23 ޖޫން

June 23, 2017
ގާޒީގެ ސައިކަލްގައި ރޯކުރުމުން 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަތިސް ނަމާދަށް ރޭ މިސްކިތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކޯޓުގެ ގާޒީ، ހަސަން ދީދީގެ ސައިކަލުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2017
އިއްސެގެ މަރާ ގުޅިގެން އަދިވެސް ފާސްކުރަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީން...

22 ޖޫން

June 22, 2017 2
ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންނަށް އިމާރާތް ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ވެއްޓި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

June 22, 2017 2
ޔާމީންގެ ގާތިލުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލަން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް އިތުރު...

21 ޖޫން

June 21, 2017 53
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ޔޮޓް ޓުއާޒްގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ސަރުކާރުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

June 21, 2017 16
އަދީބަށް ފަރުވާ ނުދޭ މައްސަލަ ބަލަން މަޖިލިހަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ބޭސްވަރުވާގެ ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ...

20 ޖޫން

June 20, 2017 8
ޕްރީއޯޑާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

ދުރާލައި ފައިސާ ދެއްކުމުން އަގު ބޮޑު ސާމާނު ގެނެސްދޭ ކަމަށް ބުނެ ފޭސްބުކްގައި ހިންގާ ޕްރީއޯޑާޑޮޓްއެމްވީ ޕޭޖާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިފައިވާ ނަމަ ފުލުހުންނަށް އެކަން ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅަން އެ އިދާރާ އިން މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 10
ޖަލުގައި ހުންނެވި އަދީބާ އެޗްއާރުސީއެމުން ބައްދަލުކޮށްފި

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

June 19, 2017 6
ތަހުގީގަށް ހާޒިރު ނުވުމުން ސޮފްވާނަށް ދައުވާކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް އަހުމަދު ސޮފްވާން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުނުވި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)...

18 ޖޫން

June 18, 2017 115
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގާތިލުންގެ ނަންތައް އާންމު ކޮށްފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު، މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބުނެ ތިން މީހެއްގެ ނަން ނަން ފުލުހުން މިރޭ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

June 18, 2017 99
އިއްސެ މަރާލިކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހާ އެއްބަސްވެއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ މެކޭނިކް އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) އަށް ހަމަލާދީ މަރާލި ކަމަށް، އެ ގަތުލުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެތަނުގެ ބަންގްލަދޭޝް...

June 18, 2017 43
ބޮޑު ދެ މަރާ އެކު އިހަވަންދޫގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބިދޭސީން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ރަހުމް ކުޑަ ދެ މަރާ ގުޅިގެން ބިދޭސީންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް...

17 ޖޫން

June 17, 2017 15
އިއްސެގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީން ގޮވައިގެން...

June 17, 2017 39
ބަނގުރާ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މުއާ ގޭ ބަންދަށް

ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ރޭ ފަތިހު ހައްޔަރުކުރި، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒު (މުއާ) ގޭ ބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 31
ފުލުހުންގެ ޗިޓް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަނީ

ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ވުމަށް އަންގާ ޗިޓު، ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް މީހުންނަށް ފޮނުވޭގޮތަށް ފުލުހުންގެ އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

June 15, 2017 15
ހުޅުމާލޭގައި ސީސީޓީވީ ހަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ފުލުހުންނަށް

ހުޅުމާލޭގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ފުލުހުންނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 7
ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ސްރީ ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

June 14, 2017 7
ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އާޒިމް ދޫކޮށްލައިފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހަންމަދު ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ އާދަމް އާޒިމްގެ ހަ ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވަމުން ފުލުހުން މިއަދު އޭނާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 2
ތޮއްޔިބާ ސުވާލުކުރީ ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅޭ ޓުވީޓަކާ ހެދި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓު ތޮއްޔިބު ޝަހީމު ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ، ލިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ޓުވީޓެއްގެ މައްސަލައިގައި ކަމަށް ތޮއްޔިބު...

June 13, 2017 46
އަދީބު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ނަމްބަރެއް ނަގައިފިން:ޝަހީދު

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖެ އިން ފަރުވާ ނުލިބުމުން، އެ މަނިކުފާނު އދ.ގެ...

11 ޖޫން

June 11, 2017 4
ތޮއްޔިބް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި އެވެ.

June 11, 2017 12
ޕްރީއޯޑާގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގަނީ

ދުރާލައި ފައިސާ ދެއްކުމުން ފޯނާއި އަގު ބޮޑެތި ސަމާނު ގެނެސްދޭ ކަމަށް ބުނެ ފޭސްބުކްގައި ހިންގާ ޕޭޖަކުން ބައެއް މީހުންގެ އަތުން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނެގި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ،...

10 ޖޫން

June 10, 2017 22
ކާނިވަލުގެ ޗިލެކްސް ކެފޭ ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފި

ކާނިވަލުގައި ހިންގާ މަޝްހޫރު ކެފޭ "ޗިލެކްސް" ފުލުހުން ގޮސް މިއަދު ހަވީރު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

June 10, 2017 31
ފުލުހުން އުޅެނީ ހަގީގަތް ފޮރުވަން: ޔާމީންގެ ބައްޕަ

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ޔާމީންގެ ބައްޕަ ހުސެއިން ރަޝީދު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 10, 2017 11
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ އާ އިމާރާތެއް އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށް 25 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 10
ކުޑަކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ދ. ހުޅުދެލީގައި ކުޑަ ފިރެން ކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

June 08, 2017 12
ސުމޭދު ހޯދުމަށް ކަނޑުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި

މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ޑިންގީއެއްގައި އައްޑޫ ގަން ކަނޑަށް މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާ މުހައްމަދު ސުމޭދު ހޯދުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް 127،500 އަކަ މީޓަރުގެ ބޮޑު...

07 ޖޫން

June 07, 2017 11
ސޮފްވާން ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ދައުވާކުރާނަން: ޕޮލިސް

ފުލުހުން ހޯދަމުން އަންނަ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް އަހުމަދު ސޮފްވާން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އިތުރު ހަތް ދުވަސް ފުލުހުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 11
މައުމޫން ފެކްޝަނުުގެ އެކްޓިވިސްޓު ގޭބަންދަށް ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅައި، އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓް ރަހުމާ...

June 06, 2017 27
ޑިންގީ ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް އެބަދޭ: ޕޮލިސް

މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ހަވީރު އައްޑޫން ތިން މީހުންނާ އެކު މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އެކަކު ގެއްލުނު ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު...

05 ޖޫން

June 05, 2017 19
މެމްބަރު ސައުދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސައުދު ހުސެއިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ.

June 05, 2017 3
ޑްރަގާއި ފޯންތަކެއް ޖަލަށް ވައްދަނިކޮށް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކ. މާފުށީ ޖަލަށް މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯނުތަކެއް ވައްދަން އުޅެނިކޮށް އެ ތަކެއްޗާ އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 22
ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ބައެއް ކަންކަން ފެތުރޭ: ޕޮލިސް

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ބިރުދައްކައި، ފޭރެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ބައެއްކަން ފަތުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 04, 2017
ބްރެޒިލްގެ ރައީސްގެ އަރިސް މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސައޮ ޕޮލޯ (ޖޫން 4) - ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ ވެރިކަން ގެއްލުމާ ކައިރިވެފައިވާ ބްރެޒިލްގެ ރައީސް މިޝޭލް ޓެމާގެ ވަރަށް އަރިސް ބޭފުޅަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 04, 2017 5
ޖަލަށް ޑްރަގްސް ވައްދަން އުޅުނު މީހަކު ހަައްޔަރުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަންހެނަކު، މާފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.