24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 2
ދޮގު ބަޔާނެއް ހޯދަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި: މައުމޫން

ބަންދުގައި ހުރި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން މެދުވެރިކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށާއި އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލަން އެމަނިކުފާނު މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 17
ފުލުހުންގެ ބޮޑުކުރި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

ފުލުހުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރަން ނިންމުމަށް ފަހު ވެސް ކުރީގެ މުސާރަ ދެމުން އަންނާތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން، ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

February 23, 2017 4
ޒައިދަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދޭން އެދި އެޗްއާރުސީއެމަށް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލްއަމީން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުން ދަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ހާސިލްކުރަން ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުންނައިރު އޭނާގެ...

February 23, 2017 10
ޒައިދުގެ ބަޔާނުގައިވާ ކަންކަން ދަނީ ބަލަމުން: ޕޮލިސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ދޭން ފުލުހުން އެދެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، މިހާރު ބަންދުގައި ހުރި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ފަރާތުން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 18
ހޯދަން އުޅެނީ މައުމޫން ހައްޔަރުކުރާނެ ބަޔާނެއް: ޒައިދު

އޭނާ ބަންދުކޮށްގެން އުޅެނީ އަސްލެއް ނެތް ތުހުމަތެއްގައި ކަމަށާއި ބޭނުމަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަދަ ބަޔާނެއް ހޯދުން ކަމަށް...

February 22, 2017 14
ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓި ސަބަބެއް ނުބުނެދިން

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓިތާ މަސް ދުވަސް ވާން ގާތްވެފައިވާ އިރު ވެސް، ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓި ސަބަބު ކަމާ ބެހޭ...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 8
ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ ލޯންޗްތައް ޗެކް ކުރަން ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ރިސޯޓްތަކާ ދެމެދު ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރާ ލޯންޗްފަހަރު ޗެކް ކުރުމަށް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 18
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު ހައްޔަރެއް ނުކުރަން: ފުލުހުން

ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް ފުލުހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 17
ފޭރިގަނެ ސައިކަލުން ޖައްސައި ފިލުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސ. ހިތަދޫ ބޭސް ފިހާރައެއްގައި ކޭޝިޔަރެއްގެ ގޮތުގައި އިން އަންހެނެއްގެ ފޯނު ފޭރިގަނެ ސައިކަލުން ޖައްސައި ޒަޚަމްކޮށްލުމަށް ފަހު ފިލި މީހަކު ފުލުހުން މިއަދު ހަވީރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 13
ފިލި އެންމެން އަތުލައިގަނެވިއްޖެ: ޕޮލިސް

އާ ސަހަރާ ފުރަގަހުގައި ހުންނަ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ގައި، ތަފާތު ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިއްބައި ފިލި މީހުން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 25
މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް އިން ކުށްވެރިންތަކެއް ފިލައިފި

އާ ސަހަރާގެ ފުރަގަހުގައި ހުންނަ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުށްވެރިންތަކެއް ފިލައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 34
ޓެކްސީއަކަށް އެރި އަންހެނަކަށް ބިރުވެރި ދަތުރެއް!

ރޭ އިރާކޮޅު މާލޭގައި ޓެކްސީ އަކަށް އެރި އަންހެނަކު ދާން ބޭނުންވި ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 12
ޓެކްސީއެއްގައި ގެންދިޔަ ރާފުޅިތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ރާފުޅިތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު މިރޭ ހުޅުމާލޭން ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

February 14, 2017 10
ފުލުހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭގޮތް އާއްމުކޮށްފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭ ފަދަ ތަންތަނުން ފުލުހުންނަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބޯހިޔާވަހިކަންދޭ ޝަރުތުތައް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 11
އުކުޅަހުން ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓަކު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރުމުން މަގުމަތީގައި "މަހާނަ" ހަދައިގެން ރައްޔިތުން ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދި ކަމަށް ބުނެ އއ. އުކުޅަހުން ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

February 13, 2017 4
އެފްއޭއެމާއި ޕޮލިސް އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތަށް!

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސް ގުޅިގެން އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި...

February 13, 2017 6
ޖޯން އަށް އަދިވެސް ފުރޭ ގޮތެއް ނުވޭ!

ބަޔަކު ލަނޑުދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެން މަޖުބޫރުވީ ކަމަށް ބުނާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ސޭފާޓް އަށް އަދިވެސް ފުރޭގޮތެއް ނުވެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 8
ތޮއްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިޔަސް

އއ. ތޮއްޑޫގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 24
ލ. ލިންކްރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓްވެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމާއި ފޮނަދުއާ ދެމެދު އޮންނަ ލާމު ލިންކް ރޯޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 1
ހެކިވެރިންގެ ހިމާޔަތާ އެކު ހެއްކާ ބެހޭ ބިލް މަޖިލީހަށް

ޖިނާއީ ޝަރީއަތްތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެއްކާ ބެހޭ އާ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ފޮނުވަައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 7
ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު ނުދޭތީ ކޯޓަށް

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ކަންހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ތަފުސީލު، މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން...

February 07, 2017 15
ހިންމަފުށްޓަށް ވަޒަން، އެކަމަކު ވެސް ބިރެއް ނެތް!

ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ހަދާފައި ހުންނަނީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާ ދުރުގަ އެވެ. އަދި އެއީ ހަތިޔާރުގެ ތަމްރީންތައް ހަދާ ތަނެއް ނަމަ، އާންމުން...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 17
އުކުޅަހުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓަކު ޕީޕީއެމަށް ސޮއި ކުރުމުން އއ. އުކުޅަހު މަގުމަތީގައި "މަހާނަ"އެއް ހެދި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

February 06, 2017 24
މަގުމަތީ "މަހާނަ" ހަދައިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓަކު ޕީޕީއެމަށް ސޮއި ކުރުމުން އއ. އުކުޅަހު މަގުމަތީގައި "މަހާނަ"އެއް ހެދި މައްސަލައިގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރު...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 59
އެނގުނީ ދައުލަތުގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑުގެ ދޯހަޅިކަން

ފުލުހުންގެ މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރައާ މެދު ކަންތައް ވެގެން ދިޔަ ގޮތުން ހާމަވި އެކައްޗަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ގެންގުޅޭ ދޯހަޅި ސިޔާސަތެވެ. އުސޫލެއް، ރޭވުންތެރިކަން އަދި ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކަންތައްތަކުގައި ނެތްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 39
ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރެވޭނީ ރިވިއު އަށް ފަހު

ބަޖެޓުކޮށްފައި އޮތަސް ފުލުހުންގެ މުސާރަ އާއި އެލަވެންސްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި...

February 02, 2017 36
ފުލުހުންގެ ކުރީގެ މުސާރަ ޖަމާކުރަން ފޮނުވައިފި

ފުލުހުންގެ މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރަ ކުރީގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް ހެދުމަށް ފަހު، ޖަމާކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 70
ފުލުހުންގެ މުސާރައިގެ މަޝްވަރާކުރަން ރައީސް އޮފީހަށް

ފުލުހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ބޮޑުކުރި އެލަވަންސާ އެކު މުސާރަ ޖަމާކޮށްދޭން އެދިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ރައީސް އޮފީހާއެކު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފުލުހުންނަށް އަންގައިފި އެވެ.

February 01, 2017 43
މުސާރަ ލަސްވާތީ ފުލުހުންނަށް ލޯން ދެނީ

ފުލުހުންގެ މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރަ ލިބުން ލަސްވާތީ، ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން ފުލުހުންނަށް 10،000ރ. ގެ ލޯނެއް ދޫކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 01, 2017 91
ފުލުހުންނަށް ބޮޑުކުރި އެލަވަންސްތަކެއް ނުދިން

ފުލުހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ބޮޑުކުރި އެލަވަންސާ އެކު މުސާރަ ޖަމާކޮށްދޭން އެދުމުން އެ މުސާރަ ޝީޓް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަނބުރާ ފުލުހުންނަށް...