24 މެއި

May 24, 2017 21
ރީކޯމޫސަ ވަކިކުރަން ފައިސާ ބެހިތޯ އަލީމްއާ ސުވާލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މެމްބަރުންނަށް ފައިސާ ބެހިންތޯ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމްއާ މިއަދު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 29
ޔާމީނަށްޓަކައި ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ހުއްޓުވައިފި

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި، އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްލޮގާ، ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ފުލުހުން ހުއްޓުވައިިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 12
ކޮޅިގަނޑުގައި މާލޭގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ގެއްލުންވެެއްޖެ

މިރޭ އައި ކޮޅިގަނޑުގެ ވަރުގަދަ ވަޔާ އެކު މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ބައެއް ގަސްތަކާއި ބިލްބޯޑުތައް ވެއްޓި، އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 21, 2017 6
ހިއުމަން ޓްރެފިކިން މައްސަލަތައް އޮންލައިކޮށް ހުށަހަޅަނީ

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ފުލުހުން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ

20 މެއި

May 20, 2017 3
ޝަރުތުތަކާ އެކު ވަކީލް ޝާހު ދޫކޮށްލައިފި

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އަޅަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ގާނޫނީ ވަކީލް އަލީ ޝާހު ޝަރުތުތަކާ އެކު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 47
އޭސީޕީ ނަވާޒް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެންޓަރަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ނަވާޒް، ފުލުހުންގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެންޓަރަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

May 18, 2017 6
މަހްލޫފްގެ އިސްތިއުނާފް އަވަހަށް ނިންމާނެ: ފަނޑިޔާރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ހަ މަހަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އެ...

May 18, 2017 78
ފުލުހުންނޭ، ތިޔަ ވައްޓާލެވެނީ މުޅި މުއައްސަސާގެ އަގު!

މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލިޔުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކު އަޅުގަނޑަށް ވިދާޅުވި އެވެ؛ "އޭރު މިއީ ގޮޅާ ފޯސް. އޭގެ ފަހުން ވީ ގަންޖާ ފޯސް އަށް. ދެން ވީ މަނީ މަނީ ޔެސް...

17 މެއި

May 17, 2017 53
ގާސިމަށް ކޯޓުން ކުރި ޝަރުތުތައް އުުވާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

May 17, 2017 19
ގާސިމާއި ރިޔާޒްގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ވާހަކަ ނުދެއްކި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި، ފުލުހުން ދެއްކި ވާހަކަ އާއި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މައްސަލައެއް...

May 17, 2017 4
ހަނީފު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިބްރާހިމް ހަނީފް އިއްޔެ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 3
"ރިޔާޒްގެ ފޯނު ހުޅުވަން ފުލުހުން ކޯޑު ޖެހި"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތްއިރު އެ ފޯނު ހުޅުވަން ފުލުހުން އަމިއްލަ އަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޔާޒްގެ ވަކީލުން...

May 16, 2017 2
ރިޔާޒްގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ލިބިފައެއް ނެތް: ޕީޖީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް އިތުރު ދެ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރިޔާޒަށް ފުލުހުން އެންގިޔަސް...

15 މެއި

May 15, 2017 9
ގާސިމަށް ކުރި ޝަރުތުތައް ބާތިލްކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެންމެ ފަހުން އޮތް ޝަރީއަތުގައި ފުލުހުން ދޮގު ހެދި ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ އަށް ކޯޓުން ކުރި ބޮޑު ހަތް ޝަރުތު ބާތިލްކޮށް ދިނުމަށް ގާސިމްގެ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 12
ޔާމީންގެ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން ވަކީލު ޝާހު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ގާނޫނީ ވަކީލު އަލީ ޝާހު މިރޭ ހައްޔަރު...

May 14, 2017 1
ކާޑެއްދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 63
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ސަޔަށް ހުރަސް އަޅައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސަޔަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 128
ގާސިމްގެ "އަނގަ ބަންދުކޮށް" ދޫކޮށްލައިފި

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ޝަރުތުތަކެއް ކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާ ދެންމެ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 5
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު މިނިވަން ވާންޖެހޭ: އދ.

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރައިލި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކްޓިވިސްޓް ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މިނިވަން ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް އދ. އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 3
ބޫޓެއްގެ ތެރޭގައި އެތެރެކުރި ހެރޮއިން އަތުލައިގެންފި

އަރައިގެން ހުރި ބޫޓު ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

May 08, 2017 38
ޕާޓީއާ ގުޅޭ ސުވާލު ފުލުހުން ކުރުމުން ލަދުގަނޭ: މާރިޔާ

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން ފުލުހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު...

07 މެއި

May 07, 2017 22
ކުނިވަސް ދުވާތީ ފުލުހުން ގޮސް ބެލިއިރު ފެނުނީ ބޯވައެއް

ގަލޮޅު ދަނޑު ކައިރިން ކުނި ވަސް ދުވާތީ ފުލުހުންނަށް މިރޭ ކުރި ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން ގޮސް ބެލިއިރު ފެނުނީ ކުނިވެފައި އޮތް ބޯވައެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 6
"އިންތިހާބުގައި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރަން"

މުޅި ރާއްޖޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ލާމަރުކަޒީ އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ބުނެފި...

May 06, 2017
ނަވާޒް ޝަރީފްއާ ދެކޮޅަށް ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 6) - ސިފައިންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްއާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުންނަށް މައްސަލައެއް...

05 މެއި

May 05, 2017 10
ލޮރީބުރު ހުއްޓުވިން، ހުއްދައެއް ނުދެން: ޕޮލިސް

މާދަމާ ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ބޭއްވި ލޮރީބުރު ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުއްދަ ނުދޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

May 05, 2017
ޝަންގްރިއްލާގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އައްޑު އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލީ ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއް ތެރޭ އަންހެން ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

May 05, 2017
އިސް ބޭފުޅުން ފުލުހަށް ގެންދިއުމަކީ ހުރަހެއް: ޖޭޕީ

މާދަމާ ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ޕާޓީގެ ލީީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށް އަދި ޕާޓީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ފުލުސް އޮފީހަށް ގެންދިއުމަކީ، އިންތިހާބުގެ...

04 މެއި

May 04, 2017 20
މިވެރިކަން ނިމުމުން ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާނެ

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އަންނަ ދުވަހަކުން ހިންގާނެ ކަމަށް ކުރީގެ...

May 04, 2017 4
އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދީފި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 19
ޔާމީންގެ ބައްޕައާ މުއާމަލާތު ކުރި ގޮތް ކުށްވެރިކޮށްފި

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މިނިވަން، އަވަސް ތަހުގީގެއް ހިންގައިދޭން އެދި ހުށަހެޅި ސިޓީތައް ބަލައި ނުގަނެ،...

May 03, 2017 11
"ކޯޑް ނުޖަހާތީ ރިޔާޒްގެ ފޯނުން މައުލޫމާތެއް ނުބެލުނު"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ފޯނު ތަހުގީގަށް ހިފެހެއްޓިޔަސް އެ ފޯނުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ކުރިން ލިބިިފައިނުވާ ކަމަށް އެ ފޯނު ތަހުލީލުކުރި ފުލުސް މީހާ...