22 ޖޫން

June 22, 2016 12
އަދީބުގެ ޑީއެންއޭގެ މައުލޫމާތު ޕީޖީއަށް ފޮނުވަައިފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ފެނުނު ފިސްތޯލައިންއިން ފެނުނު ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

June 22, 2016 19
"ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އަދިވެސް ގިނައީ އިހްލާސްތެރިން"

ފޮރެންސިކް ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތް، އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފި. މިހާރު ލިބިފައި ހުރި ހެއްކާ އެކު ނާޒިމް ވަގުތުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ. އޭނާ އަށް ދެމުން ދަނީ ނުހައްގު...

June 22, 2016 44
ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެގެން ނުވާނެ: ފާއިޒް

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރޭ ވެވުނީ އިއުތިރާފެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު...

21 ޖޫން

June 21, 2016 66
ހަތިޔާރުން އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ޕްރޮފައިލް ފެނުނު: ޕޮލިސް

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ފެނުނު ފިސްތޯލައިން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ...

June 21, 2016 5
އަދީބު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލި މައްސަލަ އާއި ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުނު ކަމުގެ މައްސަލާގައި ހުކުމް އައިސްފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު...

20 ޖޫން

June 20, 2016 26
ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލަ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށް ބަލައިދޭން އެދެފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮންނަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ޖަމާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ، އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށްގެން ބަލައިދިނުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 29
ރައީސް ހައްޔަރުކޮށް، ތުހުމަތުތައް ބަލަން އެދެނީ

"ވައްކަމާއި ހިޔާނާތާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގެވި ކަމަށް ބުނާ "ޖަރީމާތަކު"ގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުގެ ނައިބު ލީޑަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 19, 2016 45
ޖަމީލާއި އަކްރަމް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޗެއާމަން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

June 19, 2016 41
އާ ހެކިތަކެއް، ނާޒިމްގެ ޝަރީއަތް ޝައުގުވެރި ދިމާއަކަށް

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ދިރިއުޅުއްވި ކޮޓަރިން ފިސްތޯލައަކާއި ތިން ވަޒަން ފެނުނު މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިިހާރު...

18 ޖޫން

June 18, 2016 1
ބޯޓަކަށް އެރި ވޭންގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭ އިރާކޮޅު މީރުބަހުރު ބަނދަރުން ދަތުރުކުރި ވޭނެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް، މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އެ ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކަށް އެރި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން، ވޭންގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 5
ވޭނެއް މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި، ބޯޓަކަށް އަރައިފި

މީރުބަހުރު ބަނދަރުން ދަތުރު ކުރި ވޭނެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި، ފަޅުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް މިރޭ އަރައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 3
އަދީބު ޖަލަށް ދޫކުރާނީ ތަހުގީގުތަކަށް ފަހު: ފުލުހުން

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކުރާނީ އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ނިމުމުން ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 16, 2016
ހިތަދޫ މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 20
ނާޒިމްގެ ކޮޓަރީގައި ފިސްތޯލަ ބޭއްވީ އާސިފް ކިޔާ މީހެއް

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮޓަރީގައި ފިސްތޯލަ ބޭއްވީ އާސިފް ނަމަކަށް ކިޔާ ފުލުހެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް ހެކިބަސް ދޭނެ ހެކިން އެބަތިބި ކަމަށް ނާޒިމްގެ ވަކީލް...

June 15, 2016 10
އަޑި ޕާކު ސަރަހައްދުން ބްލެކް ވިޑޯތަކެއް ފެނިއްޖެ

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މާލެއިން އަނެއްކާ ވެސް ބްލެކް ވިޑޯތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 5
ދައުވާއަށް ފިޔާޒް އިންކާރު، ހަތް މީހަކު ހެކިންނަށް

ފުލުހެއްގެ ގައިގައި އަތް ލި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށް، ދިފާއުގައި ހަތް ނޫސްވެރިއަކު ހެކިންގެ ގޮތުގައި މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 26
މާލޭގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ހެންވޭރުކޮޅު ނޫރު މިސްކިތް ކައިރީގައި މިރޭ މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

June 13, 2016 41
ރަސްފަންނު މޫދަށް ބަޔަކު ކަޅުތެޔޮ އަޅައިފި

ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ މޫދަށް މިއަދު ހަވީރު ބަޔަކު ކަޅުތެޔޮ އަޅައިފި އެވެ.

June 13, 2016 5
ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާ ކުރި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ގަމުގައި ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާކޮށް އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު އަމަލު ހިންގަމުން ދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެއްސަކު އެ ރަށުން ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި...

12 ޖޫން

June 12, 2016 1
މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ދަންވަރު ދެ ގްރޫޕެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ހަތަރު މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 5
އަމުރު ނެތި ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން، ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު...

June 11, 2016 5
ހިމަންދޫން ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފުލުހުން އއ. ހިމަންދުއަށް އެރުމުން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅި ތިން މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރު...

