18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 24
އެމްޑީޕީގެ ހިނގާލުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ: ޕޮލިސް

"އިންތިގާލީ މަގަށް ރާއްޖެ" ނަމުގައި އެމްޑީޕީ އާއި އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން މާދަމާ ހަވީރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށް...

August 18, 2016 10
ޕާޓީތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ފައިސާ ދޭނަން: އިލެކްޝަންސް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދެވުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާއި އެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ނިމުމެއް ގެންނާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 15
"އެތައް ބައެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ވެސް ނިގުޅައިގެންފި"

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުޖަހައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވަދެފައި ތިބި ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި އިސްލާހާ...

August 17, 2016 52
"އިސްލާހަށް އަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ، މުޒާހަރާކުރާނަން"

ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުމަށް މިއަދު ފާސްކުރި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 4
ނިހާނާއި ހަތަރު މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާނާއި އެ ގްރޫޕްގެ އިތުރު ހަތަރު މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ބެލުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީހުން އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 75
ސިޔާސީ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުން ސިފައިންނަށް މަނާކޮށްފި

ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި ބޭރު މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުން ވެސް ސިފައިންނަށް ވަނީ މަނާކޮށްފައި

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 75
މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ބޭރުކުރަން އަމާޒު ހިފާފައި!

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ވާދަވެރި އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅެއް އޮވެ އެވެ. އެއީ، "ވެރިކަން ކުރައްވާނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ލަފާފުޅާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން" ކަމަށެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ މައުމޫންގެ ތާއީދާ އެކު ކަން...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 86
"އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން އުނދަގޫވޭ، ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުން އާއްމުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަމަށާއި މަގުތައް ބަންދުކޮށްގެން އާއްމު ހިދުމަތްތަކަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 27
ހަރުގެ އަށް ވަތް މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެނީ

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަށް ރޭ ފުލުހުން ވަދެ، އެ ތަނުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އެޅީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ފުލުހުންގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ...

August 02, 2016 51
އެމްއެންޔޫ މުވައްޒަފުންނަށް "ސިޔާސީ ނުވެވޭތީ" ކޯޓަށް

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ސިޔާސީ ފިކުރު ހާމަކުރުން މަނާކޮށް ޔުނިވާސިިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައި...

27 ޖުލައި

July 27, 2016 7
ފަސް މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލާތޯ އަންގައިދޭން އެދެފި

ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަސް މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ސާފުކޮށްދޭން އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބު އަބްދުލްއަލީމް ސުލޫކީ ކޮމެޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 23
އިއްތިހާދުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހޯދަން ހަރުގެ އަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ހޯދަން ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން (އެސްއޯ) ފުލުހުންތަކެއް ރޭ ދަންވަރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 36
އަނދަމުންދާ ޕީޕީއެމް، އެޕިސޯޑް 2: ލޭގެ ގުޅުން

އެކުގައި ވަރަށް ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވެ ވެރިކަން ވެސް ލިބުނެވެ. އެ ވެރިކަމަށް ދެ އަހަރު ވެގެން ދިޔަ އިރު، އެ ގުޅުން ހީނަރުވާން ފެށި އެވެ. ތިން އަހަރު ފުރެން ދާއިރު، ޕާޓީގެ ރައީސާއި ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރާ ދެމެދު ގުޅުން މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފަ އެވެ. މަޝްވަރާ ކުރައްވަން ޕާޓީގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވާތާ...

19 ޖުލައި

July 19, 2016 15
ގާނޫނާ ހިލާފުވި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އެންއައިސީ އަށް

ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިން ކުރާ ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވެ، ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ ފުލުހުންތަކެއްގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 8
ބަހުރޭންގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޯޓުން އުވާލައިފި

މަނާމާ (ޖުލައި 17) - ބަހުރޭނުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުވާލާ އެ ޕާޓީގެ މުދާތައް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 13
މައުމޫން އެދުނު ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވަން އަނެއްކާ އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ޕާޓީ އޮފީހަށް...

July 17, 2016 9
މައުމޫންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް، އަމުރަކަށް އެދެފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕާޓީ "ހިސޯރުކޮށްފައިވާ" ކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކުރި އަށް ގެންދަން ނިންމައި އަނެއްކާ ވެސް ވަގުތީ އަމުރުކަށް މިއަދު...

15 ޖުލައި

July 15, 2016 5
ނަޖީބު ވެރިކަމުން ބާލަން މަހާތިރު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 15) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

July 15, 2016 35
އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް، އިދިކޮޅު ހަރަކާތަކަށް ޖާގައެއް ނެތް

ކޮންމެ ކަމެއްގައި އިދިކޮޅު ވާންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ ގައުމެއްގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް އޮންނަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ކަންކަމާ އިދިކޮޅު ނުހެދިއްޔާ، އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖްތަމައަކަށް ނުވަނީ...

14 ޖުލައި

July 14, 2016 37
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަނުން މިރޭ ކާނިވަލުގައި ބާއްވަން އުޅުނު ބޮޑު ޖަލްސާ، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ރެއަކަށް ފަސްކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 17
ގާނޫނީ އިމުން ބޭރު ނުވާން ޕީޕީއެމުން އީސީގައި އެދެފި

ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި، ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ޕީޕީއެމުން މިއަދު އެ ކޮމިޝަނުގައި އެދެފި އެވެ.

July 13, 2016 6
"ފާރިސް ޕީޕީއެމުން ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަލީމް އެ ޕާޓީގެ...

July 13, 2016 11
ކޮމެޓީތައް ނުބާއްވަން މައުމޫން އަނެއްކާވެސް އަންގަވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީ އެއްވެސް ކޮމެޓީއެއް ނުބާއްވަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަނެއްކާވެސް...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 26
ފާރިސް ޕީޕީއެމުން ވަކި ނުކުރާ ކަމަށް އަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ވަކި ނުކުރާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން އޭނާ އަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

July 10, 2016 2
ޕާޓީން ވަކިކުރި ކަމެއް ފާރިސްއަކަށް ނޭނގޭ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނާ މެދު ސުލޫކީ ކޮމެޓީން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅި ކަން އެނގިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެފަދަ...

05 ޖުލައި

July 05, 2016 13
މައުމޫނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް

ޕީޕީއެމް ހިންގުން ހުއްޓުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދި ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު...

July 05, 2016 6
ކައުންސިލް ބާއްވަން މައުމޫން އިޖާބައެއް ނުދެއްވި

ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިދޭން އެދި ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް...