15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 5
މަހާތީރު އައު ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދު އިސްވެ ހުންނަވައި އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 102
"ކާމިޔާބު ކުރާނީ އިދިކޮޅު މީހުން ކިހިލި ޖަހައިގެން"

ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާނީ އިދިކޮޅު ހުރިހާ އެންމެން ކިހިލި ޖަހާލައިގެން ފަސޭހަ ކަމާ އެކުގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 19
ލޯކަލް އިންތިޚާބު ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މަސްލަހަތަށްތަ؟

ރާއްޖެ އަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ތައާރަފް ކުރީ ވެސް، އޭރުގެ ވެރިކަން ކުރި ފަރާތްތަކާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގި ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކެއްގެ ތެރެއިން، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގަ އެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވީ، ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބުރަ ބޮޑު އަދި ހިންގަން ވެސް އުނދަގޫ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 7
އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

އެމްޑީޕީ އަށް ޗެއާޕާސަނެއް ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިހާބު، އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 53
އަދާލަތުން ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ފެންނަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްދޭން ކުރެވެން އޮތް މަސައްކަތެއް ކުރާތަން ކަމަށާއި އެފަދަ އިންތިހާބެއްގައި ބައިވެރި ނުވާން އަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 7
އާ އިންތިހާބަކަށް އިއުލާން ކުރީ ކޯޓު އަމުރާ ހިލާފަށް

މި މަހު 14 ގައި ބާއްވަން އިއުލާން ކުރި އިންތިހާބު ބާތިލްކޮށް، އާ އިންތިހާބަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވައިލީ ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރާ ހިލާފަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 3
ކައުންސިލް އިންތިހާބު އެޕްރީލް 8 ގައި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު އަންނަ އޭޕްރީލް އަށެއްގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައި އެކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 14
އިންތިހާބުގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ހުކުމެއް ހޯދަން ކޯޓަށް

އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ސާފުނުވާ ކަންކަމަށް އިތުރު ހުކުމެއް ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ހައި ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 7
އިންތިހާބުގެ ތާރީހު އިއުލާން ނުކުރާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފްގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ނެގުމަށް ފަހު ވެސް އިންތިހާބުގެ ތާރީހް އިއުލާން ކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލަސްކުރަމުން ދާތީ ޕާޓީތަކުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 12
"އިސްތިއުނާފް ކުރި ކަމަށް އޮޅުވައިލުމަކީ ޖަރީމާއެއް"

އަންނަ ޖެނުއަރީ 14 ގައި ބާއްވަން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސް ކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް...

December 21, 2016 23
އީސީގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: މައުމޫން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މިނިވަންކަމާ...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 11
އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށް އަލްހާން ކުރެއްވި ދައުވާ ބޭރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން އަމުރުކޮށްދޭން އެދި އަލްހާން ފަހުމީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ، މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 9
ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ހަސަން ލަތީފް އެކަނި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިއްޔެ ހަމަވި އިރު، އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު ހަސަން ލަތީފް އެކަނި ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 15, 2016 11
ޕާޓީތައް ތަފާތުކުރުމުގެ އުސޫލެއް ނުގެންގުޅެން: އީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތަފާތުކުރުމުގެ އުސޫލެއް ނުގެންގުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 15, 2016 7
"އިންތިހާބު ލަސްކުރަނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން"

ގާނޫނޫއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފުވެ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަމުން ދަނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 26
"ޕީޕީއެމް ހަރުދަނާ ކުރަން ބެލިއިރު ތިބީ ރަޖާލައިގެން"

ޕީޕީއެމް އަލަށް އުފައްދައި، ޕާޓީ ހަރުދަނާ ކުރަން ބެލިއިރު އޭރު ވެސް ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ "ރަޖާލައިގެން ގޭގައި" ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 5
މަޝްވަރާތައް ނުބާއްވަން އުޅެނީ ސަރުކާރުން: އެމްޑީޕީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދައްކަނީ ބޭކާރު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި މަޝްވަރާތައް ނުބާއްވަން އުޅެނީ ސަރުކާރުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު...

December 13, 2016 4
އިންތިހާބުގެ "އޮޅުންބޮޅުން" ފިލުވަން ޖެހޭ: ޖޭޕީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ "އޮޅުންބޮޅުން" ފިލުވައި އެތައް ބައެއްގެ ގެއްލިގެންދާ ހައްގަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 6
އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހުސްވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 14
ޕީއެސްއެމްގެ އިސް ވެރިންނާ އެމްޑީޕީން ބައްދަލުކޮށްފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ދަށުން ހިންގާ ޗެނަލްތަކުގެ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުން އެމްޑީޕީ އަށް ފުރުސަތު ނުދޭ މައްސަލައިގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެ ކުންފުނީގެ އިސް ވެރިންނާ އެ...

December 06, 2016 11
ޕްރައިމަރީން ބަލިވާ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އާންމު އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް އެ ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކުގައި ވާދަކުރުމަށް ފަހު، ނާކާމިޔާބުވާ މީހުން އެ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 2
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދީގެން މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވުމަށް ފަހު ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށް ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޖަމާކޮށްދީފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 26
ރާއްޖޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން ދަނީ ބޮޑުވަމުން: އދ.

ރާއްޖޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން ހައްތަހާ ބޮޑުވަމުން ދާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ ދެމެދު ވާހަކަތައް ފަށަން ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ވެސް އިތުރު ވަމުން ދާ ކަމުގެ...

December 03, 2016 14
އެމްޑީޕީއަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްދީފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީއަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ޖަމާކޮށްދީފި ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 29
ޕީޕީއެމަށްޓަކައި އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޖެހޭތަ؟

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދި، ޕާޓީ ދެ ބައިވެގެން ހިނގި ކަންކަމުގައި ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލި ވެފައި ވަނިކޮށް ދެން މިހާރު މި އޮތީ މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭ ކަމަށް ބުނެ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 163
ހަބޭސް ޖަލްސާގެ ވަކި ހިސާބަކުން ގޮނޑިތައް ހުހަށް

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް "ހަބޭސް ތިނެއް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ވަކި ހިސާބަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖަލްސާއިން ނުކުމެއްޖެ އެވެ.