05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016
މާރާމާރީއެއްގައި މީހެއްގެ ބޯފަޅާލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި އެވެ.

November 05, 2016 4
ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ޓްރަކެއް އަރައި ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

މިއަދު ހަވީރު ކ. ހުރާގައި ޓްރަކެއް ގައިމައްޗަށް އަރައި، ލިވާ ފަޅައިގެން ގޮސް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 28
އިސްކަންދަރުކޮށި ތެރެއަށް އިންޒާރުގެ ލިޔުންތަކެއް

ސަރުކާރުން ކުރާ ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދީފައިވާ ލިޔުންތަކެެއް އަމީނީމަގުގައި ހުންނަ އިސްކަންދަރުކޮށި ތެރެއަށް އަޅައިފި އެވެ.

November 04, 2016 24
ބަންގާޅުގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ރަހީނުކޮށްފި

މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން، ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުރި އެ ގައުމުގެ ލޯބިވެރިޔާ ކައިރި އަށް ދިޔަ ދިވެހި އަންހެނަކު ރަހީނުކޮށްގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް...

November 04, 2016 4
ޓީޗަރެއްގެ އަތުން ވަގަށް ނެގި ޑޮލަރުތަކެއް ހޯދައިފި

އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރެއްގެ އަތުން މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބެލެވޭ 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 5
ކުދިން ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކޮށްލާ މައްސަލަ ބޮޑު: ޖެންޑާ

ވިިހެއުމަށްފަހު ތުއްތުކުދިން ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކޮށް މަންމައިން ފިލާތީ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 7
އެއް އަހަރު ތެރޭ 100 ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް އިން 100 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 26
ޕީޕީއެމްގެ ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހަށް

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔަކު ނައްތާލި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 1
ހިޔާގައި މަރުވި ކުއްޖާ ވަޅުލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި މަރުވި ތުއްތުކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް ފަހު ވަޅުލައިފި އެވެ.

October 30, 2016 17
"ޔާމީން ފެކްޝަނަށް ހިމާޔަތް ދިނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް"

ޕީޕީއެމްގެ މުދާތައް ބަޔަކު ގެންދިޔައިރު، ފުލުހުން ވަކި ފެކްޝަނެއް "ހިމާޔަތްކޮށް" ބަލަހައްޓައިގެން ތިބުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލެއް ކަމަށް ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 22
ހަފުލާ ހުއްޓުވީ އަސްލު ނަންބަރު ފެނިދާނެތީ: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ އެ ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އަހަރީ ހަފުލާ އަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅީ، މައުމޫންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިބި...

October 27, 2016 9
ލޫކަސްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) އާ ދެކޮޅަށް ހެކި ނެތުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 4
ހިޔާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާ އަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނިކޮށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރުވި ފަސް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު މިރޭ...

October 25, 2016 1
ޕާކިސްތާނުގެ ޕޮލިސް ކޮލެޖަކަށް ހަމަލާދީ 58 މަރު

ގުއެޓާ (އޮކްޓޯބަރު 25) - ޕާކިސްތާނުގެ ގުއެޓާގެ ޕޮލިސް ކޮލެޖަކަށް ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާދީ 58 ކެޑޭޓުންނާއި ގާޑުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 17
ހިޔާގައި މަރުވީ ވިހާފައި ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކޮށްލި ކުއްޖެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު މަރުވި ކުއްޖާއަކީ، ވިހާފައި ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކޮށްލި ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އަަދި އެ ކުއްޖާ އަށް ނަން ވެސް ކީ ކުއްޖާ މަރުވި ފަހުން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 2
ބޮލީވިޔާ އަންހެނަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެހެން ގައުމަކަށް އެތެރެކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބޮލީވިއާ އަންހެނަކު ރާއްޖެ ގެނައި ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 12
ރޯވި ބޯޓުގެ ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ ކަށިތައް ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީ އަޅާފައި އޮއްވާ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ރޯވި މަސްބޯޓުން ފަޅުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް އެ ބޯޓު ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ އަނދާފައިވާ ކަށިތަކެއް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 2
ރޯވި މަސްބޯޓުން އެކަކު މަދުވާތީ ހޯދަން ފަށައިފި

ތިލަފުށީ ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮއްވާ އިއްޔެ ހެނދުނު އަލިފާން ރޯވި މަސްބޯޓުން މީހަކު މަދުވެގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

October 20, 2016 9
ތުއްތުކުއްޖާގެ މަރުގައި "ޝައްކުތަކެއް އެބަހުރި"

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަހަލައްޓަމުން އަންނަނިކޮށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މަރުވި، ފަސް މަހުގެ ކުއްޖާގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް ހުރިކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

October 20, 2016 64
ރަށުން ފުލުހުންގެ ބަންދަށް، ދެން ކަށްވަޅަށް

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އދ. މަހިބަދޫ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ގާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، އދ. ފެންފުށީ އެއްގަމުގޭ އާދަމް އަލީ، 57، ހައްޔަރު ކުރުމަށް އޮކްޓޯބަރު...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 7
ހިޔާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ބަލަން ކޮމިޓީއެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން އައި ފަސް މަހުގެ ތުއްތު ފިރިހެން ކުއްޖަކު އިއްޔެ މަރުވި މައްސަލަ އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލެއް އޮތް ނަމަ ފިޔަވަޅު...

October 18, 2016 4
ހިޔާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނިކޮށް އިއްޔެ މަރުވި ފަސް މަހުގެ ކުއްޖާގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަންނަން ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 12
"ކުއްޖާ މަރުވީ އިހުމާލުން ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން"

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން އައި ފަސް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ މަރުވުމުގައި އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލެއް އޮތް ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ޖެންޑާ...

October 17, 2016 14
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން އައި ހަ މަހުގެ ކުއްޖަކު މިއަދު މަރުވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، އެކަން ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 2
ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ބްރެޒިލް އިން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 2.8 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ. އަދި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެމިރޭޓްސް ފްލައިޓުން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 840 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މިއީ ޖުމްލަ 3.6 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 8
ކަފާލާތުގެ އުސޫލުގެ ބޭނުން ހިފަން ޖެހިފައި

މީހުން ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް އަންނަނީ އާދައިގެ ކުދިކުދި ކުށްކުށުގައި ވެސް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމެވެ. އެންމެ ޓްވީޓެއް ކޮށްލައިގެން ހައްޔަރުކުރާ މީހާ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އާދައިގެ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހާ ވެސް އެތައް ދުވަހެއް ނުވަތަ މަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުގައި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ރާއްޖެ އައި މީހެއް އަތުން ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގްސް ހޯދައިފި

ރާއްޖެ އައި ބަންލަދޭޝް ފިރިހެނެއްގެ އަތުން 1.5 ކިލޯގެ ކެނެބިސް އަތުލައިގެންފި އެވެ.

October 10, 2016 8
ފެނަކަ 17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ވެގެން ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް ނޭނގުމާއި ޑޮލަރު ވެސް ލިބޭ ގޮތް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 13
މީހަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

އެކި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކާ ގުޅުން ނެތް ގިނަ މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް ފުލުހުން ނައްތާލައިފި އެވެ.