23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 17
ހިޔާގައި މަރުވީ ވިހާފައި ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކޮށްލި ކުއްޖެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު މަރުވި ކުއްޖާއަކީ، ވިހާފައި ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކޮށްލި ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އަަދި އެ ކުއްޖާ އަށް ނަން ވެސް ކީ ކުއްޖާ މަރުވި ފަހުން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 2
ބޮލީވިޔާ އަންހެނަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެހެން ގައުމަކަށް އެތެރެކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބޮލީވިއާ އަންހެނަކު ރާއްޖެ ގެނައި ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 12
ރޯވި ބޯޓުގެ ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ ކަށިތައް ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީ އަޅާފައި އޮއްވާ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ރޯވި މަސްބޯޓުން ފަޅުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް އެ ބޯޓު ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ އަނދާފައިވާ ކަށިތަކެއް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 2
ރޯވި މަސްބޯޓުން އެކަކު މަދުވާތީ ހޯދަން ފަށައިފި

ތިލަފުށީ ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮއްވާ އިއްޔެ ހެނދުނު އަލިފާން ރޯވި މަސްބޯޓުން މީހަކު މަދުވެގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

October 20, 2016 9
ތުއްތުކުއްޖާގެ މަރުގައި "ޝައްކުތަކެއް އެބަހުރި"

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަހަލައްޓަމުން އަންނަނިކޮށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މަރުވި، ފަސް މަހުގެ ކުއްޖާގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް ހުރިކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

October 20, 2016 64
ރަށުން ފުލުހުންގެ ބަންދަށް، ދެން ކަށްވަޅަށް

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އދ. މަހިބަދޫ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ގާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، އދ. ފެންފުށީ އެއްގަމުގޭ އާދަމް އަލީ، 57، ހައްޔަރު ކުރުމަށް އޮކްޓޯބަރު...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 7
ހިޔާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ބަލަން ކޮމިޓީއެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން އައި ފަސް މަހުގެ ތުއްތު ފިރިހެން ކުއްޖަކު އިއްޔެ މަރުވި މައްސަލަ އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލެއް އޮތް ނަމަ ފިޔަވަޅު...

October 18, 2016 4
ހިޔާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނިކޮށް އިއްޔެ މަރުވި ފަސް މަހުގެ ކުއްޖާގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަންނަން ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 12
"ކުއްޖާ މަރުވީ އިހުމާލުން ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން"

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން އައި ފަސް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ މަރުވުމުގައި އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލެއް އޮތް ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ޖެންޑާ...

October 17, 2016 14
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން އައި ހަ މަހުގެ ކުއްޖަކު މިއަދު މަރުވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، އެކަން ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 2
ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ބްރެޒިލް އިން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 2.8 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ. އަދި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެމިރޭޓްސް ފްލައިޓުން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 840 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މިއީ ޖުމްލަ 3.6 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 8
ކަފާލާތުގެ އުސޫލުގެ ބޭނުން ހިފަން ޖެހިފައި

މީހުން ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް އަންނަނީ އާދައިގެ ކުދިކުދި ކުށްކުށުގައި ވެސް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމެވެ. އެންމެ ޓްވީޓެއް ކޮށްލައިގެން ހައްޔަރުކުރާ މީހާ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އާދައިގެ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހާ ވެސް އެތައް ދުވަހެއް ނުވަތަ މަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުގައި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ރާއްޖެ އައި މީހެއް އަތުން ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގްސް ހޯދައިފި

ރާއްޖެ އައި ބަންލަދޭޝް ފިރިހެނެއްގެ އަތުން 1.5 ކިލޯގެ ކެނެބިސް އަތުލައިގެންފި އެވެ.

October 10, 2016 8
ފެނަކަ 17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ވެގެން ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް ނޭނގުމާއި ޑޮލަރު ވެސް ލިބޭ ގޮތް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 13
މީހަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

އެކި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކާ ގުޅުން ނެތް ގިނަ މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް ފުލުހުން ނައްތާލައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 4
ބޮޑު ފޭރުމާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ވެސްޓަން ޔުނިއަން އަށް ވަދެ އެތަނުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ބަނދެ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ފޭރިގެން މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 14
އަފްރާޝީމްގެ މަރަށް މި ސަރުކާރުގައި އިންސާފު ނުލިބޭނެ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ހުއްޓުވާލާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ މަރަށް މި ސަރުކާރުގައި އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް އާއިލާ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 3
ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު މުހައްމަދު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 11
ރޭ ފޭރުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަ މިލިއަން ހޯދައިފި

މާލޭގައި ހުންނަ ވެސްޓަން ޔޫނިއަން ޓްރާންސްފާ އޮފީހަށް ބަޔަކު ރޭ ވަދެ، އެތަނުން ފޭރުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 10
ކަހަނބު ފަތްތަކެއް ފޮށިގަނޑުތަކުގައި ހުއްޓައި ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަހަނބުގެ ފަތްތަކެއް 26 ފޮށިގަނޑަކަށް އަޅާފައި ހުއްޓާ މާލެ އާއި ތ. ބުރުނީން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

October 01, 2016 9
މުރަކަ ގެނައީ ދުވާފަރުން، މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ރަތް މުރަކަ މާލޭގެ ގެއަކުން ފެނުނު މައްސަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 2
ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދެ ފުލުހަކަށް ހައްޖު ދަތުރު ދެނީ

ޕޮލިސް ވެލްފެއާ ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެހީގެ ދަށުން އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެ ފުލުހަކަށް ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފް ނިންމަވައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 4
ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަގުމަތީގައި 35 މަރު

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި 35 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

September 28, 2016 32
ޑްރަގްގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނާކާމިޔާބު!

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަންނަ މިންވަރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި އަތުލައި ގަނެވޭ އެއްޗެހީގެ އަދަދު ވެސް މައްޗެވެ. އެއީ ޔަގީނުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ....

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 13
ރޯދަ "ދޫކޮށްލި" ފުލުހަކަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ނުލިބުނު

ރޯދަ މަހު ދުވާލު ފެންބޮއެ، ރޯދަ ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އަމުރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 2
މަހްލޫފްގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް އަވަސްކޮށްދޭން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް އިއްވާފައިވާ ހަ މަހުގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަވަސްކޮށްދޭން މަހްލޫފްގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.