29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 23
ނާޒިމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކި އުޒުރު ހުސްވެއްޖެ: އަދާލަތު

ނުހައްގު ދައުވާއަކާއި ބޭއިންސާފު ޝަރީއަތަކުން، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެން ސަރުކާރުން ދައްކަމުން ދިޔަ ދެކޮޅު...

January 29, 2017 33
އަދީބާ ހަމައިން ފިސްތޯލައިގެ މައްސަލަ އޮބުނީތަ؟

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވަގުތުން މިނިވަންކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ނިންމުމާއެކު،...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 5
ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު 15 ދުވަސް މިރޭ ޖަހައިފި އެވެ.

January 28, 2017 30
ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓީ ލީޑަރުން އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް ފަނޑުކޮށްލަން: އަދާލަތު

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ރައީސް ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ސަރުކާރުން ހިފެހެއްޓީ، ގާބިލް ސިޔާސީ ލީޑަރުން އުފައްދަން އެ ޕާޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތައް...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 30
އެޗްއައިއެޗްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެތަނުގެ ސީނިއާ މުވައްޒަފަކަށް ބިރު ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 9
އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެނީ ޓޫރިސްޓުންގެ ސަލާމަތަށް

ސަރުކާރާއި ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެނީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 24, 2017 17
މަރުވެފައި އޮތް އަންހެނަކު ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
މައުމޫންގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިިދިޔަ ބުދަދުވަހު ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުން ފުލުހުން ހުއްޓުވި މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 11
ކުއްޖަކާ ބެހުނު ބިދޭސީއަކު ދެ އަހަރު ފަހުން ހޯދަނީ

ފ. ނިލަންދޫގައި މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2017 4
ޓޫރިސްޓުން ގެއްލުނު ހިސާބުން ދެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

މީރުފެންފުށި ރިސޯޓް ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ޓޫރިސްޓުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައި އޮތް ދެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 17
ޖޯންގެ އާއިލާއާ މި ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުން: އެމެރިކާ

ޕާސްޕޯޓު ނެތި، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ސޭފާޓްގެ އާއިލާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 19
"މައުމޫންގެ ހަފުލާ ހުއްޓުވީ ވަކި މީހެއްގެ އޯޑަރަށް"

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ބާއްވަން އުޅުއްވި ހަފުލާ ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން އެންގީ ވަކި މީހެއްގެ އޯޑަރަށް ކަމަށް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

January 18, 2017 37
މައުމޫން ބާއްވަން އުޅުއްވާ ހަފުލާ ނުބޭއްވޭނެ: ޕޮލިސް

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ބާއްވަން އުޅުއްވާ ހަފުލާ ނުބޭއްވޭނެކަން ފުލުހުން އަންގައިފި އެވެ.

January 18, 2017 31
ދެމަފިރިންގެ މަރުގެ ހަގީގަތެއް އަދިވެސް ނޭނގެ!

ދެމަފިރިން އެއްފަހަރާ މަރުވެފައި ތިއްބައި ފެނުން ވީ ރާއްޖޭގައި ހިނގި ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު ކަމަކަށެވެ؛ މ. ލައިޓް ސިގްނަލް ގޭގެ ފަސްވަނަ ބުރީގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 3
"ހިޔާގައި ކުއްޖާ މަރުވި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ނުނިމޭ"

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.،

January 17, 2017 7
ޑޮލަރުތަކަކާއެކު ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކަކާއެކު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 3
ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލާގައި 4 މީހުން ހަައްޔަރުކޮށްފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ރެއިންބޯ ފިހާރައަކުން ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރުނު މައްސަލައިގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2017 1
އޮފީހެއް ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ނެގި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުންފުންޏެއްގެ އޮފީސް ރޭ ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށް، ގެއްލުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 16
ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް މިއަދު 15 ދުވަސް ކޯޓުން އިތުރު ކޮށްދީފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 13
ހާޑް ޑިސްކުގެ މައްސަލައިގައި މައުމޫނާ ސުވާލުކޮށްފި

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ހާޑް ޑިސްކު ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ މިއަދު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

January 12, 2017 1
ދެ މާރާމާރީއެއްގައި ދެ މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި އިއްޔެ ދެ މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ދެ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

January 12, 2017 3
މަރުވާން ކަނޑަށް އެރުނު އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ކަމަށް ބުނެ ކަނޑަށް އެރުނު އަންހެނަކު ފުލުހުން އިއްޔެ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 6
ކާނިވަލުގައި ހުންނަ ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު ހުސްކުރަނީ

ކާނިވަލުގައި ކުރިން ސްލޭމް ފުޑްކޯޓު ހިންގިތަނުގައި ހުންނަ "ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު" ރެސްޓޯރަންޓް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ހުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

January 11, 2017 54
ފުލުހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

ފުލުހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ކުރިން ދެމުން އައި ބައެއް އެލަވަންސްތައް އެއްކޮށްލައިގެން ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ލިވިންސް އެލަވަންސް ދޭން ނިންމާފައިވާ...

January 11, 2017 7
ގެންދިޔަ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާއެއް ނުވެވޭނެ: ޔުމްނާ

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ތަކެތި ގެންދިޔައީ، އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ތިއްބައި ކަމަށާއި، އެ ތަނުން ހާޑް ޑްރައިވްތައް މަދުވި ކަމަށް ވިއަސް...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 26
ދައުވާކުރަން ފޮނުވީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް: ނަޝީދުގެ އޮފީސް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ...

January 10, 2017 70
ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާއެއް ކުރަން ފޮނުވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 28
ފުލުހުންނަށް ދިން ބިން އަނބުރާ ހަވާލުކުރަން އަންގައިފި

ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީ ހުރި ތަނުން ފުލުހުންނަށް ދޫކުރި ބިން އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 37
"ފެނުނުއިރު ހީވީ ދެމަފިރިން ނިދާފައި ތިބިހެން"

ރޭ ނިދަން ވަން ގޮތަށް، މިއަދު މެންދުރުވި އިރު ވެސް ގާސިމް ޝާހިދާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ރަޒީނާ އިބްރާހިމްގެ ހަބަރެއް ނުވި އެވެ؛ ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް ދަމު ނަމާދުކޮށްގެން ނިދާފައި ފަތިސް ނަމާދަށް ދެމަފިރިން ހޭލަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ދަމަކަށް އިރު އެރި އިރު ވެސް ނުފެނި ގިނަ އިރު ވާތީ، ދޮރުގައި ތަކުރާރުކޮށް ޓަކި ޖެހުމުން ވެސް ނުހުޅުވި...

January 08, 2017 9
ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން ދެ ހަށިގަނޑު މޯޗަރީ އަށް

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިއްބައި މިއަދު ފެނުނު ދެމަފިރިންގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހަދާފައިވާ ލޭގެ ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެ ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު...

January 08, 2017 2
ހިތަދޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަޚަމްވި މީހާ މާލެ ފޮނުވާލައިފި

އިއްޔެ ހަވީރު އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ލޮލަށާއި މޫނުމައްޗަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މިއަދު މާލެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 2
ހިތަދޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހެއްގެ ލޮލަށް ގެއްލުންތަކެއް

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިރޭ އިރާކޮޅު ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލޮލަށް ގެއްލުންތަކެއް ވި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.