11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 18
"ގައުމު ބިނާކުރުމަކީ ރައީސްގެ އެކަނި ޒިންމާއެއް ނޫން"

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގައި، ދިވެހި ގައުމު ބިނާކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ރައީސްގެ ޒިންމާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ސިކުނޑިން ބޭރުކޮށް، ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ވިސްނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 55
"ޕީޖީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނަގާލަން އުޅުމަކީ ޣައްދާރުވުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ޕާޓީ ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕް (ޕީޖީ)ގެ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެންމެ ގައްދާރު...

November 09, 2016 10
ރައީސް ޔާމީނާ ޕީޕީއެމް ހަވާލުކުރި މައްސަލާގައި ކޯޓަށް

ޕީޕީއެމް ހިންގުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 14
ދުންޔާ، ޔުމްނާ، ނަދީމް، އާތިފާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫނާއި ޔުމްނާ މައުމޫން އަދި ޔުމްނާގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމާއި މައުމޫން ފެކްޝަނަށް ނިސްބަތްވާ...

November 08, 2016 48
މައުމޫނާއި ގާސިމް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން

ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 65
ފުރަތަމަ ތިބީ އަޅާނުލާ، ދެން ފެށީ ތަހުގީގެއް!

ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލާގައި، ޕާޓީގެ ރަސްމީ އޮފީހަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ވަދެ މުދާތައް ގެންދިޔައިރު، ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ފެކްޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދުމުން "އަޅާނުލައި" ތިބެފައި، އެއްޗެހިތަކެއް ނައްތައިލުމުގެ ތަހުގީގެއް ކުއްލިއަކަށް ފެށުމުން ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިޔުން...

November 07, 2016 19
އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރައީސްގެ ފެކްޝަން ދުވާފަރަށް

ޕީޕީއެމްގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ މުޝްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ރ. ދުވާފަރުގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 07, 2016 6
ޕީޕީއެމްގެ ލިޔެކިޔުން ނައްތައެއް ނުލަން: އަލީމް

ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ އޮފީހުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނައްތައިލި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަނުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ސެކްރެޓަރީ...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 19
"މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަކީ ރައީސަށް ކޮށްދިން ކަމެއް"

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިތުރު ކުރުމަކީ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކޮށްދިން ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން...

November 06, 2016 5
ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް ރިޔާޒް އިންތިހާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 13
ފެނުނީ ކޮރަޕްޓުވެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މަންޒަރު: ޖަމީލް

ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ އިން ފެނުނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ކޮރަޕްޓުވެ، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މަންޒަރު...

November 05, 2016 35
"މައުމޫނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުން މިވަގުތު މުހިއްމު"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ "އަނިޔާ" އާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަވައި އެމަނިކުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފައްޓަވާފައިވާ...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 68
ޕީޕީއެމްގެ ބާނީއަކީ ރައީސް ޔާމީން: އަބްދުއްރަހީމް

ޕީއޭ ކިޔާ ބަޔަކު އައިސް ޕީޕީއެމް ހަލާލުކޮށްލީ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވިޔަސް، އަސްލު ޕީޕީއެމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޕާޓީއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މައުމޫނަށް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުއްވާލައްވައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 59
"ޖަލްސާގަ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފިއްޔާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ"

ޕީޕީއެމްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ބަޔަކު ހަމަނުޖެހުން ހިނގަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފި ނަމަ ލިބޭނެ ގެއްލުމަކަށް ޒިންމާ ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
ރީރަޖިސްޓްރީވާން އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެންތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 26
ޕީޕީއެމްގެ ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހަށް

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔަކު ނައްތާލި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 01, 2016 55
"އަސްލު" ޖަލްސާ ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ބާއްވަނީ

ދެ ފަޅިކޮށްފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 11
އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުން ރީކޯ މޫސަ އުނިކުރަން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އެމްޑީޕީން ވަކިކޮށްފައިވާތީ އެ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުން އޭނާގެ ނަން އުނިކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 31
ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަށައިފި

ދެ ފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

October 30, 2016 57
ޖޭޕީއާއެކު މިފެށުނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: މައުމޫން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު މިއަދު މި ފެށުނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 28
އޮފީހާއި ތަކެތި އަތުލިޔަސް އަޒުމެއް ނުގުޑާނެ: ފާރިސް

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އެ ތަނުގައި ހުރި ތަކެތި ގެންދިޔަޔަސް ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެ މަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުންގެ އަޒުމް ނުގުޑާނެ ކަމަށް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 56
ޕީޕީއެމް އޮފީސް ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް

ޕީޕީއެމް އޮފީސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރާ ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް މި ރޭ ގެންގޮސްފި އެވެ. އަދި އެ އޮފީހުގައި ހުރި ތަކެތި ނެރެގެން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދަން މިހާރު ވަނީ...

October 28, 2016 20
ޕީޕީއެމްގެ ދެ ފެކްޝަންގެ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

ދެބައިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ސަޕޯޓަރުންނާއި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ދެމެދު...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 11
ޖަލަށްް ދާން ބިރެއް ނުގަނޭ: ފާރިސް

ޖަލަށް ދާން ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 27, 2016 22
ހަފުލާ ހުއްޓުވީ އަސްލު ނަންބަރު ފެނިދާނެތީ: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ އެ ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އަހަރީ ހަފުލާ އަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅީ، މައުމޫންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިބި...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 4
މައުމޫން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ޒިންމާތައް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ހައި...

October 26, 2016 11
އިބޫ އާއި އީވާ ޕާޓީން ވަކިކުރީ ފޯމް ފޮނުވާފައި އޮއްވާ

ފިންގާ ޕްރިންޓް ނެތިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުން ވަކިކުރި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 32
ހައްގުތައް ހޯދަން މައުމޫން އެޗްއާރްސީއެމް އަށް

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިންތިހާބީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައި އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

October 25, 2016 17
އާ ސުލޫކީ ކޮމެޓީއެއް މައުމޫން އެކުލަވާލައްވައިފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ ސަސްޕެންޑްކޮށް، އާ ސުލޫކީ ކޮމެޓީއެއް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ އެކުލަވާލައްވައިފި އެވެ.

October 25, 2016 2
އޮޅުންބޮޅުން: ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ ހަމަނުޖެހުން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އައުމާ އެކު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ މާހައުލަކަށް މަގު ތަނަވަސްވިއެވެ. ޕާޓީގެ...