12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 9
ފިލައެއްގައި ޖެހުނު ޒުވާނާ އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި

މަގު ހުރަހަށް ވާގޮތަށް، ގެއަކުން ނެރެފައި ހުރި ފިލައެއްގައި ޖެހި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ އަދިވެސް އޮތީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 5
މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ތިނަދޫން 11 މީހުން ހައްޔަރު

ގދ. ތިނަދޫގައި މިއަދު ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން އެ ރަށުން 11 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

December 11, 2017 11
ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ފުލުހުން 3 މިލިއަން ޚަރަދުކުރި

މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ފުލުހުން ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 15
މަހްލޫފުގެ ބައްޕައަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި

މިއަދު ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒު ބޭރުގައި ދުއާކުރަން ހުއްޓައި ހައްޔަރު ކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ބައްޕަ،...

December 08, 2017 24
ދުއާކުުރަން ހުއްޓާ މަހުލޫފްގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައި ދުއާކުރަން ހުއްޓައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ބައްޕަ މުހައްމަދު ހައްސާން...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 33
ގޮތްދޫނުކޮށް ކުރީ ސަފަށް ނުކުތް އަންހެން ފުލުސް

އަންހެނަކަށް ވީތީ އެހާ ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަކަށް އިޒްމިއާ ޒާހިރު ކުރިއަކުން ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. ފުލުހަކަށް ވީ ހިސާބުން އޭނާ އަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ހައިރާންވާހާ ބޮޑު ތަފާތުކުރުމެކެވެ. ފިރިހެނުންނާއި ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންގެ ވެސް ވިސްނުމުގައި، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ހަމައެކަނި މަގާމަކީ އިދާރީ މޭޒުދޮށެވެ....

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 20
ޝައިހް ނަސްރުﷲ ޝަރުތުތަކާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި

އޮޅުވާލައިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޖަށް ފޮނުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ޝައިހް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ޝަރުތުތަކާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 26
ކުށްކުރުމާއި ސިޔާސީ ހައިޖާނު: އަޑީގައި ކޮން ކަމެއް؟

ބޮޑުންނާއި ކުށްވެރިންގެ ގުޅުން އެއީ ސިއްރެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ މީހުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ފައިސާ ދީގެން ގޭންގުތައް ލައްވައި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުވާކަން ވެސް ދިރާސާ އިން އެނގި ލިޔެފައި ވެސް ވެ އެވެ. މި ހަގީގަތަށް ބަލާ އިރު، ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އިންތިޚާބުގެ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެގެން ދާކަން އެއީ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 48
ރިޔާޒަށް ތާއީދު ކުރުމުން ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ވަކިކޮށްފި

ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން، އޭނާއަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދެއްކި ފުލުހުންގެ ސިވިލް ސްޓާފަކު ކަނޑާލައިފި އެވެ.

November 30, 2017 13
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 1
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 28, 2017 104
ޖަރުމަން ސަރުކާރުގެ ހުއްދައަކާއެކު ގާސިމް ޖަރުމަނަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު، ޖަރުމަނު ސަރުކާރުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 14
ގާސިމަށް އާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ދުލެއް ނުކުރި

ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޭން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދެކޮޅުހަދާފައިވާ ކަމަށް ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017
ތުޅާދޫ ޖަގަހަ "ލޫޓުވި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައިފި

ބ. ތުޅާދޫގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުންދީ، އެ ތަން "ލޫޓުވި" މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އިއްޔެ ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 6
ވިލިމާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީފި

ވިލިމާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 14
ތިނަދޫ ޖަލްސާއަށް އެބަ ހުރަސްއަޅާ: އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގދ.ތިނަދޫގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ޖަލްސާއަށް ސަރުކާރުން ހުރަސްއަޅަމުން ދާ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

November 22, 2017 10
ތިނަދޫގައި ހަރުކުރި ޕޯސްޓަރުތައް ފުލުހުން ނަގަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ގދ. ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ދެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ރަށުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ފުލުހުން މިއަދު ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

November 22, 2017 41
ގދ. އަތޮޅު ގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީއާ އެކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އެ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 3
ތިމަރަފުށީގެ ގެއެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ތ. ތިމަރަފުށީގެ ގެއެއްގައި މިއަދު ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 24
ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓު ހިނގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 20, 2017 44
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ތޮއްޔިބުގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމަށް އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ މީހުން ހޯދުމަށް އޭނާގެ ފޯނު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 16
އެންއައިސީގެ ތަހުގީގުތަކަށް ހުރަސްއަޅާކަމުގެ ތުުހުމަތު

ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ ތަހުގީގުތަކަށް ފުލުހުންގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހުރަސް އަޅާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 62
މާލޭގައި މީހެއްގެ ކަރުގައި ވަޅިޖައްސައި ފޭރެން އުޅެފި

މާލޭގައި ރޭ މީހެއްގެ ކަރުގައި ވަޅި ޖައްސައި ފޭރެން އުޅެފި އެވެ.

November 17, 2017 7
ސައިކަލަކުން ޖެހި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 16
ފިހާރައެއް ފަޅާލައި 42،000ރ. ވަގަށް ނަގައިފި

މާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި، 42،000ރ. ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

November 15, 2017 5
މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ވަޅި ހަރައި ދެ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.