް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއެއް ފާސްކޮށް، އަށް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ދިވެހިި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 26
އަމީން ހާޒިރުކުރީ ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް މިރޭ...

September 19, 2016 10
ހުޅުމާލެއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ބަނގުރާ ހޯދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި، 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަނގުރާ ފުޅި ކޭހާއި ދަޅު ކޭސްތަކެއް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 1
ހުޅުމީދޫ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ކުޅި އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު އިރުއޮއްސުނު އިރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ނިއްވާލައިފި އެވެ.

September 18, 2016 30
އަމީން ފައިސަލް، މޫސާ ޖަލީލް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކުރީގެ ދެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ އަމީން ފައިސަލާއި މޫސާ އަލީ ޖަލީލް މާދަމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

September 18, 2016 39
"މަރުގެ މަގަކަށް" ވުމުގެ ކުރިން ފިޔަވަޅު އަޅާ!

ލ. އަތޮޅުގައި ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ފަސޭހައިން ދެވޭ ގޮތަށް ތާރު އަޅައިގެން ހެދި ޗާލު މަގުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ޖުލައި 26ގެ ބަންދު ތެރޭގައި ނިމުނުތަނާހެން ފުރަތަމަ ވެސް ކުރިމަތިވީ ބޮޑު...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 11
ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގެ މޫދަށް ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި މުދާ ބަރުކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏަކުން ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ވެއްޓި މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 3
ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އެކި ވަރުގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

September 14, 2016 10
ލާމު ލިންކު ރޯޑުގައި ޖިޕެއް ފުރޮޅާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަގު، ލާމު ލިންކު ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޖިޕެއް ފުރޮޅާލައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 15
ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލާ: އެމްޑީޕީ

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

September 13, 2016 108
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ފުލުހުންނަށް، އެކަން ބަލަން ޖެހޭ

ދިވެހި ފުލުހުންނާ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުވައިގެން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަލެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް މިންވަރު ފަޅާއަރުވާލަން އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 19
މަޖީދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރީ ލަންކާ ޑޮލަރު މައްސަލައިގައި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރީ ލަންކާ އިން ޑޮލަރު ބޭރުކުރި މައްސަލާގައި ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 23
ހައްޔަރު ކުރި އެމްޑީޕީގެ މީހުންގެ ބަންދަށް 13 ދުވަސް

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އިން ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ހައްޔަރު ކުރި އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު 13...

September 09, 2016 15
މިޔަރު އުރަހަތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުން މައްސަލަ ބަލަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބަޔަކު ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހިފައި، ލޮނު އަޅާފައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މިޔަރު މަހާއި އުރަހަތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައި، އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 11
ރައީސަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދާލަތުން ވެސް ގޮވާލައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށް މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން އަދާލަތު ޕާޓީން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

September 08, 2016 14
މުސްލިމުން ވިއްކާ ބިރިޔާނީގައި ގެރިމަސް ހުރިތޯ ފުލުހުން ބަލަނީ

ހަރިޔާނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އިންޑިއާގެ ހުޅަނގު-އުތުރުގެ ހަރިޔާނާ ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުން ވިއްކާ މަޓަން ބިރިޔާނީ އަށް ގެރި މަސް އަޅާފައި ހުރިތޯ ފުލުހުން ނުކުމެ ޗެކު ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

September 08, 2016 9
މަޖީދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓް ފޮނުވައިފި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ މާދަމާ ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 46
ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގެއް ހިންގަން ގަރާރެއް

ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާ އިން އާއްމުކުރި ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު...

September 07, 2016 36
އިންޑިޕެންޑެންޓް ހިންގާ އިމާރާތަށް ފުލުހުން ވަދެއްޖެ

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ރާވާ ކަމަށް ބުނެ އޮންލައިން ނޫސް، މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް (ކުރީގެ މިނިވަން ނޫސް) ހުންނަ އިމާރާތަށް މިއަދު ފުލުހުން ވަދެ، ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 62
ރައީސް ޔާމީންގެ ބިލްބޯޑަކަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހި މީހާ ހޯދަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބިލްބޯޑަކަށް މިދިޔަ މަހު ކަޅު ތެޔޮ ޖެހި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 8
އެކްސިޑެންޓްވި ކާރުގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި މީހަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން، ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 04, 2016 62
ތަހުގީގަށް ފޯނު އަތުލުން، ކުޑަ މައްސަލައެއް ނޫން

މި ޒަމާނުގައި މޮބައިލް ފޯނަކީ މީހެއްގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ރައްކާކޮށްފައި އޮންނަ ވަސީލަތެކެވެ. އެހެންކަމުން ސިޔާސީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރާ...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 28
ތުހުމަތުކުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް ކެނެރީގެއަކުން ނުފެނުނު

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ރާވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު، ގ. ކެނެރީގެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަލަައި ފާސްކުރި ނަމަވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 62
ފެނަކައިގެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު

ލޯންޗްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ސައްހަ ނޫން ޗެކްތަކެއްގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި...

September 01, 2016 11
ޓްރެފިކް މައްސަލައެއްގައި އަމީތު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ޓްރެފިކް މައްސަލައެއްގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިއަދު ގެންދިއުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 36
ނަޝީދު އަތުނުވުމުން ގޯނާކުރަނީ މުޅި އާއިލާ އަށް: އީވާ

ކޯޓު އަމުރު ނެރެގެން ވެސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މި ސަރުކާރަށް އަތުނުވުމުން އެމަނިކުފާނުގެ މުޅި އާއިލާ އަށް ގޯނާކުރަމުންދާ ކަމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ...

August 31, 2016 56
ފުލުހުން ކެނެރީގެއަށް ވަދެ ފާސްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ. ކެނެރީގެ އަށް ފުލުހުން މިރޭ ވަދެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 13
ސްކޮލަޝިޕެއްގައި 10 ފުލުހަކު އިންޑިއާއަށް

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އިންޑިއާއިން ލިބުނު ސްކޮލަޝިޕް ފުރުސަތުތަކެއްގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް 10 ފުލުހަކު އެ ގައުމަށް ފުރައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް...

August 28, 2016 8
ސިފައިންނަށް ހާއްސަ ބޮޑީ ސްޕްރޭއެއް ޕޮއިޒް އިން

އެކި ގައުމުތަކުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ގައުމަށް ކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ސެންޓު ކުންފުނި އައިފީން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ "ރޭންޖާސް" ބޮޑީ ސްޕްރޭ...