09 ޖޫން

June 09, 2016 16
ދަރިފުޅު ބަލައި ފުލުހުން ދިއުމުން ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް!

ބައްޕައާ އެކު އއ. ހިމަންދޫގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު މަންމައާ ހަވާލުކުރަން ފެމިލީ ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ފުލުހުން އެ ރަށަށް ދިއުމުން އިއްޔެ ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 2
ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ފިޔާޒަށް ފަސް ދުވަސް ދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއީއޯ ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާއަށް ފަސް ދުވަހުގެ ފުރުސަަތެއް ދީފި އެވެ.

June 08, 2016 6
ޕީޖީން ވަކިކުރި ވަކީލަކަށް ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކަށް ބިނާކޮށް ޕްްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަކިކުރި ވަކީލަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން...

June 08, 2016 3
ހައްޔަރުކުރީ ވަޒީފާ ގެއްލުވާލަން: ތިނަދޫ ގާޒީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހައްޔަރުކުރި ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ފުލުހުން ރާވައިގެން ކުރި ކަމެއް ކަމަށާއި...

07 ޖޫން

June 07, 2016 10
ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް 15 ދުވަސް

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކަނޑުމަތީގައި ހިންގި 48 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އަތުލައިގަތް 29 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދަށް މިއަދު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

June 07, 2016 35
29 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި، މިއީ ރެކޯޑެއް

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ ގެނައި ކަމަށް ބެލެވޭ 29 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެނެ ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 07, 2016 11
ދެ ކުދިންގެ މަރާ ގުޅިގެން ކުދިންތަކެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ދެ ކުދިންގެ މަރާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަ ކުޑަ ކުދިންނާއި ބޮޑު މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި. ވައިކަންމައްޗާއި އީގަލްސް އަށް ނިސްބަތްވާ ގްރޫޕްގެ މެދުގައި މާރާމާރީ ހިންގީ އުފެދުނު...

06 ޖޫން

June 06, 2016
ރޯދަމަހާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ޓްރެފިކަަށް ބަދަލުތަކެއް

ރޯދަމަހު ފިނިބުރު ޖަހަން ނުކުންނަ މީހުންނަށާއ އާއްމުންނަށް ފަސޭހަ ވާނެ ގޮތަކަށް މާލޭގެ ޓްރެފިކަަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

June 06, 2016 2
ފުލުހުން ބާޒާރުމަތީގެ މަގުތައް ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި

ބާޒާރުމަތީގެ ބައެއް މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް، އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު ވަގުތުތަކުގައި ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ބަންދުކޮށް ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ޓީމަކުން އެ މަގުތައް ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް...

05 ޖޫން

June 05, 2016 9
މަރުވި ދެ ކުދިން މާރާމާރީގައި ބައިވެރިވި: ފުލުހުން

މާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި މާރާމާރީގައި މަރުވި 14 އަހަރުގެ ދެ ކުދިން ވެސް މާރާމާރީ ހިންގަން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ތަހުގީގަށް މިހާތަށް ލިބިފައި ހުރި ހެކިތަކުން ފުލުހުން ބުރަވަނީ، އެއީ ދެ ގްރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ހަމަޖެހުމެއްގެ ބަދަލު ހިފަން ހިންގި މާރާމާރީއެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސީދާ ސަބަބެއް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 5
ރޭ ހައްޔަރު ކުރި ބައެއް މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުން ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރު ކުރި 19 މީހުންގެ ތެރެއިން، ބަންދުގައި ބައިތިއްބާނެ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ހެކި ނެތިގެން އަށް މީހަކު މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016 7
އެމްޑީޕީީ މާހެފުން މަގުމަތީގައި ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނު!

ސޯސަން މަގުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރީގައި ބާއްވަން އުޅުނު މާހެފުމަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައިފި އެވެ.

June 03, 2016 8
ޒުވާނެއްގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރައިފި، ހާލު ސީރިއަސް

ރާނބާ ރެސްޓޯރެންޓް ކައިރީގައި މިއަދު ހަވީރު ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެނެއްގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

June 03, 2016 3
"މުހުތާޒާ އެކު މާމިގިއްޔަށް ދިޔައީ ސީޕީ އަންގައިގެން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރަން ފޭކް ކޯޓު އަމުރެއް ތައްޔާރުކުރަން އދ. މާމިގިއްޔަށް، ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިނާ އެކު ދިޔައީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު...

02 ޖޫން

June 02, 2016 2
"ހިޔާނާތްވި" އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އައްޑު އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް އޮފީހުގެ 300،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލާގައި އެތަނުގެ...

June 02, 2016 17
ދަރިފުޅުގެ މަރު ހަގީގަތް ހޯދަން ބައްޕަ މަރުފަލި ޖަހަނީ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބުރޯ) ވެސް އެ ރޭ އާއިލާގެ ބައެއް މީހުންނާ އެކު ގޭތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް، 9.40 ހާއިރު ގެއަށް އައިސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ދެތިން މީހުންނެވެ. ބުރޯ ކައިރިން އެދުނީ އެ މީހުންނާ...