28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 33
ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)ގެ ނައިބު ލީޑަރު ކަމުން އަލީ ވަހީދު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

November 28, 2016 8
މައުލޫމާތު ގާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސް ކަމުގެ ލިޔުން ހޯދަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުދިނުމުން، މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ލިޔުން...

November 28, 2016 16
އެމްޑީޕީން ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާ އެކު އިލެކްޝަންސަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ އަމަލުތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހިނގައްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 7
ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސް ކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

November 24, 2016 24
"ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރަނީ އިންސާފުން"

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މާލެ އިން ބިން ދޫކުރަނީ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކުގައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު...

November 24, 2016 35
މައުމޫނަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުލިބުނު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމުގެ ލިއުމެއް ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އެދުމުން އެފަދަ ލިޔުމެއް ނުދިން ކަމަށް މައުމޫން ފެކްޝަނުން ބުނެފި...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 2
"މި ހަފުތާގައި 1،000 ފޯމު، އެންމެން ޕާޓީ އަށް ވައްދާނެ"

އެމްޑީޕީ އަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މި ހަފުތާގައި އެކަނި ވެސް 1،000 ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ...

November 23, 2016 7
"އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުން ގާނޫނީ ހުސްކަމެއް އަންނާނެ"

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލްތައް ގާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ގޮސް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުން...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 2
މައްސަލައަށް ވަންނަން އެމްޑީޕީއަށް ފުރުސަތު ދީފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ތަދައްޚުލްވުމުގެ ފުރުސަތު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

November 22, 2016 18
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމުގެ ލިއުމަށް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދޭން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އެމަނިކުފާނު މިއަދު...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 6
އިންތިޚާބު މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އެމްޑީޕީން ވަންނަނީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަން އެމްޑީޕީން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 21, 2016 47
އެންމެ މުހިއްމީ މިނިވަން ފަނޑިޔާރުގެއެއް: މައުމޫން

ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސަކީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ފަނޑިޔާރު ގެއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 58
ހީތުރޯ އެއާޕޯޓު ބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާގައި ނަޝީދު!

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަންގެ ހީތުރޯ އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅަށް، އެ ގައުމުގައި އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އަޑު އުފުއްލަަވައިފި އެވެ.

November 20, 2016 7
"އިންތިހާބީ ނިޒާމާ މެދު އިތުބާރު ކަނޑުވާލައިފި"

އިންތިހާބީ ނިޒާމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އަދާލަތު ޕާޓީން އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

November 20, 2016 38
ޕީޕީއެމްގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!

ތިން މަސްއޫލުވެރިއެއްގެ ނަން ހިމެނޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން، މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހަދާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 19
ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޕްރިމަރީތަކުގައި ނާކާމިޔާބުވާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލު ކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ދެ ފަޅިވެފައި އޮތް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 21
ރައީސްގެ ޖަވާބު: "ތިކަމުގައި ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތް"

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުއްވި ކަމުގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްސަލާގައި ކޮށްދެއްވޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިޓީއަކުން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ނާޒިމްގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 8
ޔާމީން ފެކްޝަނުގެ ފޯމުތަކާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި!

ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް މި ހަފުތާގައި ހުށަހެޅި މެމްބަޝިޕް ފޯމުތަކާ މެދު ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން...

November 16, 2016 1
ޕާޓީތަކުގެ ފައިސާ ފިނޭންސުން އީސީ އަށް ދޫކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 10
މައުމޫން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަތް

‎ޕީޕީއެމް ހިންގުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 12
ފުލުހުން ސުވާލުކުރީ ހާޑް ޑްރައިވާ ގުޅޭ ގޮތުން: ނާދިރާ

ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް މިއަދު މެންދުރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ، ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ހާޑް ޑްރައިވެއް ގެއްލިގެން އުޅޭ މައްސަލާގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އައިމިނަތު ނާދިރާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 33
"ސަލީމާއި ސުޖާ ކޮޅު ބަދަލުކުރީ ގޮތެއް ނެތިގެން"

ރައްޔިތުންނާއި ގައުމަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުރެއްވުނު ކަންކަމަށް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާ އެކު އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ނިންމެވުމަށް ފަހު އެނބުރި...

November 13, 2016 62
މައުމޫން ވިދާޅުވަނީ ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރެވޭނެ ކަމަށް

ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ކޯޅުމުގައި އެއް ކަމެއް މިއޮތީ ސާފުކޮށް ފެންނާށެވެ؛ ސިޔާސީ މިސްރާބަކަށް "އެއް...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 18
"ގައުމު ބިނާކުރުމަކީ ރައީސްގެ އެކަނި ޒިންމާއެއް ނޫން"

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގައި، ދިވެހި ގައުމު ބިނާކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ރައީސްގެ ޒިންމާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ސިކުނޑިން ބޭރުކޮށް، ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ވިސްނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 55
"ޕީޖީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނަގާލަން އުޅުމަކީ ޣައްދާރުވުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ޕާޓީ ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕް (ޕީޖީ)ގެ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެންމެ ގައްދާރު...

November 09, 2016 10
ރައީސް ޔާމީނާ ޕީޕީއެމް ހަވާލުކުރި މައްސަލާގައި ކޯޓަށް

ޕީޕީއެމް ހިންގުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 14
ދުންޔާ، ޔުމްނާ، ނަދީމް، އާތިފާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫނާއި ޔުމްނާ މައުމޫން އަދި ޔުމްނާގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމާއި މައުމޫން ފެކްޝަނަށް ނިސްބަތްވާ...

November 08, 2016 48
މައުމޫނާއި ގާސިމް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން

ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 65
ފުރަތަމަ ތިބީ އަޅާނުލާ، ދެން ފެށީ ތަހުގީގެއް!

ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލާގައި، ޕާޓީގެ ރަސްމީ އޮފީހަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ވަދެ މުދާތައް ގެންދިޔައިރު، ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ފެކްޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދުމުން "އަޅާނުލައި" ތިބެފައި، އެއްޗެހިތަކެއް ނައްތައިލުމުގެ ތަހުގީގެއް ކުއްލިއަކަށް ފެށުމުން ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިޔުން...

November 07, 2016 19
އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރައީސްގެ ފެކްޝަން ދުވާފަރަށް

ޕީޕީއެމްގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ މުޝްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ރ. ދުވާފަރުގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 07, 2016 6
ޕީޕީއެމްގެ ލިޔެކިޔުން ނައްތައެއް ނުލަން: އަލީމް

ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ އޮފީހުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނައްތައިލި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަނުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ސެކްރެޓަރީ...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 19
"މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަކީ ރައީސަށް ކޮށްދިން ކަމެއް"

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިތުރު ކުރުމަކީ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކޮށްދިން ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން...

November 06, 2016 5
ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް ރިޔާޒް އިންތިހާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 13
ފެނުނީ ކޮރަޕްޓުވެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މަންޒަރު: ޖަމީލް

ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ އިން ފެނުނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ކޮރަޕްޓުވެ، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މަންޒަރު...

November 05, 2016 35
"މައުމޫނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުން މިވަގުތު މުހިއްމު"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ "އަނިޔާ" އާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަވައި އެމަނިކުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފައްޓަވާފައިވާ...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 68
ޕީޕީއެމްގެ ބާނީއަކީ ރައީސް ޔާމީން: އަބްދުއްރަހީމް

ޕީއޭ ކިޔާ ބަޔަކު އައިސް ޕީޕީއެމް ހަލާލުކޮށްލީ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވިޔަސް، އަސްލު ޕީޕީއެމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޕާޓީއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މައުމޫނަށް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުއްވާލައްވައިފި އެވެ.